Openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het landelijk bestuur van de Algemene Waterschapspartij

 

Bestuursvergadering AWP op 14 juni 2018 in Hoevelaken   

Aanwezig: Ron van Megen, Anita Slaats-Damen, Hans Middendorp, Jeroen Peeters, Jaap van Dam en Jan van Oorschot

Nr.

Onderwerp

Acties

Wie

4

Mededelingen

Jan: de cursus Prodemos heeft tot nu toe flink wat nieuwe leden opgeleverd.

Jan

5

Ingekomen stukken

Model regeling afdeling Delfland. Het bestuur zal het gebruik stimuleren, maar niet dwingend voorschrijven.

Jan

5a

Automatische incasso

Jeroen heeft voorwaarden uitgezocht.

Actie: Jan en Jeroen werken dit uit. Gaat in voor contributie 2019 en voor nieuwe leden.

Jan/ Jeroen

6

Terugblik ALV 2 juni 2018

Het was een goede bijeenkomst, we hebben twee belangrijke besluiten genomen. We moeten de besluiten nog wel een extra keer communiceren met de leden. Actie: brief of memo opstellen met uitleg.

Jan/ Ron

8

Aanpassen website AWP

Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van Fruto om de website aan te passen. De kosten bedragen € 3.400 ex. BTW.

Actie: Jan zal overzicht maken van de uitgaven voor verkiezingen.

Hans

 

 

Jan

9

Wijziging kiesreglement

Na enige discussie wordt ingestemd met het gewijzigde voorstel.

Actie: Ron zal teksten nogmaals doorlopen en daarna afstemmen met Jan.

Ron

10

Oproep deelname campagnegroep 30 juni 2018

Doel is afvaardiging uit elk team.

Hans 

11

Privacywetgeving 

Jan zal nog overeenkomsten sluiten met de teams voor verwerking van persoonsgegevens.

Jan

12

Verkiezingen 2019: Integriteitsverklaring

Als format aanbieden bij het kiesreglement. De kandidaten moeten deze ingevuld hebben voordat zij gesprek hebben met de kandidatencommissie.

Jan

13

Kosten visitekaartjes bestuur

Aanbieden boekje bij studentenlidmaatschap

Het bestuur besluit de kosten van visitekaartjes zelf te betalen.

Actie: Ron zal betalingsverzoek doen.

Het bestuur besluit aantal boekjes te kopen voor € 10/ stuk en deze aan te bieden bij een studentenlidmaatschap.

Jan

 

 

Ron

14

Rondvraag

Ron gaat inventariseren aantal aan te schaffen paraplu’s, uitgifte op de ALV van 29 september.

Anita: gaat stoppen per september, opvolging in gang zetten.

Jaap deelt mee dat hij per onmiddellijk gaat stoppen als lid van de AWP en uit het landelijke bestuur stapt. Hij mist de energie om voor de 4e keer de kar te gaan trekken en wil geen valse verwachtingen wekken.

 

Ron

15

Volgende vergadering

9 augustus 2018, 19.30 uur in Hoevelaken

 

 

 

Bestuursvergadering 12 juli 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST

Onderwerp

Besluit

 

 

Stand van zaken claims gebruik beeldmateriaal

Het bestuur heeft een financiële regeling getroffen met het Algemeen Nederlands Persbureau wegens het onrechtmatig gebruik van foto’s van internet. Het bestuur verzoekt alle leden met klem zorgvuldig om te gaan met het gebruik van foto’s van derden. Onderzoek voor het gebruik of er rechten op liggen.

Dit voorkomt claims.

Verkiezingsprogramma 2019

Het bestuur neemt kennis van de stand van zaken rond de totstandkoming van het verkiezingsprogramma 2019. De schrijfgroep bestaat uit Hans Middendorp, Peter Vonk en Ron van Megen. Er is een meeleesgroep van 14 leden verspreid over heel Nederland.

De eerste bespreking van het ontwerp plan is op de ledenvergadering van oktober 2017. Het plan wordt in het voorjaar 2018 vastgesteld.

Notitie samenwerking lokale partijen

Het bestuur besluit de notitie zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering in oktober 2016 integraal op de website te plaatsen. Er komt geen hand-out.

Wijziging huishoudelijk reglement

Het bestuur bespreekt wijzigingsvoorstellen over onder andere de kandidaatstelling, de verkiezing van de lijsttrekker, contributie en lidmaatschap en naamgeving teams. De voorstellen worden in oktober 2017 aan de ledenvergadering ter vaststelling aangeboden.

 

Bestuursvergadering 19 mei 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST

Onderwerp

Besluit

Berichtgeving over Hans Middendorp

 

Het bestuur stuurt een bericht naar de leden over het incident in de privésfeer, dat tot negatieve publiciteit heeft gezorgd voor Hans in de pers.
Het bestuur doet verder geen inhoudelijke mededelingen.
Hans blijft lid van het bestuur, zijn taak als vicevoorzitter wordt tijdelijk waargenomen door Jaap van Dam.

Stand van zaken claims gebruik beeldmateriaal

Er wordt onderhandeld met de indieners van beide claims over de hoogte van de bedragen.
Voor de website zullen alleen eigen foto´s worden gebruikt of foto´s die vrij van rechten zijn.
Onderzocht wordt of een abonnement gesloten kan worden op zgn. stockfoto´s.

Huishoudelijk reglement en verkiezingsprogramma 2019

Op de najaarsvergadering op 28 oktober zal een gewijzigd huishoudelijk reglement ter vaststelling aan de leden worden voorgelegd. Het gaat met name om de procedure voor de samenstelling van de lokale lijsten.
Ook zal een concept verkiezingsprogramma 2019 aan de leden ter bespreking worden voorgelegd.
Het definitieve programma wordt in het voorjaar 2018 vastgesteld. Een schrijversgroep gaat aan de gang.
Het bestuur nodigt per brief leden uit voor deelname aan de meeleesgroep.
Tevens krijgen de afdelingen in oktober de gelegenheid wijzigingen voor te stellen op het conceptprogramma.

Uitbreiding agendafunctie

Op voorstel van de afdeling Delfland wordt de agendafunctie van de landelijke website uitgebreid naar de regionale pagina´s.

Aanmelden nieuwe leden bij de regionale afdelingen

In afwijking van het voorstel van de afdeling Delfland blijft de primaire ledenadministratie bij het landelijke bestuur. Uiteraard kunnen de afdelingen hun eigen administratie voeren.

Facebook campagne

Jaarlijks wordt een maximum bedrag van € 300 beschikbaar gesteld voor promotiekosten op Facebook voor de landelijke Algemene Waterschapspartij