Bedrijven mogen voor hetzelfde geld meer afvalwater lozen dan huishoudens

Algemene Waterschapspartij wil dat vervuiler betaalt

21 aug. 2020 – De Unie van Waterschappen werkt aan de modernisering van de waterschapsbelastingen. De zuiveringsheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die hun afvalwater via het riool naar de rioolwaterzuivering sturen. Het waterschap dekt er de zuiveringskosten mee. De Algemene Waterschapspartij heeft ontdekt dat bedrijven voor hetzelfde tarief van 3 vervuilingseenheden veel méér afvalwater mogen lozen dan huishoudens. De AWP vindt dat niet eerlijk en wil dat huishoudens en bedrijven gelijk worden behandeld.

Lees hier: kleine en middelgrote bedrijven betalen te weinig zuiveringsheffing

Rioolwaterzuivering Houtrust, Den Haag (bron: Delfland)

 

Vervuilingseenheid en waterspoor

Huishoudens betalen een vast bedrag aan zuiveringsheffing op basis van 1 v.e. (vervuilingseenheid) voor 1-persoonshuishoudens en 3 v.e. voor huishoudens met 2 of meer personen*.  Het precieze bedrag in euro’s per v.e. verschilt per waterschap (tussen de 40 en de 90 euro per v.e.).

Voor de meeste bedrijven** geldt dat ze naar rato van hun drinkwatergebruik betalen, het zogenoemde Waterspoor. Maar de huidige regeling blijkt sterk in het voordeel van kleine en middelgrote bedrijven die niet heel veel water verbruiken. Zoals een winkel, een moderne garage of een kantoor met 10-15 medewerkers. Het scheelt ook of er waterbesparende maatregelen zijn genomen – zoals waterbesparende toiletten of hergebruik van regenwater – waardoor bij gelijke vuillast het drinkwatergebruik daalt en daardoor de zuiveringsheffing eigenlijk ten onrechte lager uitvalt.

“AWP wil zuiveringsheffing voor huishoudens
en bedrijven gelijk trekken”, zegt Hans Middendorp

Het waterspoor voor bedrijven is verdeeld in drie stappen:

  • Een klein bedrijf dat minder dan 44 m3 drinkwater per jaar gebruikt, betaalt standaard voor 1 v.e.
  • Bedrijven die méér dan 44 m3 maar minder dan 217 m3 verbruiken, krijgen standaard een zuiveringsaanslag voor 3 v.e.
  • Bij een waterinname boven de 217 m3 per jaar wordt het aantal v.e. vastgesteld op basis van het werkelijke drinkwatergebruik (aantal v.e. = totaal aantal m3 / 44 m3), en het type bedrijf op basis van de afvalwatercoefficiënt.

Algemene Waterschapspartij wil gelijke tarieven voor huishoudens en bedrijven (bron: Pixabay)

 

Eerlijke lastenverdeling

Een bedrijf dat 44 m3 drinkwater of minder gebruikt, wordt aangeslagen voor 1 v.e., net als een 1-persoonshuishouden. Niet toevallig komt het gemiddeld drinkwater-gebruik van 1 persoon ook uit op afgerond 44 m3 per jaar (VEWIN 2019).

Maar nu komt het! Bedrijven die tussen de 44 m3 en 217 m3 aan drinkwater gebruiken, worden standaard aangeslagen voor 3 v.e. Het midden van deze range ligt op 130 m3 (‘rekenkundig gemiddelde’). Dat komt dicht bij het gemiddeld drinkwatergebruik van een meerpersoonshuishouden van 124 m3 (VEWIN 2019). Echter, er zijn volgens ons veel meer bedrijven die méér dan 130 m3 drinkwater gebruiken dan bedrijven die minder dan 130 m3 gebruiken. De wetgever had volgens ons beter het ‘gewogen gemiddelde’ van het het watergebruik kunnen nemen.

Conclusie: bedrijven betalen bij een drinkwatergebruik vanaf 130 m3 tot 217 m3 structureel te weinig zuiveringsheffing. Zo kun je uitrekenen op basis van het waterspoor dat een bedrijf bij een verbruik van (130 + 44) = 174 m3 eigenlijk voor 4 v.e. zou moeten betalen en bij 217 m3 voor 5 v.e. Het drinkwaterverbruik van huishoudens varieert dicht rond de gemiddelde 124 m3. Dat is de reden waarom in het verleden alle pogingen om het waterspoor*** in te voeren, zijn mislukt.

