AWP Nieuwsbrief Februari 2022: Schaken op twee borden

Woord van de voorzitter

De kracht van de AWP zit ‘m in de leden. Stuk voor stuk mensen die met gevoel voor realiteit vanuit de inhoud meedenken over oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van water, klimaat en leefomgeving. Thema’s die op het bordje van de waterschappen én van de provincies liggen. Om maximaal van betekenis te kunnen zijn, doet AWP in maart 2023 naast de waterschapsverkiezingen in geselecteerde provincies ook mee aan die van provinciale staten. Dat dit heel vanzelfsprekend is, blijkt wel uit de onderwerpen die langskomen in deze nieuwsbrief. Ik wens je heel veel leesplezier!

Ron van Megen
Voorzitter AWP

PS: AWP krijgt vanzelf meer te vertellen in het openbaar bestuur als meer kiezers hun stem aan AWP gunnen. Dat begint met meer leden. Daarom is alle hulp bij ledenwerving welkom!

Happy New Year 2022

AWP wenst iedereen een mooi 2022. Samen aan de slag voor water en klimaat. In dat is hard nodig, want de wereld staat in de fik, zong Froukje twee jaar geleden al.  Met temperaturen die in Canada opliepen tot bijna 50 °C en wereldwijd bosbranden. Baby boomers denken misschien nog dat het hun tijd wel zal duren, maar voor de jonge generaties is het echt al ‘alle hens aan dek’.

‘Leefbaarheid van Nederland blijft altijd belangrijk’

Fokke van Zeijl maakt zich zorgen om de leefbaarheid van ons land over 50 jaar. De vergezichten van Fokke gaan verder dan alleen de waterschappen. Ook de provincies zullen zich veel meer moeten inzetten voor water, klimaat en leefomgeving! Fokke is fractievoorzitter van de AWP in waterschap Hollandse Delta.

Gezond water in een gezonde wereld

Onze leefomgeving staat onder druk. Het klimaat verandert, er zijn meer hoosbuien maar ook vaker hittegolven en lange perioden van droogte.

We moeten leren leven met de gevolgen van klimaatverandering. De manier waarop we met het water in onze leefomgeving omgaan moet echt anders. Voor onszelf en voor onze kinderen.

Schaken op twee borden

De AWP wil zich breed inzetten voor water, klimaat en een duurzame leefomgeving. Water en klimaat zijn twee zijden van dezelfde medaille. Dan gaat het over zeespiegelstijging, over grondwater en drinkwater, en over steeds vaker langdurige hoosbuien zoals in juli 2021 in Limburg.

We zien ook dat provin cies, waterschappen en gemeenten steeds meer samenwerken. Onderwerpen zoals schoon water zonder bestrijdingsmiddelen of het beheer van grondwater als grondstof voor drinkwater, zijn onderwerpen waarover juist de provincies besluiten nemen.

En de provincies gaan ook over de ruimtelijke ordening. De AWP wil vaart maken met klimaatadaptatie, en dan moeten we zowel bij de waterschappen en de provincies aan tafel. “We moeten op beide schaakborden nu stukken verzetten”.

Voorzittersoverleg

Op 19 maart 2022 is een bijeenkomst gepland met alle fractievoorzitters en alle afdelingsvoorzitters. Het is een informatieve bijeenkomst, bedoeld om de klokken gelijk te zetten richting de verkiezingen.

AWP valt buiten de boot

Voor het goed functioneren van onze representatieve democratie is een breed aanbod van verschillende politieke partijen belangrijk. Omdat de partijen zelf vaak maar een beperkte bron van inkomsten hebben, ontvangen landelijke partijen subsidie van de overheid. Helaas vallen lokale politieke partijen en ook waterschapspartijen zoals de AWP buiten de boot.

Meest gelezen op LinkedIn

Veruit de meeste Nederlanders willen vaart maken met de energietransitie. Minder CO2 draait de klimaatverandering niet meer terug, maar is nodig om erger te voorkomen. Provincies gaan over windmolens en zonneparken. Waterschappen hebben goud in handen met aquathermie.

