Kringlooplandbouw verdient steun voor schoner water

12 feb 2019 – “Voor een gezonde landbouw en goede waterkwaliteit voor iedereen is kringloop-denken veelbelovend.  Als je voedingsstoffen en meststoffen in de eigen kringloop weet te benutten, bespaar je op je kosten en tegelijkertijd vervuil je minder. Dubbele winst dus,” zegt Arja Doornbos, agrarisch milieukundige én bestuurslid voor de Algemene Waterschapspartij (AWP) bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. “Door een betere bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur is minder mest nodig, vindt minder uitspoeling plaats en kan het gewas beter tegen de droogte”

Maatregelen die werken

De AWP in waterschap Drents Overijsselse Delta ziet veel liever dat de landbouw zich richt op het beperken van vervuiling en maatregelen die écht werken, dan dat boeren een vervuilingsheffing gaan betalen. “Op die manier valt meer te bereiken.” Tegelijkertijd vind Arja Doornbos dat de landbouw zich ook zeker verantwoordelijk dient te voelen voor de deels onnodige verontreiniging van grond- en oppervlaktewater. “Sinds de mestoverschotten in de jaren tachtig, zijn maatregelen voor duurzame landbouw nog te vrijblijvend en beperkt gebleven.”

Stimuleringsmaatregelen om een mineralenbalans toe te passen, met minder schadelijke gewasbeschermingsmiddelen te werken, de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en een slimmere gewaskeuze toe te passen, zijn al in de jaren negentig ontwikkeld. Zoals in het programma “Gezonde Landbouw, Goed Drinkwater” in Overijssel. Deze maatregelen kunnen door de landbouw breder en beter worden ingezet.

Doordat er serieus is ingezet op de kwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water is er sinds 2000 al veel bereikt. Winst valt nog te behalen door de afspoeling van voer en mest op het erf nog verder te verminderen en om mineralen beter op het perceel vast te houden. Veerkrachtige gewaswisseling en betere bodemvruchtbaarheid dragen daar aan bij. Bewuster onderhoud van de sloot, de slootwal en het werken langs de sloot kan veel doen voor de waterkwaliteit.

Eerlijke prijs voor schone landbouw

De landbouw staat niet alleen voor deze opgave. Om deze manier van werken te kunnen betalen is het nodig dat boeren deze kosten via hun producten betaald krijgen. “Voor consumenten en inwoners is het redelijk om een eerlijke prijs te betalen voor duurzame landbouw met een schoner milieu, betere natuur, meer biodiversiteit en variatie in het landschap en niet onbelangrijk; gezonder voedsel.

Afnemers in de landbouw en supermarkten hebben daarin een belangrijke rol”, vindt Arja. “Wat is het bestaansrecht van deze aard en omvang van landbouw in Nederland, met veel export, als dit ten koste gaat van de leefbaarheid en omgevingskwaliteit in Nederland? Dienen daar geen grenzen aan te worden gesteld, zoals ook wenselijk is voor de luchtvaart en CO2 productie door bedrijven?” Deze vraag wordt steeds belangrijker, merkt ze.

Met Deltaplan Agrarisch Waterbeheer naar blijvend resultaat

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken landbouw, overheid en waterbeheerders aan schonere landbouw met een evenwichtig zoetwaterbeheer. Het is zaak dat daarbij vooral de resultaten, het borgen en opschalen van de resultaten door de landbouw worden beloond. De Best Practise dient dan de nieuwe norm te worden voor de landbouw. Ook de verontreiniging door en voor inwoners kan nog beter aangepakt. De ongeveer 20% restlozing door de Rioolwater Zuivering Installaties naar oppervlakte water en de verwijdering van vreemde stoffen als; medicijnresten, chemische stoffen uit de huishoudens en plastics vragen investeringen voor slimmere zuiveringstechniek.

Kringloop-denken door zowel agrariërs, bedrijven, waterschap, overheid en inwoners is pas echt werken aan duurzaamheid! Het sluiten van kringlopen zou een voorwaarde voor alle menselijke activiteiten moeten zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Arja Doornbos

De Algemene Waterschapspartij doet op 20 maart 2019 onder de naam ‘AWP niet politiek wel deskundig’ mee aan de verkiezingen in de 21 Nederlandse waterschappen. Arja Doornbos is lijsttrekker voor de AWP in waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD).

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Waterschapslasten oneerlijk verdeeld, vindt de AWP

Opinie 7 sept 2019 - De AWP pleit voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten. Het enorme pakket aan aanpassingen dat de Unie van Waterschappen i...

Koninklijke onderscheiding voor Jan van Oorschot

Nieuws 26 april 2019 - AWP-bestuurder mr. Jan van Oorschot werd vandaag verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester drs. K. Loohuis van Hoogevee...

Overgebleven medicijnen gaan niet in het toilet

Nieuws 12 april 2019 - Uit een grote enquête blijkt dat overgebleven* medicijnen vrijwel nooit door het toilet gespoeld worden. Inspanningen om oude medic...