Alles is Water

Visie en Missie van de AWP

 

Woord vooraf: Thales van Milete

Thales van Milete wordt gezien als de vroegste wetenschapper van de Oudheid. De bekendste uitspraak van Thales luidt: ‘Alles is Water’.
Water is beweeglijk en veranderlijk. Water verandert bij verhitting in stoom, en bij bevriezing in vaste stof. Water is noodzakelijk om alle vormen van leven in stand te houden.

 

1.     Alles is Water – Visie en Missie van de AWP

De AWP gaat uit uit van het belang van water en klimaat voor de leefbaarheid van onze samenleving. Denk bijv. aan zeespiegelstijging, hoosbuien, overstromingen zoals in Limburg in 2021 – maar ook om zomerse hittestress in steden en verdroging van de natuur. In brede zin gaat het om onze leefomgeving:  luchtkwaliteit, stikstofcrisis, grondwatertekorten, chemische stoffen zoals bestrijdingsmiddelen.

2.     Kernwaarden van de AWP: leefbaarheid en duurzaamheid

De AWP wil een mooiere en schonere wereld. Met ruim aandacht voor water en klimaat. Want de toekomst is van ons allemaal. En voor ons allemaal. Onze kernwaarden zijn leefbaarheid en duurzaamheid.

Leefbaarheid gaat over onze levenssfeer, onze leefomgeving, waar wij wonen, werken en recreëren. Onze leefomgeving staat onder druk. De belangrijkste bedreigingen komen door menselijk handelen: klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit

Duurzaamheid gaat over schoon lucht en schoon water, zuinig gebruik van grondstoffen en beperking van onze ecologische voetafdruk. Milieu-effecten van industrie en landbouw vormen een bedreiging voor ons leven en onze gezondheid en moeten zoveel als mogelijk worden geminimaliseerd.

 

3.     Visie: gezond water in een gezonde wereld

Onze leefomgeving staat onder druk. Het klimaat verandert, er zijn meer hoosbuien en ook vaker hittegolven en lange perioden van droogte. Steden verstenen steeds verder. Natuurgebieden verdrogen. De bodem daalt door lage grondwaterstanden, niet alleen in de polders maar maar ook in woonwijken.

Een gezonde leefomgeving is niet meer vanzelfsprekend. De biodiversiteit holt achteruit, PFAS in de bodem en drinkwater, fijnstof in de lucht, drinkwater tekorten in oost Nederland, eikenprocesierups en tijgermug plagen, bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit, incidenten met gevaarlijke stoffen. De kwaliteit van water, bodem en lucht staat onder druk als gevolg van chemische stoffen uit de industrie, bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, stikstof uit de veehouderij, fijnstof uit het verkeer, etc.

Landelijk beleid op het gebied van ‘leefbaarheid’ en ‘duurzaamheid’ wordt regionaal uitgevoerd door de provincies, waterschappen en gemeenten. De AWP gaat voor maximaal resultaat als het gaat om leefbaarheid en duurzaamheid.

 

Klik hier: 3 redenen om lid te worden van de AWP

 

4.     Missie: samen voor water en klimaat

De AWP kijkt naar de toekomst en ontkent de klimaatverandering niet. Wij willen dat Nederland zich actief voorbereidt op de effecten van klimaatverandering en ook maatregelen neemt om de oorzaken van klimaatverandering tegen te gaan. Onze economie wordt circulair en kringlooplandbouw wordt de norm. Nieuwe technieken zoals energie uit waterstof en aquathermie bieden kansen om onze energiebehoefte op een CO2 neutrale manier op peil te houden. Nederland moet zo worden ingericht dat de opwarming van de steden stopt, periodes met droogte kunnen worden opgevangen en de drinkwater gegarandeerd is.

Water is in Nederland is bepalend voor onze ruimtelijke ordening. Niet alles kan overal: waar huizen worden gebouwd kan geen hemelwater de grond inzakken. Dijken kunnen niet eindeloos worden verhoogd. De drinkwatervoorziening moet gegarandeerd zijn. Natuurgebieden zijn essentieel om onze voedselproductie en de inwoners gezond te houden. We moeten leren leven met de gevolgen van klimaatverandering. De manier waarop we met het water in onze leefomgeving omgaan moet echt anders. Voor onszelf en voor onze kinderen.