AWP: Samen voor water en klimaat

Voortgang richting verkiezingen in 2022

Onder de vleugels van de Strategie-commissie wordt er diep nagedacht over de kernwaarden waar de AWP voor staat. Die kernwaarden vormen de grondslag voor het nieuwe verkiezingsprogramma.

Het is de bedoeling om het verkiezings-programma in concept gereed te hebben in maart 2022. In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan voor mensen die 2-3x willen meelezen.

Ledenwerving

De afgelopen maanden heeft het hoofdbestuur veel tijd gestoken in het digitaal benaderen van mogelijke kandidaten voor de nieuwe AWP-afdeling in Friesland en in Amsterdam e.o. (Amstel, Gooi en Vecht). Het gaat lukken om de AWP op het stembiljet te krijgen!

Alle bestaande afdelingen zijn natuurlijk vooral zelf verantwoordelijk voor de 4-jaarlijkse vernieuwing en verjonging. Wacht niet tot na de zomer met een kennis-makingsbijeenkomst! De ervaring leert dat de afdelingen met de grootste enthousiaste club en de langste kieslijst ook de meeste zetels scoren.

Hans Middendorp

Meerderheid stemt voor klimaat?

Tachtig procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over de klimaatverandering. Ruim 59 procent van de respondenten ervaart overlast door extreme hitte,  54 procent noemt overlast als gevolg van regenbuien en 43 procent heeft last van droogte.

De AWP kan heel veel kiezers aanspreken, als wij ons verhaal goed voor het voetlicht kunnen brengen. Vooral omdat wij water en klimaat hoog op de regionale agenda zetten, maar niet betrokken zijn bij het politieke gedoe in den Haag.

Jong AWP

Afgelopen maanden ben ik bezig geweest om meer jongeren bij de AWP te trekken. Dit heeft geleidt tot een hoop nieuwe enthousiaste jongeren die lid zijn geworden. Om te zorgen dat de nieuwe jongeren hun stem kwijt kunnen hebben we een jongerencommissie opgericht die één keer in de maand met een wisselvoorzitter bij elkaar zal komen. Op een luchtige manier bespreken we problemen binnen de waterschappen en provincies, en de oplossingen die erbij horen. Ken je nog enthousiaste jongeren? Dan zijn zij van harte welkom: glenny.davidse@awp.nu

Glenny Davidse

Integraal grondwaterbeheer

De vraag naar drinkwater blijft stijgen en nieuwe aanvragen voor drinkwaterlevering kunnen niet meer standaard gehonoreerd worden’. De AWP pleit voor integraal grondwaterbeheer.

Zulke zomers werden volgens de KNMI-scenario’s uit 2014 pas vanaf 2050 verwacht. ‘De werkelijkheid blijkt anders, en de verwachting is dat dit vaker gaat gebeuren’, aldus Vitens.

Cursus Waterschap

In vrijwel elk waterschap worden in de komende maanden een basiscursus “Actief voor het waterschap” verzorgd. In deze basiscursus word je geïnformeerd over waar een waterschap voor staat, en hoe een waterschap werkt!

Heb je belangstelling, vraag dan bij jouw waterschap na wanneer deze cursus plaatsvindt. Vooral als je mee wil doen met de Waterschapsverkiezingen in 2023 en op de kieslijst van een partij wil staan.

Leonie Bruggink-van der Steen

Meest gelezen op Facebook

Waterkwaliteit verbetert niet. “Wat wij echt onacceptabel vinden, is dat er achttien bestrijdingsmiddelen boven de veiligheidsnorm uitkomen. En dat is op jaarbasis, dit zijn geen incidentele uitschieters.”

 

Provinciale teams

Inmiddels zijn er al een behoorlijk aantal AWP-leden, die interesse hebben in deelname aan de provinciale verkiezingen.

