Publieke informatie op internetsite
van een ANBI (voorwaarden 2014)

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is opgericht op 27 december 2007 als vereniging met leden, een landelijk bestuur en AWP–teams in elk waterschap.

De Algemene Waterschapspartij voldoet aan de ANBI voorwaarden 2014 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de AWP een organisatie is, die het algemeen nut dient. Daarom zijn giften aan de Algemene Waterschapspartij aftrekbaar van de belasting.

 

Publieke informatie die behoort bij de ANBI voorwaarden 2014

1.  Naam

De Vereniging draagt de naam Algemene Waterschapspartij (afgekort AWP).

 

2.  Fiscaal nummer

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer : 8188.18.761

 

3.  Contactgegevens

Voorzitter: Peter Vonk  (p.vonk@algemenewaterschapspartij.nl)

telefoon: 06-429 29 966

 

Bestuurslid en landelijke PR: Hans Middendorp  (h.middendorp@algemenewaterschapspartij.nl)

telefoon: 06-374 75 317

 

Postadres: Algemene Waterschapspartij, Landsmeerderdijk 145, 1035 PT Amsterdam

 

4.  Doelstelling

In artikel 2 van de Statuten is de doelstelling van de AWP beschreven:

De AWP is een vereniging, die zich inspant om de aan de waterschappen in Nederland opgedragen taken maatschappelijk zo verantwoord, duurzaam en efficiënt mogelijk uit te (laten) uitvoeren. Onder de aan de waterschappen opgedragen taken behoren de aanleg en beheer van waterkeringen, het kwalitatieve en kwantitatieve beheer van oppervlaktewater, het beheer van wegen en het zuiveren van rioolwater. De AWP zal haar doel nastreven op een wijze die nader omschreven is in de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgangspunten.

Zij tracht haar doel te bereiken door:

  1. deel te nemen aan waterschapsbesturen;
  2. het formuleren van programma’s die als leidraad zijn bij het handelen van de AWP en haar vertegenwoordigers;
  3. het selecteren en verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers in zoveel mogelijk en in principe alle waterschapsbesturen van Nederland;
  4. het informeren van het algemeen publiek;
  5. het organiseren van in het kader van de waterschapstaken relevante maatschappelijk debat, door middel van bijvoorbeeld bijeenkomsten, publicaties, lezingen, uitingen in de media  en via het internet;
  6. het in stand houden van de partijorganisatie om voorgaande mogelijk te maken.

 

4.  Hoofdlijnen beleidsplan

De AWP heeft geen beleidsplan, maar wel een verkiezingsprogramma. In het verkiezingsprogramma 2015 “Water belangrijk” dat op 27 september 2014 in de ledenvergadering is vastgesteld, wordt per thema de visie van de AWP voor de komende vier jaar uiteengezet. Dit programma biedt de AWP teams in de verschillende waterschappen een basis voor een op het eigen waterschap toegespitste versie van het verkiezingsprogramma.
 

5.  Namen en functies van de bestuurders

Peter Vonk              voorzitter

Hans Middendorp      secretaris en landelijke PR

Jan van Oorschot     penningmeester

Anita Slaats-Damen bestuurslid

 

6.  Beloningsbeleid

De AWP kent geen beloningsbeleid. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Reiskosten en overige kosten kunnen eventueel gedeclareerd worden. Ook heeft de AWP  geen personeel in dienst.

 

7.  Jaarverslag 2013

In het jaar 2013 hebben twee algemene ledenvergaderingen (ALV) plaatsgevonden.

De eerste ALV was op 16 maart 2013 bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft.

In deze vergadering hebben we Jan Schreuder (waterschap Regge en Dinkel) voor één jaar herbenoemd. Tevens is voor de eerste keer de wisselbeker voor de beste website uitgereikt aan het team van het waterschap Amstel Gooi en Vecht. In de middag hebben we een bezoek gebracht aan Pharmafilter in het Reinier de Graaf  Ziekenhuis in Delft.

De tweede ALV was op  26 oktober 2013 in Hardenberg bij het team van Waterschap Vechtstromen i.o. Hier kregen we uitleg en een rondleiding in het Vechtpark in Hardenberg. Hier is ook de aftrap gedaan voor de tussentijdse verkiezingen voor het nieuwe bestuur van Waterschap Vechtstromen medio november 2013. Het team van de AWP haalde drie zetels. De AWP heeft met één bestuurslid plaatsgenomen in het Dagelijks Bestuur van Waterschap Vechtstromen.

 

8.  Financiële verantwoording

De AWP ontvangt giften van leden. De AWP heeft geen giftenreglement. In artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement is bepaald, dat schenkingen en donaties boven een bedrag van € 500 in een register worden bijgehouden. De AWP heeft tot op heden geen gift boven de € 500 ontvangen.

De AWP heeft een penningmeester die de betalingen en de dagelijkse administratie  verricht. De jaarcijfers worden ook opgesteld door de penningmeester. De AWP heeft een kascommissie die op 29 maart 2014 decharge heeft verleend aan de penningmeester voor de jaarcijfers 2013. De kascommissie bestond uit Jelmer Klaassen, Rosemarie Merz en Anita Slaats-Damen.

De gelden die de AWP ontvangt worden besteed aan het voorbereiden en uitvoeren van deelname aan de waterschapsverkiezingen. In de periode voor de verkiezingen wordt aan de AWP teams in voorkomende gevallen een bijdrage gevraagd in de kosten van de campagne en campagnemateriaal.

 

Vereniging Algemene Waterschapspartij

(Balans per 31 december in € )

 

2013

2012

ACTIVA

 

 

 

 

Vorderingen (debiteuren)

480

 

276

 

Liquide middelen (bank)

9.943

 

8.475

 

 

 

10.423

 

8.751

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

9.923

 

8.251

 

Voorzieningen

500

 

500

 

 

 

10.423

 

8.751

 

Vereniging Algemene Waterschapspartij

(winst en verliesrekening  in € )

 

2013

2012

OPBRENGSTEN

 

 

 

 

Contributie

1.356

 

1.320

 

Bijdragen bestuursleden

1.650

 

1.700

 

Donaties en giften

110

 

58

 

Bijdrage website

150

 

254

 

Vorderingen (debiteuren)

204

 

36

 

Rente

90

 

85

 

Voorziening toekomstige verkiezingen

500

 

 

 

Onverschuldigde betaling

 

 

150

 

Creditering contributies

 

 

-/-298

 

Totaal

 

4.060

 

3.305

 

 

 

 

 

KOSTEN

 

 

 

 

Bankkosten

150

 

135

 

Kosten juridisch zaken

10

 

24

 

Bestuurskosten

137

 

457

 

Website

582

 

342

 

Opbouw databestanden

 

 

850

 

Voorziening toekomstige verkiezingen

500

 

 

 

Waterschap Vechtstromen

882

 

 

 

Administratiekosten

127

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 

1.672

 

1.497

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

4.060

 

3.305

 

Bijgewerkt 20 oktober 2014