Publieke informatie op internetsite
van een ANBI

Inleiding

De Algemene Waterschapspartij (AWP) voldoet aan de ANBI voorwaarden 2014 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de AWP een organisatie is, die het algemeen nut dient. Daarom zijn giften aan de Algemene Waterschapspartij aftrekbaar van de belasting.

De Algemene Waterschapspartij is op 27 december 2007 opgericht als vereniging met leden, een landelijk bestuur en AWP –teams.

Publieke informatie die behoort bij de ANBI voorwaarden 2014

Naam

De Vereniging draagt de naam Algemene Waterschapspartij (afgekort AWP).

Fiscaal nummer

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer : 8188.18.761.

Contactgegevens

Voorzitter: Ron van Megen

Ron.van.megen@awp.nu

Bestuurslid en landelijke PR:  Hans Middendorp

Hans.middendorp@awp.nu

AWP Postadres: Aardenburg 32, 7906 DD Hoogeveen

Doelstelling

In artikel 2 van de Statuten is de doelstelling van de AWP beschreven.

De AWP is een vereniging, die zich inspant om de aan de waterschappen in Nederland opgedragen taken maatschappelijk zo verantwoord, duurzaam en efficiënt mogelijk uit te (laten) uitvoeren. Onder de aan de waterschappen opgedragen taken behoren de aanleg en beheer van waterkeringen, het kwalitatieve en kwantitatieve beheer van oppervlaktewater, het beheer van wegen en het zuiveren van rioolwater. De AWP zal haar doel nastreven op een wijze die nader omschreven is in de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgangspunten.

Zij tracht haar doel te bereiken door:

  • deel te nemen aan waterschapsbesturen;
  • het formuleren van programma’s die als leidraad zijn bij het handelen van de AWP en haar vertegenwoordigers;
  • het selecteren en verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers in zoveel mogelijk en in principe alle waterschapsbesturen van Nederland;
  • het informeren van het algemeen publiek;
  • het organiseren van in het kader van de waterschapstaken relevante maatschappelijk debat,
  • door middel van bijvoorbeeld bijeenkomsten, publicaties, lezingen, uitingen in de media  en via het internet;
  • het in stand houden van de partijorganisatie om voorgaande mogelijk te maken.

Hoofdlijnen beleidsplan

De AWP heeft geen Beleidsplan. In het Verkiezingsprogramma 2019 “AWP niet politiek wel deskundig” dat door het landelijk bestuur op 23 april 2018 is vastgesteld, wordt per thema de visie van de AWP voor de komende vier jaren uiteengezet. Dit programma biedt de AWP teams in de verschillende waterschappen een basis voor een op het eigen waterschap toegespitste versie van het verkiezingsprogramma.

Het landelijk verkiezingsprogramma is gebouwd op vijf speerpunten. Deze speerpunten gelden voor alle afdelingen van de AWP. De speerpunten vormen samen de paraplu waaronder de verkiezingsthema’s passen. Vanzelfsprekend zijn er per waterschap ook eigen meer regionaal getinte speerpunten. Het waterbeheer is nu eenmaal niet overal hetzelfde. De AWP kent afdelingen.

1. Voor onze kinderen

want ook zij hebben recht op droge voeten en schoon water.

2. Mensen echt serieus nemen

want de AWP wil dat het waterschap naar u luistert.

3. Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken

want de AWP wil dat de gevolgen van hoosbuien binnen de perken blijft.

4. Geen viezigheid in ons water

want de AWP gaat voor gezond water voor mens en natuur.

5. Plezier met water

want de AWP wil dat mensen kunnen genieten van water.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Ron van Megen     voorzitter

Hans Middendorp  vice-voorzitter en landelijke PR

Jan van Oorschot    secretaris-penningmeester

Beloningsbeleid

De AWP kent geen beloningsbeleid. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Reiskosten en overige kosten kunnen gedeclareerd worden. De AWP heeft geen personeel in dienst.

Jaarverslag 2018

In het jaar 2018 hebben we drie algemene ledenvergaderingen (ALV) gehad.

De eerste ALV was op 17 maart 2018 in Blue-City te Rotterdam. In deze vergadering is afscheid genomen van voorzitter Ger de Jonge (HHSK). Ron van Megen (Vallei en Veluwe) is door de leden benoemd als interim voorzitter tot najaar 2019. In deze vergadering hebben we de aftrap gegeven voor de verkiezingen in maart 2019. Hierbij is de nieuw naam van de AWP en de oranje paraplu als symbool gepresenteerd.

De tweede ALV was op 2 juni 2018 in de Poelboerderij in Wormer. In deze vergadering is het budget voor de verkiezingen 2019 vastgesteld. Door een verkiezingscommissie is een verkiezingsplan met bijbehorende begroting opgesteld. De keuze is gemaakt landelijk in te zetten op social media. De leden hebben in meerderheid ingestemd met een extra bijdrage van de bestuursleden en de kandidaten. Tevens is de hoogte van de contributie 2019 vastgesteld. Voorafgaand aan de vergadering hebben we een vaartocht gemaakt.

De derde ALV was op 29 september 2018 in Apeldoorn bij Waterschap Vallei en Veluwe. Hierbij is de formele aftrap gegeven voor de verkiezingen. Tevens is het AWP lied hier voor het eerst gepresenteerd.

Financiële verantwoording

De AWP ontvangt giften van leden. De AWP heeft een giftenregister. In artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement is bepaald, dat schenkingen en donaties boven een bedrag van € 500 in een register worden bijgehouden. De AWP registreert alle giften die zij ontvangt, zowel de regulieren giften als de giften volgens het Reglement Kosten bestuurders en vrijwilligers.

De AWP heeft een penningmeester die de betalingen en de dagelijkse administratie  verricht. De jaarcijfers worden ook opgesteld door de penningmeester. De AWP kent een kascommissie. De kascommissie 2018 bestond uit Peter Vonk, Rosemarie Merz en Ed Rehorst. De ALV heeft op 18 mei 2019 decharge heeft verleend aan de penningmeester voor de jaarcijfers 2018.

De AWP verkrijgt haar inkomsten uit contributies, giften en bijdragen van de leden die zitting hebben in de besturen van de waterschappen. Het vermogen bestaat uit twee bankrekeningen. De penningmeester beheert deze rekeningen. De inkomsten worden gebruikt voor vergaderingen, excursies en overige partijaangelegenheden.

Daarnaast is een groot deel van de inkomsten besteed aan het voorbereiden en uitvoeren van deelname aan de waterschapsverkiezingen 2019. In de periode voor de verkiezingen is de AWP een bijdrage gevraagd in de kosten van de campagne en campagnemateriaal.

Vereniging Algemene Waterschapspartij

(Balans per 31 december 2018 in €)

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa

Debiteuren

De AWP had op 31 december 2018 330 leden, inclusief 27 DB en AB leden. Hiervan hadden 264 leden hun contributie betaald en 66 niet. Op basis van een inschatting zijn 45 dubieuze debiteuren vastgesteld. Derhalve is voor debiteuren een bedrag van € 990 opgenomen, zijnde 66 x € 15 en voor dubieuze debiteuren een bedrag van € 675, zijnde 45 x € 15

Liquide middelen

Dit zijn de banksaldi van de rekening-courant en de spaarrekening.

Passiva

Voorziening verkiezingen

Het verloop van de voorziening is hieronder weergegeven:

(Bijgewerkt 9 augustus 2019)