De waterschappen in cijfers

Waterschapspeil

30 oktober 2018 – Waterschapspeil 2018 is de zesde landelijke rapportage over alle trends en ontwikkelingen in het regionale waterbeheer. Deze rapportage verschijnt eens in de twee jaar. Hiermee doen de 21 waterschappen gezamenlijk verslag over de periode 2015-2017. Ook wordt inzicht gegeven in nieuwe ontwikkelingen. Want in ons (laaggelegen) land is het werk aan het waterbeheer nooit af!

Waar de waterschappen voor staan, wat zij willen bereiken en wat ze daarvoor doen, heeft invloed op hoe zij er financieel voor staan en wat zij in de vorm van belastingen in hun gebieden neerleggen. Waterschappen moeten continu investeren om er voor te zorgen dat de waterkeringen, waterlopen, gemalen, zuiveringsinstallaties en andere waterwerken die zij beheren ook bij veranderende omstandigheden voor hun taak gesteld blijven staan.

Waterschapsspiegel

De Waterschapsspiegel is de interactieve, online bedrijfsvergelijking van alle 21 waterschappen in Nederland. De portal ‘WAVES’ is het dashboard van de Waterschapsspiegel. In WAVES kunnen alle kerngegevens van elk waterschap online worden ingezien en ook nog onderling worden vergeleken. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel waterschapsbelasting jouw waterschap ophaalt? Of hoeveel belastinggeld er wordt kwijtgescholden? Kijk in WAVES!

Peilbeheer

Maar ook gegevens over de kerntaken van de waterschappen vind je in WAVES. Tot de kerntaken van de waterschappen behoort ook het zorgen voor voldoende water. Bijvoorbeeld voor landbouw, recreatie, natuur, drinkwaterwinning, industrie, scheepvaart en visserij. Dat betekent wateroverlast én watertekorten zo veel mogelijk beperken. De hoosbuien die op basis van de KNMI-scenario’s uit 2014 pas in 2050 werden voorspeld, vallen nu al. Ook de perioden met neerslagtekort en extreme droogte nemen toe in aantal en lengte.

Waterkwaliteit

De waterschappen werken aan goede ecologische en chemische omstandigheden voor planten en dieren in het water, maar ook een optimale waterkwaliteit voor gebruikers van het water, zoals de energie-, transport- en landbouwsectoren, sportvissers, pleziervaarders en zwemmers. Uit de analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2016 is gebleken dat Nederland de KRW-doelen met de huidige inzet en maatregelen niet gaat halen in 2027. Vervuiling door onder andere gewasbeschermingsmiddelen, mest en nieuwe opkomende (chemische) stoffen vormen een grote uitdaging. In WAVES kun je per waterschap de gegevens over waterkwaliteit inzien en vergelijken.