AWP komt op voor water, klimaat en natuur

Klimaatverandering is niet meer te stoppen

Het klimaat verandert en we moeten nu al rekening houden met de klimaateffecten die waren voorspeld voor 2050. De zeespiegel stijgt en de verzilting neemt toe: nu al een probleem in Zeeland, straks in alle kustprovincies. De Veluwe droogt uit, waardoor in een jaar met weinig regen de beken droogvallen. In het oosten van het land maken de drinkwaterbedrijven zich al zorgen of er over tien jaar nog wel voldoende grondwater is. En in Limburg zijn we in 2021 door het oog van de naald gekropen: in het hele regengebied waren er 220 doden te betreuren, maar bij ons hebben de dijken het nèt gehouden.

De AWP vindt dat waterschappen en provincies nog steeds het juiste gevoel van urgentie  missen. Enerzijds wachten ze op geld van het Rijk, anderzijds willen ze de lokale belastingen niet verhogen: ‘want dat vinden de inwoners niet leuk’. Terwijl er gewoon concreet maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat hemelwateroverlast ook waterschade wordt. Dat bomen niet doodgaan omdat het grondwater te ver wegzakt en dat voortaan alle nieuwe woningen wel klimaatbestendig worden gebouwd.

 

Koningin Beatrix wond er geen doekjes om in haar kersttoespraak in 1988, schrijft Eva Rovers. ‘Onze wereld lijdt onder ontbossing, woestijnvorming, vervuiling en vergiftiging van lucht, bodem en water, uitsterving van dier- en plantsoorten, aantasting van de ozonlaag die ons tegen gevaarlijke straling moet beschermen, en stijging van de temperatuur met bedreigende gevolgen, zoals verhoging van de zeespiegel.’

 

De AWP komt op voor water, klimaat en natuur. Wij baseren ons op de feiten van het Planbureau van de Leefomgeving en de klimaatscenario’s van het KNMI. Wij willen dat water wordt meegenomen als basisprincipe in alle nieuwe plannen voor huizen en wegen. En natuur en biodiversiteit in ons land beter wordt, maar zeker niet verder verslechtert. Dat is de AWP!

 

Water, klimaat en natuur zijn nu urgent. De klimaatschade loopt door, de afbraak van de biodiversiteit gaat steeds verder. Klimaatverandering is niet meer te stoppen, hooguit te vertragen. Uit onderzoeken blijkt steeds weer dat ‘gewone mensen’ zich zorgen maken, en niet alleen jongeren. De klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis is niet alleen een ‘ver-van-mijn-bed show’ maar bedreigtook onze directe woonomgeving.

 

Pas sinds het Klimaatakkoord van Parijs wordt gepraat over het verlagen van de mondiale CO2-uitstoot. Op wereldschaal moet de uitstoot van CO2 in 2030 gehalveerd zijn, om nog een kans te maken om onder de 1,5 0C te blijven uit het Klimaatakkoord van Parijs. Maar dat lukt gewoon niet: in 2021 was de concentratie CO2 in de lucht toch weer hoger dan het jaar daarvoor. Het maandelijkse gemiddelde niveau van CO2 in de atmosfeer heeft voor het eerst in de geschiedenis meer dan 420 deeltjes per miljoen (ppm) bereikt.

Klimaatschade

Klimaatverandering is niet meer te stoppen en we moeten dus rekening houden met veel meer weersextremen dan bijv. dertig jaar geleden. En met veel meer klimaatschade! Als gevolg van de wateroverlast in Limburg in juli 2022 hebben  verzekeraars circa 25.000 schademeldingen ontvangen. Het Verbond van Berzekeraard schat de totale verzekerde schade op zo’n 160 tot 250 miljoen euro. De verwachting is dat klimaatschade alleen maar zal toenemen en dat de verzekeringspremies gaan stijgen.

Maatregelen om schade door hemelwateroverlast en door lange perioden van droogte te beperken, moeten op regionale schaal worden genomen. Provincies en waterschappen spelen hier een belangrijke rol. Kort gezegd gaan de provincies over het ruimtegebruik, zoals ruimte voor water, voor wonen, voor bedrijventerreinen en voor natuur. En de waterschappen moeten naast oppervlaktewater ook het grondwater actief gaan sturen. Hemelwater moet niet meer afgevoerd worden in het riool, maar wegzakken in de bodem of opgeslagen in tijdelijke buffers onder de grond.

De AWP wil dat provincies en waterschappen de regie nemen om alle knelpunten en uitdagingen rond water, klimaat en natuur nu eindelijk eens voortvarend aan te pakken. Natuurlijk, echte oplossingen kosten tijd, maar het wordt de hoogste tijd om ook echt stappen te zetten. ‘Elke reis begint met de eerste stap’ zei Mao al.

Vergeten politiek

De AWP, opgericht in 2008 als ‘Algemene Waterschapspartij’,  is een politieke partij die haar pijlen richt op de provincies en waterschappen, ook wel de ‘vergeten politiek’ genoemd. De besturen van provincies en waterschappen worden democratisch gekozen, maar welke burger weet nou wat daar gebeurt? Wie weet wie de commissaris van de Koning is of hoe de dijkgraaf heet? Er weinig journalistieke belangstelling voor de besluiten die provincies en waterschappen nemen, dus is er ook nauwelijks democratische controle op wat er allemaal wordt besloten – en wat er wordt uitgesteld.

Maar het gaat bij provincies en waterschappen wel om heel praktische besluiten, die direct invloed hebben op onze woonomgeving. Waar wordt gebouwd, waar maken we ruimte voor water, hoe versterken we de natuur, hoe gaat het verder met de landbouw? Hoe houden we droge voeten bij de volgende hoosbui, waar moet het zoetwater vandaan komen als het weer drie maanden achter elkaar niet regent? En hoe zorgen we dat het water schoon wordt, en de lucht? Hoe stellen we paal-en-perk aan bestrijdingsmiddelen en chemicaliën als PFAS, die onze lucht vervuilen en onze bodem en sloten vergiftigen?

AWP

Een bloeiende berm of een natuurvriendelijke oever is natuurlijk prachtig, maar zulke oplossingen moeten standaard worden ingevoerd voor alle sloten en wegen.

 

 

Nu is het aan ons! (bron: De Correspondent)

 

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Welkomstkorting eerste jaar

Word lid!

Fokke van Zeijl interim-voorzitter van de AWP

Nieuws 18 juni 2022 - Fokke van Zeijl wordt de nieuwe voorzitter van de AWP. Hij volgt Ron van Megen op, die wegens familie-omstandigheden niet beschikbaar...

Nederland gaat EU-doelen voor schoon en gezond water niet halen, zegt Natuurmonumenten

Nieuws 3 juni 2022 - Watervervuiling door bestrijdingsmiddelen en uitgeplaste medicijnen is in grote delen van Nederland een probleem. De waterkwaliteit ...

De oplossing voor droogte is pijnlijk voor boeren

Opinie 23 mei 2022 - Nederland is ontwaterd en leeggepompt, en de grondwaterpeilen in Oost- en Zuid-Nederland zakken alsmaar lager. "Het vergt politieke ...