Klimaatverandering is een mondiale uitdaging en wereldwijd zijn er initiatieven die de klimaatverandering aanpakken. De AWP sluit zich aan bij de EU Green Deal maar voor een welvarend land als Nederland moet de lat hoger liggen en kunnen we zeker versnellen. Wij vinden dat ons klimaatbeleid de doelstellingen Glasgow 2021 ruimschoots moet halen, liefst al in 2040.

5.     Deskundig en pragmatisch

De AWP is van oorsprong een waterpartij, met veel deskundigheid op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie. Wie water zegt, zegt klimaat: hoosbuien, droogte, grondwater, drinkwater, bodemdaling, verdroging van natuurgebieden, hittestress in steden, al deze uitdagingen zijn verbonden met water.  Wie water zegt, zegt droge voeten en veilige dijken. Wie water zegt, zegt schoon water zonder PFAS en zonder bestrijdingsmiddelen.

Hoe doen we dat? De AWP wil gezond water in een gezonde wereld, maar we zijn geen hemelbestormers en geen protestpartij. De AWP zoekt de samenwerking met andere politieke partijen om onze kernwaarden ‘duurzaamheid’ en ‘leefomgeving’ optimaal in het uitvoeringsbeleid van provincies en waterschappen te verankeren.

 

6.     Waar staat de AWP?

De AWP is in 2008 opgericht en in 2023 doen we voor de vierde keer mee aan de waterschapsverkiezingen. Nieuw is dat de AWP in 2023 het speelveld verbreedt naar de provincies, omdat alles wat met water te maken heeft veel verder gaat dan de waterschappen. De provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, landbouw, natuurgebieden, drinkwatervoorziening, bodemdaling en nog veel meer. De AWP is dus geen ééndagsvlieg maar een landelijke partij die zich specifiek richt op “duurzaamheid” en “leefbaarheid” in de provincies en de waterschappen.

Waar plaatsen we de AWP in het politieke spectrum?

  • Op de politieke as: ‘links-rechts’ staat de AWP in het centrum, dicht bij partijen als de ChristenUnie en D66 (op basis van Stemwijzer 2019).
  • Op de economische as: ‘conservatief – progressief’ staat de AWP aan de progressieve kant van het midden, bij partijen als PvdA, D66 en Water Natuurlijk (op basis van Stemwijzer 2019).
    .
  • Op de as ‘eigen verantwoordelijkheid’ (bijv. VVD) – ‘collectieve verantwoordelijkheid’ (bijv. PvdA) staat de AWP aan de kant van de eigen verantwoordelijkheid, maar de positie verschilt per onderwerp. Als wij willen dat onze leefomgeving duurzamer wordt, dan moeten wij zelf verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Als wij willen dat provincies en waterschappen haast maken met klimaat en klimaatadaptatie, dan is het onze verantwoordelijkheid om in de besturen van provincies en waterschappen deze onderwerpen tot vervelens toe te agenderen.
    .
  • Twee voorbeelden: de AWP heeft altijd het standpunt gehuldigd dat ‘de vervuiler betaalt’. Dat betekent dat degene die de vervuiling veroorzaakt (bijv. een bedrijf) ook betaalt voor het opruimen. Maar bij lozingen in het oppervlaktewater is opruimen meestal niet mogelijk. Tegelijkertijd vindt de AWP dat er strengere regelgeving en handhaving nodig is, om te voorkomen dat chemische stoffen überhaupt in het water terecht komen. Aan de andere kant vindt de AWP principieel dat armoedebestrijding een taak is voor Rijk en gemeenten en dat kwijtschelding van bijv. de waterschapslasten niet wezenlijk helpt om het armoedeprobleem te verminderen.

7.     Samenvatting

Onze kernwaarden zij duurzaamheid en leefbaarheid.

Hoe we dat bereiken? Door van binnenuit invloed uit te oefenen op de besluiten van het provinciebestuur en het waterschapsbestuur.

Hoe stellen we ons op in de regionale politiek? Constructief en pragmatisch.

 

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Welkomstkorting eerste jaar

Word lid!

AWP in beeld