Grote opkomst ALV van de Algemene Waterschapspartij

19 maart 2016 – Ruim veertig AWP-leden waren aanwezig op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij genoten gastvrijheid van dijkgraaf Patrick Poelmann van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, die ook het ‘keynote address’ deed en in vogelvlucht de effecten van klimaatverandering op HDSR schetste.

Ook vertelde Poelmann dat juist de avond ervoor het Algemeen Bestuur van HDSR akkoord was gegaan met een investering van 145 miljoen euro voor een nieuwe afvalwaterzuivering voor de stad Utrecht. Pikant detail is dat de AWP-vertegenwoordiger van HDSR tégen dit voorstel stemde, omdat vanuit het principe ‘sober & doelmatig’ een krediteverhoging van 104 naar 145 miljoen niet te begrijpen valt.

Dijkgraaf Patrick Poelmann en AWP voorzitter Ger de Jonge

‘Regisseren en faciliteren’

Vervolgens nam gastspreker Hans Nuiver ons mee door de veranderende wereld van de lokale democratie. Nuiver concludeerde dat er steeds meer nadruk komt op ‘regisseren en faciliteren’, naast het klassieke waterschapswerk vanuit kerndoelen en rechtmatigheid. De AWP als vertegenwoordiger van de categorie Ingezetenen hamert al jaren op een betere verbinding van waterschap en burger en vergroting van het waterbewustzijn.

AWP 2.0

Voorzitter Ger de Jonge en vice-voorzitter Hans Middendorp namen de leden mee in de professionaliseringsslag die de AWP nu ingaat, om optimaal gesteld te staan voor de volgende waterschapsverkiezingen in 2019. De Jonge: “Het Huishoudelijk Regelement zal aangescherpt moeten worden om de de rolverdeling tussen ALV, bestuur en de afdelingen scherper te maken.”  Middendorp nam de aanwezigen mee in de mijlpalen tot aan de waterschapsverkiezingen, met als conclusie dat NU het goede moment is om alweer te beginnen met continue publiciteit en het werven van nieuwe leden.

Belastingstelsel en Kwijtschelding

De leden stemden in met de denkrichting van het bestuur om bij de Commissie Aanpassing Belastingstelsel aan te dringen op aandacht voor drie onderwerpen: 1) normalisering van het tarief voor de categorie Natuur; 2) herijking van het kwijtscheldingsbeleid; en 3) bevorden van financiële prikkels voor duurzaam waterbeheer. Verder doet de ALV de suggesties om te onderzoeken of het mogelijk is om: 4) de zuiveringsheffing rechtstreeks te heffen bij gemeenten, en 5) om de watersysteemhefing zo te herschikken over huiseigenaren, de categorie Gebouwd en de categorie Ongebouwd dat de categorie Ingezetenen kan worden vrijgesteld van watersysteemheffing.

Ledenvergadering

In de middag vond de eigenlijke ALV plaats. Op advies van de Kascommissie werd secretaris & penningmeester Jan van Oorschot eervol décharge verleend voor het jaarverslag 2015. Voor 2016 werd de contributie als volgt vastgesteld: gewone leden: € 15 per kalenderjaar; AB-leden: € 100 per kalenderjaar en DB-leden: € 240 per kalenderjaar (AB en DB-leden betalen ook het gewone lidmaatschapsgeld van € 15 euro).

De ALV stemde ook in bij acclamatie met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden: Jeroen Peeters en Jaap van Dam. Hiermee komt het aantal bestuursleden op zes. Het bestuur hoopt zo meer slagkracht te hebben om alle lopende initiatieven ook handen-en-voeten te geven.

V.l.n.r. staand: Jeroen peeters, Hans Middendorp, Jaap van Dam, Jan van Oorschot. Zittend: Ger de Jonge, Anita Slaats – Damen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat,
voor maar 45 euro per jaar.

Word lid!

Leefbaarheid van Nederland blijft altijd belangrijk

Opinie 19 jan 2022 - Fokke van Zeijl maakt zich zorgen om de leefbaarheid van ons land over 50 jaar. De vergezichten van Fokke gaan verder dan alleen de ...

Levering drinkwater Overijssel in gevaar, AWP pleit voor integraal grondwaterbeheer

Nieuws 6 jan 2022 - Waterbedrijf Vitens wil dat de provincie Overijssel voorrang geeft aan de winning van drinkwater, zelfs als dat ten koste gaat van de...

Happy New Year? De wereld staat in de fik!

Opinie 31 dec. 2021 - Happy New Year! De AWP wenst iedereen een mooi 2022. Samen aan de slag voor water en klimaat. Want de wereld staat in de fik, met t...