Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Over de AWP » Statuten AWP

Statuten Algemene Waterschapspartij

De AWP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

De Algemene Waterschapspartij is een vereniging die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 37138086. De akte van oprichting van de vereniging is gedateerd op 27 december 2007.

Bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd wie momenteel de bestuurders van de vereniging zijn. Daar kan ook worden nagekeken wat elk van de afzonderlijke bestuurders aan bevoegdheid hebben om namens te vereniging op te treden.

De Algemene Waterschapspartij is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de SBI-code: 8411 - Algemeen overheidsbestuur.

De AWP is een kiesvereniging met statuten, die notarieel zijn vastgelegd.

De vereniging beschikt over notarieel gedeponeerde Statuten. In deze Statuten staat de doelstelling van de vereniging volledig uitgeschreven:

“De AWP is een vereniging, die zich inspant om de aan de waterschappen in Nederland  opgedragen taken maatschappelijk zo verantwoord, duurzaam en efficiënt mogelijk uit te (laten) uitvoeren. Onder de aan de waterschappen opgedragen taken behoren de aanleg en beheer van waterkeringen, het kwalitatieve en kwantitatieve beheer van oppervlaktewater, het beheer van wegen en het zuiveren van rioolwater. De AWP zal haar doel nastreven op een wijze die nader omschreven is in de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgangspunten.”.

Verder is in de Statuten geregeld hoe allerlei zaken in z’n werk gaan:

  • op welke wijze de vereniging haar doel wil bereiken
  • hoe het lidmaatschap van de vereniging is geregeld
  • de rol van donateurs
  • de taken en bevoegdheden van het landelijk bestuur, en de verantwoording
  • het bestuur is samengesteld en hoe bestuursleden worden verkozen
  • hoe de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt  georganiseerd
  • wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de AWP-waterschapsteams
  • en hoe het financiële reilen en zeilen van de vereniging AWP in elkaar steekt.

Voor de wijziging van de Statuten is voorzien in een procedure, die leidt tot vastlegging door en deponering bij een notaris.

Voor zaken die in het algemeen meer veranderlijk van aard zijn, is er een Huishoudelijk reglement. Het Huishoudelijk reglement kan door vaststelling in de algemene ledenvergadering worden gewijzigd.

De Statuten en het Huishoudelijk reglement zijn via 'contact' bovenaan de website opvraagbaar voor belangstellenden.

Landelijk bestuur