Communicerende vaten

De Algemene Waterschapspartij stelt daarom voor om de bovengrens voor het standaard zuiveringstarief van 3 v.e. voor bedrijven gelijk te trekken met het drink-waterverbruik van meerpersoonshuishoudens. Dat betekent dat bedrijven tussen 44 m3 en 130 m3 voor 3 v.e. gaan betalen, net als meerpersoonshuishoudens. Boven de 130 m3 geldt dan de huidige regel: het aantal v.e. wordt bepaald op basis van het waterverbruik en type bedrijf (met een minimum van 4 v.e.).

“Bij gelijke tarieven voor huishoudens en bedrijven,
verwacht ik dat huishoudens zo’n 15% minder
gaan betalen”, zegt Ron van Megen

Gevolg is dat alle bedrijven die méér dan 130 m3 verbruiken ook 1-2 v.e. extra gaan betalen. Maar in de waterschapsbelastingen zijn huishoudens en bedrijven ‘communicerende vaten’ en als bedrijven in totaal iets meer zuiveringsheffing gaan betalen, gaan de tarieven voor huishoudens ook iets omlaag. De AWP schat in dat de zuiveringsheffing voor meerpersoonshuishoudens zo’n 15% lager kan uitvallen.

De AWP begrijpt heel goed dat een aanpassing van de bovengrens voor 3 v.e. van 217 m3 naar 130 m3 een tegenvaller is voor bedrijven. Maar het is wel maar een kleine tegenvaller. En de lastenverdeling tussen bedrijven en burgers wordt daardoor ook eerlijker.

 

 

 

 

 

Ron van Megen, voorzitter Algemene Waterschapspartij

Hans Middendorp, vice-voorzitter en PR

 

*  Populair gezegd: de tweepersoonshuishoudens, die standaard voor 3 v.e. moeten betalen, zijn verplicht solidair met de grote gezinnen van 4 of meer personen, die ook slechts 3 v.e. hoeven te betalen. Veel tweepersoonshuishoudens vinden dat oneerlijk en de Algemene Waterschapspartij pleit voor een zuiveringsheffing op basis van het aantal gezinsleden. Een meerpersoonshuishouden bestaat gemiddeld uit 2,86 personen. En tweepersoonshuishoudens vormen ruim de helft (53%) van alle meerpersoons-huishoudens (CBS 2020). 

** Bij sterk vervuilende bedrijven wordt het aantal v.e. bepaald op basis van metingen. Dat is logisch vanuit het principe dat de vervuiler betaalt. En grote bedrijven met veel afvalwater hebben vaak een eigen bedrijfsafvalwaterzuivering. Als er niets op het riool wordt geloosd, hoeft er natuurlijk ook geen zuiveringsheffing betaald te worden aan het waterschap.

***  Twee- en meerpersoonshuishoudens betalen nu voor vast aantal van 3 v.e. Er gaan telkens stemmen op om ook huishoudens variabel te belasten op basis van drinkwatergebruik. Echter, uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het jaarlijkse watergebruik maar weinig verschilt tussen huishoudens. Die verschillen zijn zodanig klein, dat er geen prijsprikkel vanuit gaat om zuiniger om te gaan met drinkwater. In het verleden is invoering van het ‘waterspoor’ voor huishoudens daarom steeds afgeketst.

 

AWP wil gelijke tarieven voor bedrijven en huishoudens (Waterforum, 24 aug. 2020)

 

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

AWP wil meer controles op bestrijdingsmiddelen in het water

Opinie Meer bestrijdingsmiddelen boven de norm dan vorig jaar 30 april 2021 - De Waterkwaliteitsrapportage 2020 valt tegen. Vorig jaar rapporteerde Delfla...

Omgevingswet brengt bestuurlijke emancipatie van het waterschap

Opinie Gelijkwaardige plek voor waterschap aan de Omgevingstafel 28 april 2020 - De Omgevingswet biedt een unieke kans aan het waterschap om zich te bevri...

Watersysteemheffing moet eerlijker, zegt de AWP

Opinie Waarom krijgen bedrijven korting op de watersysteemheffing? De AWP vindt al jaren dat burgers te veel waterschapslasten betalen ten opzichte van be...