Hoeveel tijd kost het waterschapsbestuur?

Veel minder intensief dan de gemeenteraad

Hoeveel tijd het waterschapswerk kost, hangt  af van je ambities. Stel dat je in het bovenste deel van de kieslijst staat en gekozen zou worden als AB-lid, dan ben je een halve dag per week kwijt. De ene week is het drukker dan de andere week. De officiële AB-vergaderingen zijn meestal overdag, de commissievergaderingsen soms overdag, soms 's avonds. En de AWP-fractievergaderingen zijn meestal ook 's avonds.

AB-lid

Het Algemeen Bestuur van het waterschap komt ongeveer een keer per maand bij elkaar (6-10x per jaar, verschillend per waterschap). Elke AB-vergadering wordt voorafgegaan door twee-drie Commissievergaderingen, waarin de besluitvorming wordt voorbereid en eventuele aanvullingen en wijzigingen op de bespreekstukken nog kunen worden verwerkt. In de meeste AWP-afdelingen wordt 1x bijeengekomen om de commissievergaderingen voor te bereiden, plus 1 x om de AB-vergadering voor te bereiden. Alle data liggen al een jaar van te voren vast, zodat je er in je agenda goed rekening mee kunt houden.

DB-lid

Als de AWP drie of meer zetels behaalt, is er een goede kans om ee te besturen, als lid van de coalitie. Elke coalitiepartner vaardigt in de regel één AB-lid af in het Dagelijks Bestuur, ook wel het College van dijkgraaf en (hoog)heemraden. Een rol als (hoog)heemraad kost al gauw 3-4 dagen in de week, met geregeld extra activiteiten 's avonds en in het weekend.

Duo-lid (commissielid)

Maar stel dat je niet zó veel tijd erin wil steken. Bij een aantal waterschappen bestaat de mogelijkheid om duo-lid te worden (er zijn verschillende benamingen: duo-lid, burgerlid, plaatsvervanger, commissielid etc). Stel dat de AWP met drie zetels wordt gekozen in het Algemeen Bestuur, dan krijgen de nummers 4 en 5 (en soms 6) de kans om benoemd te worden als duo-lid / plaatsverbanger. Plaatsvervangers kunnen de gekozen AB-leden vervangen in de de commissievergaderingen die voorafgaand aan de AB-vergadering worden gehouden. In sommige waterschappen mogen duo-leden bij elek commissievergadering aanwezig zijn en ook het woord voeren. In die commisievergadering wordt de besluitvorming voorbereid en kan er nog invloed op de voorstellen worden uitgeoefend. De rol van duo-lid / plaatsvervanger kost minder tijd. Vraag naar de praktijk in jouw waterschap.

Lijstduwer

Of je wordt lijstduwer, dwz je steunt de AWP door op de onderste helft van de kieslijst te gaan staan. Dan gaat  het vooral om enthousiasme in de verkiezingscampagne en folders uitdelen etc. in de drie weekenden vorafgaande aan de verkiezingsdatum van 20 maart 2019.

Alle leden, dus ook lijstduwers, kunnen ná de waterschapsverkiezingen deelnemen aan de AWP fractievergaderingen ter voorbereiding van commissie- en AB-vergaderingen. Dit kan naar eigen keuze ook beperkt blijven tot onderwerpen waar de eigen specifieke kennis of interesse naar uit gaat. Als lijstduwer heb je ook de kans om eerst te observeren hoe het nou toegaat in het waterschap en in de AWP-afdeling. 

Ook vervullen de gewone leden de rol van ogen-en-oren van de AWP en je vertaalt kansen en knelpunten vanuit je eigen dorp of wijk naar concrete vragen die de AWP dan aan de orde kan stellen in het waterschapsbestuur. Immers, het waterschapsgebied is groot en er liggen veel gemeenten in het beheersgebied van een waterschap. Er wonen niet zelden meer dan een miljoen mensen. Dit gebied is zo groot dat de gekozen AWP AB-leden zeer geholpen zijn met informatie van geografisch gespreid in het gebied wonende leden om een meer compleet beeld te krijgen

Wat is de vergoeding en wat zijn de kosten?

Vergoeding AB-leden en DB-leden

Waterschappen kennen opvallend lage vergoedingen voor bestuurswerk. De vergoeding van een lid van het algemeen bestuur bedraagt per 1 januari 2018 € 477,42. Dit is een bruto vergoeding per maand, waarover nog inkomstenbelasting moet worden betaald. Daar bovenop komt nog een onbelaste onkostenvergoeding van € 170,17 per maand. Tenslotte is er een kleine tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur van € 103,98 per jaar.

De bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur bedraagt € 7.584,32 bruto per maand bij een voltijdsaanstelling (100%).  Echter, meestal is er sprake van een deeltijdsaanstelling, omdat wettelijk is bepaald dat de totale bezoldiging van DB-leden is gemaximeerd op 300%. In veel waterschappen zijn er vijf DB-leden, die dus elk dan 60% van het voltijdssalaris ontvangen. De onkostenvergoeding bedraagt  € 355,80 per maand (voltijds) en er is sprake van diverse secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioen, eindejaarsuitkering e.d.)

Contributie voor de AWP (m.i.v. 2019)

De jaarlijkse contributie voor het AWP lidmaatschap is laag voor een groepering die actief is in het openbaar bestuur, en ook lager dan bij andere waterschapspartijen.

Gewone leden: € 20 per jaar  (€ 1,67 per maand)
Studentleden: € 5 per jaar  (studentenkaart vereist)
AB-leden: € 240 per jaar    (€ 20 per maand)
DB-leden: € 600 per jaar   (€ 50 per maand)