Hoe ziet Nederland eruit in 2050?

AWP komt op voor water, klimaat en natuur

26 juli 2022 – De komende 30 jaar gaat Nederland op de schop, onder het motto: ‘Niet alles kan overal’. De AWP wil dat de thema’s water, klimaat en natuur prioriteit krijgen.

“Provincies en waterschappen hebben een centrale rol in de ruimtelijke ordening. Voorbereidingen op extreem weer door klimaatverandering gaan nog veel te langzaam, terwijl we nu al het klimaat hebben van Zuid-Frankrijk in de jaren ’70. En door de enorme druk op de ruimte raken natuurgebieden in de verdrukking: biodiversiteit heeft ook leefruimte nodig”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. “Misschien zijn deze thema’s niet zo sexy als inflatie en koopkracht, maar het gaat wel om de toekomst van onze kinderen. En dat vindt de AWP belangrijk.”

 

Ruimtelijke keuzes maken

Het kabinet wil tot 2030 900.000 woningen te bouwen. Ook de grote economische, logistieke knooppunten moeten verduurzamen voor een klimaatneutraal Nederland in 2050. Zoals de havens van Rotterdam en de regio Terneuzen-Vlissingen, net als het Noordzeekanaalgebied bij Amsterdam. Ook Schiphol moet transformeren en tegelijkertijd ruimte houden in een dichtbevolkt woongebied. En de Lelylijn, tussen Lelystad en Groningen, moet het noorden beter bereikbaar maken.

Bodemdaling in veenweidegebieden, ooit ontwaterd voor landbouw, leidt tot verzakte gebouwen en infrastructuur. Waterschappen moeten steeds harder pompen en uit ingedroogd veen komen broeikasgassen vrij. Rijk en provincies moeten kiezen waar landbouw en wonen verantwoord blijven, ook gezien de problemen rond stikstof en de waterkwaliteit.

Functie volgt peil

Alles bepalend is ook dat ene zinnetje uit het coalitieakkoord: „Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming.” Wat en waar gebouwd mag worden, zal afhangen van de lokale wateroverlast, bodemdaling, hittestress, verontreiniging en natuurschade. „We kunnen niet met zijn allen op een kluitje in de Randstad blijven wonen”, zegt minister De Jonge. „Omdat het te duur en te druk is, en we daar dan te veel ruimte opsouperen voor bijvoorbeeld de natuur, landbouw en economie.”

De AWP wil dat er nu definitief een streep gaat door het oude adagium ‘peil volgt functie’, waardoor de vastgestelde waterpeilen steeds worden verlaagd als de bodem zakt. “Mensen denken soms dat de waterschappen niet willen meewerken aan het tegengaan van verdroging, maar het peilbesluit is juridisch vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Als er eenmaal is besloten tot een peilverlaging, kan zelfs het waterschap dat niet meer veranderen”, zegt Middendorp.

 

Klimaatverandering

Nederland moet zich natuurlijk blijven weren tegen het water. Zee- en rivierdijken worden verhoogd en verstevigd. Risicogebieden moeten water kunnen afvoeren bij extreme regenval of overstromingen, zoals in Limburg vorig jaar. Omdat de hoge zandgronden verdrogen en de kust en polders verzilten, moeten er waterbuffers komen om de zoetwatervoorraad aan te vullen.

Klimaatverandering is ook een extra reden om meer buiten het laaggelegen westen te bouwen. “Het kan verstandig zijn om de ontwikkeling in zuidelijke, oostelijke en noordelijke delen van Nederland te vergroten … in gebieden die minder vatbaar zijn voor overstromingen”, staat er droogjes in de Kamerbrief.

Provinciale verkiezingen in 2023

De provincies hebben een centrale rol in de nationale verbouwing. Na de zomer start elke provincie met plannen maken voor zowel landelijke als regionale doelen. Al een jaar later, eind 2023, wil het Rijk met de provincies afspraken maken over de concrete doelen en de financiering. In 2024 wordt alles vastgelegd in de aangescherpte Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de langetermijnvisie van het Rijk op de ruimtelijke ordening.

De AWP doet in minstens vijf provincies mee met de provinciale verkiezingen in maart 2023. “Waterschappen besluiten over de praktische uitvoering, maar de provincies stellen de grote lijnen vast over de thema’s water, klimaat en natuur. Daarom wil de AWP ook meespelen op het provinciale schaakbord. “Meedoen in de waterschapspolitiek blijft zeker belangrijk, maar we moeten ook aanschuiven bij de provinciale politiek om onze ambities te bereiken.”

AWP wil op beide schaakborden spelen: provincies en waterschappen (foto: Pixabay)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, vicevoorzitter AWP

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 13 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en...

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven en datacentra

Opinie 16 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...