Klimaat verandert te snel

Zeespiegelstijging onafwendbaar, Thwaites gletsjer smelt

25 jan 2022 – Het klimaat verandert sneller dan gedacht, ook in Nederland zullen we ons moeten aanpassen. Zware buien zullen in de toekomst vaker uitgroeien tot stortbuien, gepaard met overlast en klimaatschade. En zelfs àls het zou lukken om de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 naar nul te brengen, dan nog zal de zeespiegel honderden jaren blijven doorstijgen. Voor de AWP is het duidelijk: we moeten ons nu al voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

‘Als we niks doen, dan betekent dat het einde van Nederland in 2300’
(prof. Sybren Drijfhout bij de presentatie van Klimaatsignaal ’21)

In oktober 2021 presenteerde het KNMI het Klimaatsignaal ’21, met als ondertitel: ‘hoe het klimaat in Nederland snel verandert’. Het rapport is de doorvertaling van het IPCC rapport uit augustus 2021 naar de Nederlandse situatie.

 

KNMI

De kernboodschap van het KNMI luidt:  1. Het klimaat verandert.  2. De snelheid van de klimaatverandering neemt toe. En  3. We moeten nu maatregelen nemen!

De oorzaak van de klimaatverandering komt voor 99% door menselijke activiteiten: industriële revolutie, na-oorlogse welvaart, de groei van de wereldbevolking en natuurlijk de steeds luxere levensstijl van steeds meer mensen.

Klik hier: de tien belangrijkste punten van het IPCC Klimaatrapport

Het KNMI dringt aan om onmiddellijk maatregelen uit te voeren om de (mondiale) uitstoot van CO2 naar (bijna) nul te brengen. Want als de huidige uitstoot van 400 gigaton CO2 per jaar niet drastisch omlaag gaat, duurt het nog maar tien jaar tot de grens van Parijs (1,5 oC opwarming) wordt bereikt. En elk jaar uitstel vanaf nu maakt de effecten van klimaatverandering alleen maar extremer voor onze kinderen en kleinkinderen.

Zeespiegelstijging

Maar het meest ongemakkelijke nieuws voor Nederland is de voorspelde stijging van de zeespiegel. Want als wij de wereldwijde uitstoot van broeikasgas niet naar nul brengen, wordt in het slechtste scenario al in het jaar 2100 een zeespiegelstijging van 121 cm bereikt. In het meest gunstige scenario zou de stijging beperkt blijven tot 30 cm, maar daar lijkt haast niemand meer in te geloven.

Zeespiegelstijging in 2050 en 2100, min. en max. scenario’s (bron: Klimaatsignaal ’21)

 

Thwaites gletsjer

Maar dat is nog niet alles! Er is nog meer slecht nieuws: door afkalving van gletsjers op Antarctica komt er – naast die max. 121 cm uit de modellen – nog een extra stijging van de zeespiegelstijging bovenop. Het KNMI schat dat het smelten van Antarctica kan leiden tot een zeespiegelstijging van max. twee meter in 2100. Het naderende afbreken van de Thwaites gletsjer levert naar verwachting alleen al 60 cm zeespiegelstijging op.

En ook nà 2100 blijft de zeespiegel onvermijdelijk nog honderden jaren doorstijgen. Dat betekent dat een grondige herziening van het Deltaprogramma eigenlijk nu al dringend nodig is. Nu is de ambitie om in 2050 al onze dijken op orde te hebben, maar dan begint de zeespiegelstijging pas. ‘Alleen met dubbele dijken kun je wonen en leven in Randstad misschien 300 jaar rekken’.

‘Als de Thwaites gletsjer op Antarctica afbreekt, stijgt de zeespiegel met 60 cm’ (Vox, klik hier)

 

AWP voor water, klimaat en natuur

Voor de AWP is het duidelijk: water en klimaat zijn twee kanten van dezelfde medaille. We moeten nu al beginnen om het waterbeheer van Nederland aan te passen aan de klimaatveranderingen. Waterbeheer moet leidend worden in ons landgebruik en onze ruimtelijke ordening. De AWP wil vaart maken met de klimaaattransitie.

De AWP wil opkomen voor een duurzame leefomgeving. Dichtbebouwde steden moeten hemelwater beter opvangen en laten wegzakken in de bodem, in plaats van het regenwater zo snel mogelijk weg te pompen. Ook op de hoge zandgronden in het Oosten en Zuiden van Nederland moet het regenwater veel beter in de bodem worden vastgehouden, om een einde te maken aan de verdroging van natuurgebieden en de grondwatertekorten voor drinkwater en landbouw (‘sproeiverbod’).

.

Klik hier: AWP zoekt enthousiaste mensen!

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP steunt compromis wetsvoorstel geborgde zetels, ondanks bezwaren

Nieuws 12 sept 2022 - Het wetsvoorstel om alle geborgde zetels af te schaffen, is door de Tweede Kamer met een amendement aangepast tot een compromis. De...

Twintig jaar waterkwaliteit heeft veel te weinig opgeleverd

Opinie 11 sept 2022 - Van de Nederlandse wateren voldoet 99% niet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). "We hebben in Nederland de mo...

Ruimtelijke ordening en aanpak leefomgeving moet stevig op de schop

Opinie 9 sept 2022 - De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijn...