Gedrag van muskusratten en bevers wordt wetenschappelijk onderzocht, om schade aan dijken te voorkomen

10 jan. 2018 – De komende twee jaar wordt er onderzoek gedaan naar het diergedrag van muskusratten, beverratten en bevers. Met hun graverij kunnen deze drie ‘overlastgevende soorten’ veel schade veroorzaken aan dijken en waterkeringen. De Algemene Waterschapspartij is enthousiast.

watercavia (muskusrat) (foto: Pixabay)

DRIE OVERLASTGEVENDE SOORTEN IN DIJKEN

De watercavia, een onschuldig en volledig vegetarisch knaagdier uit Noord-Amerika (beter bekend als muskusrat) wordt in Nederland te vuur en te zwaard bestreden. Omdat ze hun gangen in de oevers van moerassen graven, en in het zompige Nederland zijn dat meestal dijken. Formeel is de watercavia een exoot, maar dan wel één die goed is ingeburgerd en ook nooit meer weg gaat. In 2016 zijn 81.125 muskusratten gevangen en gedood.

Bevers zijn ‘inheemse exoten’ want uitgestorven en na 180 jaar opnieuw uitgezet. Bevers zijn beschermd. Er zijn bijna 2000 bevers in Nederland, en er komen er steeds meer. Graverij door bevers leidt pas écht tot problemen, omdat bevers (max. 38 kg) ruim 20x groter zijn dan watercavia’s (max. 1,7 kg).

Beverratten (max. 9 kg) zijn exoten uit Zuid-Amerika, die vooral vanuit Duitsland over de grens komen. Beverratten zijn in Duitsland al ingeburgerd, maar met voortdurende bejaging zouden we de beverratten uit Nederland weg kunnen houden.

De Algemene Waterschapspartij pleit voor een integrale aanpak van alle overlastgevende soorten langs de waterkant. Goede kennis van het specifieke gedrag kan dan helpen om dijken zo aan te leggen, dat graafdieren er niet meer zo graag in willen graven. Dit vermindert ook weer dierenleed doordat er minder dieren gedood hoeven te worden.

SUBSIDIE VOOR WETENSCHAPPELIJK PROJECT ‘DIJKGRAVERS IN BEELD’

Het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn van hogeschool Van Hall Larenstein heeft een subsidie ontvangen van SIA-RAAK voor het project ‘Dijkgravers in beeld’. Door het project komt er meer inzicht in het gedrag van muskusratten, beverratten en bevers. De komende twee jaar gaan de Unie van Waterschappen, de Waterschappen Hunze en Aa’s, Drents-Overijsselse Delta en Zuiderzeeland, de kennisinstellingen Universiteit van Amsterdam, Saxion Hogeschool en de marktpartijen Altenburg & Wymenga, SODAQ, International Wildlife Services en Sense for Innovation samenwerken aan dit onderzoek.

beverrat (foto: Pixabay)

GERICHTER OPSPOREN MET GPS

Graverij in oevers en waterkeringen door muskusratten, beverratten en in toenemende mate ook door bevers leidt in ons waterrijke Nederland tot aanzienlijke veiligheidsrisico’s, economische schade en structurele onderhoudskosten. Het vangen van muskus- en beverratten blijft noodzakelijk, maar meer inzicht in het gedrag van de dieren levert de mogelijkheid om ze sneller en gerichter op te sporen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er minder vangmiddelen ingezet hoeven te worden, dat er minder kans op ongewilde bijvangst is en dat er minder dieren gedood hoeven te worden. Met een beter begrip van het gedrag en het terreingebruik van bevers wordt het opsporen van graafschade eenvoudiger en is het wellicht mogelijk om ze zodanig te ‘sturen’ dat schade aan waterkeringen kan worden voorkomen.

Om het gedrag van de dijkgravers beter in beeld te kunnen brengen worden zenders gebruikt die zijn uitgerust met gps-locatie en gedragssensoren. Via LoRaWAN worden de zenders uitgelezen. De kracht van dit onderzoek zit in de combinatie van wetenschap en de praktijk, waarbij studenten worden ingezet voor de uitvoering. De inzet van deze nieuwe technologie geeft antwoord op de praktijkvraag van waterschappen: hoe kunnen zij graafschade in kades en oevers voorkomen door te leren van het gedrag en het terreingebruik van muskusratten, beverratten en bevers in Nederland? De nieuwe technologie zal straks ook inzetbaar zijn voor het monitoren en bestuderen van andere fauna.

Hans Middendorp
Vicevoorzitter Algemene Waterschapspartij

 

bever (foto: iStock)

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Watersysteemheffing moet eerlijker, zegt de AWP

Opinie Waarom krijgen bedrijven korting op de watersysteemheffing? De AWP vindt al jaren dat burgers te veel waterschapslasten betalen ten opzichte van be...

Nederland heeft steeds vaker dorst. Nieuw TV programma #Waterman zoekt het uit!

Nieuws Nieuw TV programma #Waterman 8 april 2021 - De zeespiegel stijgt, de zomers worden heter en droger. Nederland heeft steeds vaker dorst. Water, een ...

Waterschapsbelasting: huiseigenaren en huurders toch de klos?

Nieuws VNO-NCW op de koffie bij minister Infrastructuur en Waterstaat 6 april 2021 - Na een intensieve consultatie met alle belanghebbenden is het pakket ...