ANBI PUBLIEKE INFORMATIE OP INTERNETSITE

Naam van de instelling

De Algemene Waterschapspartij (AWP) als vereniging opgericht op 27 december 2007, met landelijk bestuur en afdelingen voor elk waterschap, voldoet aan de ANBI-voorwaarden als gewijzigd per 1 januari 2021, dienend het algemeen nut. Daarmee zijn giften aftrekbaar voor de belasting.

Fiscaal nummer

Het RSIN-nummer:8188.18.761.

Contactgegevens

Voorzitter: Ron van Megen – Ron.van.megen@awp.nu
Bestuurslid PR: Hans Middendorp – Hans.middendorp@awp.nu
AWP Postadres: Dorpspad 1, 4581CD Vogelwaarde

Doelstelling

De AWP is een vereniging, die zich inspant om de aan de waterschappen in Nederland opgedragen taken maatschappelijk zo verantwoord, duurzaam en efficiënt mogelijk uit te (laten) uitvoeren. Onder de aan de waterschappen opgedragen taken behoren de aanleg en beheer van waterkeringen, het kwalitatieve en kwantitatieve beheer van oppervlaktewater, het beheer van wegen en het zuiveren van rioolwater.

De AWP zal haar doel nastreven op een wijze die nader omschreven is in de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgangspunten (artikel 2 van de Statuten), te weten: 1. Zetels te verkrijgen in de waterschapsbesturen, 2. Continue update van het landelijk programma’s als leidraad voor de AWP-vertegenwoordigers, 3. Selecteren en verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers in zoveel mogelijk en in principe alle waterschapsbesturen van Nederland, 4. Het informeren van het algemeen publiek, 5. Het organiseren van in het kader van de waterschapstaken relevante maatschappelijk debat, 6. Door middel van bijvoorbeeld bijeenkomsten, publicaties, lezingen, uitingen in de media  en via het internet, en 7. Het in stand houden van de partijorganisatie om voorgaande mogelijk te maken.

Hoofdlijnen beleidsplan

De AWP heeft geen landelijk Beleidsplan, creëert wel beleidskaders waarbinnen de landelijke afdelingen op basis van lokale interpretatie eigen verkiezingsprogramma’s kunnen maken. De landelijk boodschap daarbij is: ‘Niet politiek wel deskundig” als door de ALV op 23 april 2018 vastgesteld. Het landelijk programma kent daarbij vijf speerpunten: 1. Voor onze kinderen, 2. Mensen echt serieus nemen, 3. Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken, 4. Geen viezigheid in ons water, en 5. Plezier met water.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Ron van Megen  –  voorzitter
Hans Middendorp –  vicevoorzitter en landelijke PR
Marina Eckhardt  –  secretaris-penningmeester a.i.

Beloningsbeleid

De leden van het hoofdbestuur ontvangen geen beloning anders dan een vrijwilligersvergoeding tot het fiscaal bepaalde maximum. Reiskosten en overige kosten kunnen gedeclareerd worden. In het verslagjaar zijn alle uren en deel van de gemaakte kosten door de leden van het hoofdbestuur aan de AWP geschonken. De AWP heeft geen personeel in dienst.

Financiële verantwoording

De AWP heeft een giftenregister. In artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement is bepaald, dat schenkingen en donaties boven een bedrag van 500 euro in een register worden bijgehouden. De AWP registreert alle giften die zij ontvangt, zowel de regulieren giften als de giften volgens het Reglement Kosten bestuurders en vrijwilligers. De AWP heeft een penningmeester die de betalingen en de dagelijkse administratie verricht, alsmede de twee bankrekeningen beheerd. De jaarcijfers worden ook opgesteld door de penningmeester. De AWP kent een kascommissie welke voor de jaarrekening 2020 bestond uit: Peter Vonk, Rosemarie Merz en Ed Rehorst. Op basis waarvan de ALV op 20 maart 2021 de penningmeester decharge heeft verleend.

Jaarverslag 2020

In 2020 heeft vanwege covid-19 pandemie maar één algemene digitale ledenvergaderingen (ALV) plaats gehad: xx oktober 2020. Op 31 december had de AWP 1 DB lid (lid van het Dagelijks Bestuur in één van de waterschappen, en 22 AB-leden (lid van het Algemeen Bestuur in de waterschappen). Naast de contributie ontvangen van de 238 leden (25 euro), hebben leden in AB (240 euro) en DB (600 euro) extra gedoneerd, zijn drie giften en vier donaties als baten ontvangen. Naast de lasten van bankkosten (238 euro), zijn er vergaderkosten (218 euro) en PR kosten (955 euro) geweest, dit naast de onkostenkosten betaald aan bestuurders en vrijwilligers (7794 euro) zijn dezelfde bedragen als gift binnen gekomen.

 

Resultatenrekening 2020

 

Balans 31 december 2020

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld