‘Geen nieuwe waterkrachtcentrales in onze rivieren’, zeggen Sportvisserij NL en WNF

9 juni 2018 – Sportvisserij Nederland, Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, World Fish Migration Foundation en Natuurmonumenten onderkennen dat waterkracht een rol kan spelen in de energietransitie, maar alleen wanneer er aan strenge ecologische voorwaarden wordt voldaan om de snelle teloorgang van biodiversiteit te stoppen.

Een kleine stuw is al een onneembare barrière voor trekvissen

Nieuwe waterkrachtcentrales bemoeilijken het behalen van natuurdoelen

Nederland is een delta en samen met de grote en kleine rivieren zijn deze wateren van (inter)nationaal belang voor de natuur. Het hele stroomgebied van de Rijn en Maas tot in Zwitserland en Frankrijk wordt door migrerende vissen benut. Daarmee draagt ons land verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van beschermde vissoorten zoals de zalm, de paling, de steur en de rivierprik. Via herintroductieprogramma’s wordt er gewerkt aan de terugkeer van de zalm en de steur in de Rijn en de Maas.

Waterkrachtcentrales bemoeilijken het behoud van populaties van migrerende vissen en doen herintroductieprogramma’s teniet. Vissen kunnen beschadigd raken en sterven.

Waterkrachtcentrales veranderen ook de natuurlijke sedimentatie in de grote rivieren waardoor de ecologische kwaliteit achteruit gaat.Natuurdoelen, zoals de doelen voor Europees beschermde natuur (Natura 2000) en voor waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water) kunnen daarmee ook buiten bereik komen.

Trekvissen in Rijn en Maas (bron: WWF)

 

Waterkrachtcentrales in Nederland leveren een beperkte bijdrage aan de verduurzaming

Waterkrachtcentrales hebben in Nederland een lage energieopbrengst en kunnen daarom slechts een marginale rol spelen in de verduurzaming. Op dit moment wordt 0,3 % van de totale hernieuwbare energie in Nederland opgewekt met waterkracht (CBS, 2014), en ook in de toekomst zal waterkracht slechts een beperkte bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland.

Natuurorganisaties zijn daarom in de Nederlandse situatie tegen nieuwe waterkracht- en getijdencentrales in de hoofdwatergangen van onze rivier- en deltasystemen, zoals de Rijn en de Maas. Ook zijn ze geen voorstander van nieuwe waterkrachtcentrales in de zijrivieren waar er ambities bestaan om vispopulaties te behouden of te herstellen. Nieuwe barrières voor vis in de waterstromen moeten worden vermeden.

Vrij baan voor de vis!

We pleiten ervoor om juist nu met volle kracht in te zetten op het minimaliseren van de negatieve ecologische effecten van bestaande waterkrachtcentrales in grote wateren. Waterkrachtcentrales zouden aan strenge criteria moeten voldoen, zoals de aanleg van effectief werkende visomleidingen waardoor centrales goed passeerbaar worden voor alle vissoorten, elk met hun specifieke gedrag, met een sterftenorm van maximaal 0,1 % per centrale.

Dit is het gezamenlijk standpunt van Sportvisserij Nederland, Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, World Fish Migration Foundation en Natuurmonumenten.

Thijs Belgers is waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg

 

Naschrift AWPDe duizenden bestaande stuwen in het Westen en Noorden van Nederland zijn onmisbaar voor het instand houden van de vele verschillende waterpeilen. WIj zien lokaal mogelijkheden voor kleinschalige winning van waterkracht uit stuwen op bestaande locaties, met bijv. de EQA Smartstuw. De vispasseerbaarheid en visoverleving van de Smartstuw zijn vrijwel 100%.

 

 

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Waterschapslasten oneerlijk verdeeld, vindt de AWP

Opinie 7 sept 2019 - De AWP pleit voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten. Het enorme pakket aan aanpassingen dat de Unie van Waterschappen i...

Koninklijke onderscheiding voor Jan van Oorschot

Nieuws 26 april 2019 - AWP-bestuurder mr. Jan van Oorschot werd vandaag verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester drs. K. Loohuis van Hoogevee...

Overgebleven medicijnen gaan niet in het toilet

Nieuws 12 april 2019 - Uit een grote enquête blijkt dat overgebleven* medicijnen vrijwel nooit door het toilet gespoeld worden. Inspanningen om oude medic...