Maar hoe zij precies hun eigen rol hierin zien, is meestal nog niet helder. Deelname aan de provinciale verkiezingen is nieuw en dan is een huivering ook wel logisch. Gelukkig maakt het verkiezingsprogramma flinke vorderingen en daarmee wordt het allemaal wat concreter.

Op 24 februari is er vanaf 19.30 uur een tweede digitale bijeenkomst over de provinciale verkiezingen. Meer info in de uitnodiging, en hoe je je kunt aanmelden. Doen!

Fokke van Zeijl

Ledenwerving AWP-Friesland

De AWP maakt zich sterk voor gezond water in een gezonde wereld. De AWP zoekt enthousiaste mensen in Friesland. Want volgend jaar doet de AWP mee met de verkiezingen voor het Wetterskip en de Provinsje Fryslân.

Hoe nu verder met de Grevelingen?

Het zoutgehalte in de Zeeuwse wateren steeg in 40 jaar tijd zo sterk, dat landbouwgrond nu verzilt raakt. Door nijpende zoetwatertekorten groeit de behoefte aan een zuidwestelijke zoetwatervoorraad.

Bericht van de secretaris

Het ledenaantal van de AWP is constant gebleven. In 2021 hebben 37 mensen hun lidmaatschap beëindigd, en zijn er 40 nieuwe leden bijgekomen.

Fijn om te zien is dat de nieuwe leden vaak jonger zijn en aangeven ook interesse te hebben voor de Provinciale Staten. Het lijkt erop dat onze fanatieke campagne om nieuwe leden te werven nu al een succes is.

Ik hoop u allen dit komende jaar weer van informatie te kunnen voorzien, maar vooral hoop ik u te mogen uitnodigen voor fysieke bijeenkomsten, zodat we elkaar weer kunnen zien!

Marina Eckhardt

Bericht van de Penningmeester

In de ALV op 30 november 2021 is het besluit genomen om de jaarlijkse contributie te verhogen van 25 eurp per jaar naar 45 euro, en voor jeugdleden van 10 euro naar 25 euro. Op verzoek van de ALV is er voor het eerste jaar lidmaatschap een korting ingevoerd: 25 euro voor nieuwe leden, en 25 euro voor jeugdleden.

Veel respect voor al die leden die steeds weer extra uit eigen portemonnee aan de verkiezingen uitgeven. De ene afdeling doet dat anders dan de andere, en daarom kunnen we veel van elkaar leren. Want we willen ook in 2023 het best mogelijke resultaat behalen, in onze waterschappen en in provincies.

Daarom mijn complimenten voor het besluit om de contributie voor het landelijk verkiezingsfonds te verhogen. Eigenlijk zal we allemaal een beetje penningmeester van de AWP, want samen willen we uitgaven en inkomsten afstemmen. Daarom zal ik uw financiën zo transparant mogelijk weergeven en bewaken.

Fred Sanders

Provinciale Staten wil vergroenen

Voor de AWP is het duidelijk: wij willen gezond water in een gezonde leefomgeving. Mest en bestrijdingsmiddelen veroorzaken een slechte waterkwaliteit. De landbouw moet veranderen naar manieren van bedrijfsvoering, waarin een gezonde leefomgeving op één staat.

AWP: Samen voor water en klimaat

Andere edities

AWP Nieuwsbrief Augustus 2022: Verkiezingsprogramma 2023 'Alles is Water'

ALV op 18 juni Voorzitter Ron van Megen draagt het stokje over aan Fokke van Zeijl. Fokke blijft interim voorzitter tot aan de verkiezingen voor provi...

Nieuwsbrief AWP sept. 2021 'AWP voor provincie en waterschappen'

Van de voorzitter Na een intensief voortraject heeft de Algemene Ledenvergadering van AWP een belangrijk besluit genomen: vanaf 2023 doet de AWP ook m...

Nieuwsbrief AWP Juli 2020 Strategie en Geborgde Zetels

Geborgde zetels Al jaren gaan er stemmen op dat de geborgde zetels in het waterschap niet meer het doel dienen waarvoor zij ooit in het leven zijn ger...