Hoe het klimaat in Nederland snel verandert

Zeespiegel stijgt 120 cm als broeikasgas niet wordt beperkt

25 okt 2021 – Vandaag presenteerde het KNMI het Klimaatsignaal ’21, met als ondertitel: ‘hoe het klimaat in Nederland snel verandert’. Er is een jaar aan gewerkt. Het KNMI dringt aan op maatregelen om de CO2-uitstoot naar nul te brengen.

Voor de AWP is het duidelijk: water en klimaat zijn twee kanten van dezelfde medaille. In het rapport Klimaatsignaal ’21 loopt het KNMI vooruit op de gedetailleerde klimaatscenario’s die in 2023 zullen worden gepresenteerd. Tevens is het rapport bedoeld als doorvertaling naar de Nederlandse situatie van het IPCC rapport uit augustus 2021, en ook als schot voor de boeg voor de kabinetsformatie.

Opwarming

De basisboodschap van het KNMI over klimaatverandering blijft keihard overeind In het rapport Klimaatsignaal ’21:  1. Het klimaat verandert.  2. De snelheid van de klimaat-verandering neemt toe. En  3. We moeten nu maatregelen nemen!

De oorzaak van de klimaatverandering komt vooral door menselijke activiteiten: industriële revolutie, na-oorlogse welvaart, de groei van de wereldbevolking en natuurlijk de steeds luxere levensstijl van steeds meer mensen. In het Klimaatsignaal ’21 wordt benadrukt dat de klimaatverandering sneller verloopt dan tien jaar geleden nog werd gedacht. Als de huidige uitstoot van 400 gigaton CO2 per jaar niet drastisch omlaag gaat, duurt het nog maar tien jaar tot de grens van Parijs (1,5 oC opwarming) wordt bereikt.

Het KNMI dringt daarom aan om onmiddellijk maatregelen uit te voeren om de (mondiale) uitstoot van CO2 naar (bijna) nul te brengen. Ook omdat het effect van zulke mitigatie pas met vertraging zichtbaar wordt, als we vandaag beginnen op z’n vroegst vanaf 2030. En elk jaar uitstel maakt de effecten van klimaatverandering alleen maar extremer voor onze kinderen en kleinkinderen .

Droogte en hoosbuien

De droogte in de zomers van 2018, 2019 en 2020 ligt nog vers in ons geheugen. Maar hoe verhouden deze zomers zich tot droge zomers in het verleden? In termen van het maximale neerslagtekort staat de zomer van 2020 op de 7e plaats, achter 2018 en 1921 (5e en 4e plaats) en 1976, het jaar dat deze lijst aanvoert.

Neerslag neemt toe met de stijging van de absolute vochtigheid. Dit geldt zowel voor grootschalige meerdaagse neerslag in de winter, tot relatief kleinschalige en kortdurende neerslag in zomerbuien. De toename van temperatuur en vocht leidt ertoe dat in de toekomst zware buien sneller uitgroeien tot stortbuien, die gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten.

 

Meedoen met de AWP?  Wij zoeken enthousiaste mensen!

 

Zeespiegelstijging

Het meest ongemakkelijke nieuws voor Nederland is de stijging van de zeespiegel. Als de uitstoot van broeikasgas niet drastisch wordt beperkt, wordt in het slechtste scenario een zeespiegelstijging van 121 cm bereikt in het jaar 2100. Dit is de bovengrens van het meest ongunstige scenario.  In het meest gunstige scenario blijft de stijging beperkt tot 30 cm (zie tabel hieronder).

Plus een kans op extra stijging tot 200 cm als de afkalving van gletsjers op Antarctica doorzet. Maar ook na 2100 blijft de zeespiegel onvermijdelijk nog honderden jaren stijgen. Klimaat-deskundige Pier Vellinga pleit daarom voor een grondige herziening van het Deltaprogramma. ‘Met dubbele dijken kun je leven in Randstad misschien 300 jaar rekken’.

‘Als we niks doen, dan betekent dat het einde van het Koninkrijk der Nederlanden in 2300’  (prof. Sybren Drijfhout)

Snelle stijging van de zeespiegel leidt ook deze eeuw al tot concrete problemen. De Waddenzee valt straks niet of nauwelijks meer droog, zeker als aanzanding niet snel genoeg gaat. Daardoor kan ook het IJsselmeer straks niet meer onder vrij verval afwateren, en zijn er grote pompen nodig.

Ook de stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg moeten sneller dan gedacht worden vervangen. De AWP heeft al vaker gepleit om de Maeslantkering bij Hoek van Holland te vervangen door een grote zeesluis ter hoogte van Maassluis.

 

AWP: Samen voor water en klimaat

Voor de AWP is het heel duidelijk: water en klimaat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dat betekent dat we het waterbeheer van Nederland moeten aanpassen aan de klimaatveranderingen. En dat betekent weer dat het waterbeheer leidend moet zijn in ons landgebruik en onze ruimtelijke ordening.

De AWP wil opkomen voor een duurzame leefomgeving. Dichtbebouwde steden moeten water beter opvangen en laten wegzakken in de bodem, in plaats van het regenwater zo snel mogelijk weg te pompen. Op de hoge zandgronden in het Oosten en Zuiden van Nederland moet het regenwater ook veel beter worden vastgehouden, om een einde te maken aan de verdroging v an natuurgebieden en de grondwater-tekorten in de landbouw (‘sproeiverbod’).

 

 

 

Doe mee met de AWP! Samen voor water en klimaat.
Word lid voor maar 25 euro per jaar.

Word lid!

AWP wil gelijk democratisch speelveld en aanpassing Wet financiering politieke partijen

Nieuws 1 dec. 2021 - De Tweede Kamer spreekt in de week na Sinterklaas  over aanpassing van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). De AWP vindt ...

Online trainingen voor lokale partijen in waterschappen en provincies

Nieuws De Algemene Waterschapspartij heeft afspraken gemaakt met het Kennispunt Lokale Partijen, zodat ook onze leden kunnen profiteren van het brede cur...

Afschaffen geborgde zetels hoeft niet te wachten op wijziging waterschapswet

Nieuws 16 nov. 2021 - Vertragingstactiek? In keurige juridische bewoordingen betogen drie gerenommeerde juristen dat er eerst moet worden gekeken naar fu...