AWP zet grote vraagtekens bij voorstel waterschapsbelasting op natuurterreinen

8 oktober 2018 – De Unie van Waterschappen stelt voor de waterschapstarieven voor natuurterreinen te verhogen. Gemiddeld komt het voorstel neer op 600% van het huidige tarief per hectare natuurterrein. “Natuur draagt nu zó weinig bij aan de waterschaps-belasting, dat we de heffing op natuur net zo goed kunnen schrappen”, is het tegengeluid van Hans Middendorp, vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij AWP.

Lees ook: AWP wil waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen

Natte natuur vraagt om goed waterbeheer (foto: Pixabay)

Gelijke waterschapsbelasting voor natuur en voor landbouw

Aanleiding is het eindrapport van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB), dat na drie jaar studeren in juni 2018 werd gepresenteerd. In 2018 betaalden de beheerders van natuurterreinen in de 21 waterschappen gemiddeld € 3,91 per hectare natuurterrein, een schijntje vergeleken met het gemiddelde tarief van € 78,92 per hectare voor landbouwgrond.

Aanvankelijk wilde het CAB natuurterreinen en landbouwgronden met dezelfde tarieven in dezelfde belastingcategorie onderbrengen. Toen dat onhaalbaar bleek, kwam de CAB met een ‘natte-vinger’ correctie door het natuurtarief op 20% van het landbouwtarief te stellen. Dat vond Unie van Waterschappen blijkbaar te weinig, want zij legt de Nederlandse waterschappen in hun consultatie voor om de natuurheffing op 30% van het landbouwtarief te brengen.Gemiddeld zou dit neerkomen op € 23,70 per hectare natuurterrein. Dat is 600% van het tarief in 2018!

Weliswaar hebben terreinbeheerders enige verdiensten uit houtkap, pacht en donaties uit goede doelen, maar het overgrote deel van hun inkomsten is gemeenschapsgeld. Of de provincies als verantwoordelijke overheid voor natuurbeleid staan te springen om het verschil bij te passen? “Onwaarschijnlijk”, zegt AWP voorzitter en natuurliefhebber Ron van Megen.

Veel natuurterreinen hebben last van verdroging (foto: Pixabay)

Niet alle natuur heeft profijt van de waterschappen

Natuurlijk maken waterschappen kosten voor de waterhuishouding van natuurterreinen maar de betaalcapaciteit van Natuur is zó gering, dat als we dat criterium zouden gebruiken er helemaal geen maatregelen ten gunste van natuurterreinen kunnen worden genomen. ‘En de waterschappen doen al weinig voor de natuur’, zullen de natuurbeheerders zeggen, ‘als je kijkt naar de problemen afgelopen zomer rond verdroging’. In de praktijk heeft vooral de natte natuur profijt van het werk dat waterschappen doen. Waterschappen kunnen minder betekenen voor natuurterreinen op hoge en droge zandgronden.

Een paar centen?

In Zuid-Holland schommelt de bijdrage van Natuur als laagste rond de 0,01%. Dat komt neer op een verhoging van 1 cent per 100 euro voor de andere categorieën. In de praktijk betalen de categorieën Ingezetenen (burgers) samen met Gebouwd (bedrijven en het eigen huis) nu al gemiddeld 7/8 deel van de watersysteemheffing en de categorie Ongebouwd (boeren) ongeveer 1/8 deel. Die paar centen voor Natuur kunnen daar nog best wel bij.

De hoogste bijdrage van de belastingcategorie Natuur is te vinden in Flevoland met 2,2%. “Afschaffen van de natuurheffing zou huishoudens daar per jaar rond de 2 euro kosten”, zegt Middendorp. “En het waterschap heeft ook in het belastingvoorstel de mogelijkheid om de tarieven voor inwoners bij te stellen.”

Beheerders natuurterreinen vrezen hoge waterschapsbelasting (Waterforum 31 aug. 2018)

De natuur is van en voor iedereen

Daarom laat de Algemene Waterschapspartij AWP een tegengeluid horen. “Momenteel bedraagt de opbrengst van de watersysteemheffing door de categorie Natuur in heel Nederland gemiddeld slechts 0,3% van de totale belastingopbrengst van de waterschappen”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. “Dit is bij lange na niet kostendekkend. Natuur wordt gewoon zwaar gesubsidieerd door de andere categorieën. Laten we gewoon stoppen met waterschapsbelasting op natuurterreinen”.

“Vanuit deze optiek is het inderdaad veel constructiever om natuurterreinen vrij te stellen van watersysteemheffing”, zegt ook Van Megen. “Natuurbeheerders hebben het al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij worden door het nieuwe belastingvoorstel met flinke kostenverhogingen geconfronteerd. Voor de waterschappen is het niet meer dan een druppel in een te vullen emmer. En de natuur is van iedereen. Dit is het debat meer dan waard!”

“Daarmee komt ook meteen een einde aan een moeizame discussie over de juiste grondslag voor de natuurheffing en hoeveel profijt natuur nou precies heeft van het waterschapswerk. Duidelijk is dat Natuur als belastingcategorie nooit de werkelijke kosten van het waterschap kan opbrengen. Ieder correctiepercentage ten opzicht van landbouwgrond blijft arbitrair”.

Van Megen benadrukt dat de AWP vanuit het belang van de inwoners van de waterschappen staat voor deskundigheid én voor integrale afwegingen bij álle kerntaken van een waterschap: waterveiligheid, waterbeheer, waterzuivering én natuur.

Ron van Megen en Hans Middendorp
voorzitter en vicevoorzitter AWP landelijk bestuur

 


Tab.1: Kostentoedeling (%) watersysteemheffing naar belastingcategorie per waterschap

Bij Tab.1: de categorie Ingezetenen zijn de inwoners van het waterschap. De categorie Gebouwd zijn de bedrijven, de glastuinbouw en de eigen huizen. De categorie Ongebouwd zijn de akkerbouwers en veetelers. En de categorie Natuur zijn de eigenaren van natuurterreinen.

Voorbeeld: In 2018 droeg de categorie Ingezetenen van waterschap Fryslân 28% bij in de opbrengst van de totale watersysteemheffing door de vier verschillende belastingcategorieën. Van elke 100 euro die binnenkomt aan watersysteemheffing, worden er 28 euro door de inwoners van Friesland betaald.


 

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Van functioneel waterschap naar brede duurzame taakopvatting

Opinie Kerntaken en duurzaamheid gaan hand in hand 22 sept. 2019 - Nog maar tien jaar geleden wilde de regering de waterschappen en provincies samen laten...

Waterschapslasten oneerlijk verdeeld, vindt de AWP

Opinie 7 sept 2019 - De AWP pleit voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten. Het enorme pakket aan aanpassingen dat de Unie van Waterschappen i...

Koninklijke onderscheiding voor Jan van Oorschot

Nieuws 26 april 2019 - AWP-bestuurder mr. Jan van Oorschot werd vandaag verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester drs. K. Loohuis van Hoogevee...