Huishoudelijk Reglement van de Algemene Waterschapspartij

De doelstelling van de AWP en de basisregels zijn notarieel vastgelegd in Statuten.

In het Huishoudelijk Reglement (HR) zijn de kaders voor de dagelijkse gang van zaken in de AWP vastgelegd. Het HR wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld bij gewone meerderheid. Het huidige HR is vastgesteld op 28 oktober 2017.

In het HR is geregeld hoe allerlei praktische zaken in z’n werk gaan:

  • organisatie-structuur van de AWP in lokale AWP teams of lokale AWP afdeling
  • bestuurstermijnen en herkiesbaarheid
  • contributie
  • naamgeving van de AWP afdelingen
  • kiesreglement*

*In het HR is ook bepaald dat het landelijk bestuur bevoegd is om het Kiesreglement vast te stellen, met de procedure omtrent de Kandidaatstelling voor de kieslijsten en de procedure om tot vaststelling van de kieslijst per waterschap te komen.