‘Leefbaarheid van Nederland blijft altijd belangrijk’, zegt Fokke van Zeijl

AWP wil goede toekomst voor Nederland – ook met klimaatverandering

19 jan 2022 – Fokke van Zeijl maakt zich zorgen om de leefbaarheid van ons land over 50 jaar. De vergezichten van Fokke gaan verder dan alleen de waterschappen. Ook de provincies zullen zich veel meer moeten inzetten voor water, klimaat en natuur! Fokke is fractievoorzitter van de AWP in waterschap Hollandse Delta.

“Hoe goed zit jij in je vel?”, vraagt Fokke. “Ik maak me zorgen over hoe wij in Nederland over 20, 30 of 50 jaar met elkaar wonen en met elkaar omgaan. De leefbaarheid in Nederland staat onder druk. Om een paar voorbeelden te noemen: woningnood, windmolens, energietransitie, klimaatverandering, dalende biodiversiteit, aanleg van wegen, overbelaste natuurgebieden, kosten van levensonderhoud en tekort aan goed werk. Het wordt steeds moeilijker om je goed te voelen in Nederland.”

De 5 persoonlijke speerpunten van Fokke

Fokke is enthousiast lid van de AWP.  “Ik schaar me helemaal achter onze slogan AWP voor Water, Klimaat en Natuur“, zegt Fokke. “Ik heb dat zelfs nog iets aangescherpt in 5 persoonlijke speerpunten voor een betere wereld.”

Persoonlijke Top-5 van Fokke:

  1. Investeren in duurzame energieopwekking, maar windmolens horen op zee en in gebieden waar deze geen overlast opleveren. Zonneparken eerst op daken, langs snelwegen en op industrieterreinen.
  2. Onze CO2 footprint moet kleiner. De uitstoot van CO2 door industrie en landbouw moet omlaag. Aanleg van bossen en natuur om CO2 op te slaan. Ruimte voor mensen om buiten te zijn. En ruimte voor de biodiversiteit.
  3. Aanleg van parken en waterpartijen om watertekort in de zomer te voorkomen. Want bomen die dorst hebben, geven geen koelte!
  4. Stop giftige lozingen uit de industrie zoals Gen-X en PFAS, en stop ook met bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Promoot biologische bestrijding.
  5. Gebruik 100% duurzame materialen waar dit kan, en zo min mogelijk plastic.

Klik hier: AWP wil gezond water in een gezonde wereld

Bodem, water en milieu

Wij willen schone lucht en gezond water, en een leefomgeving waarin we prettig kunnen wonen, werken en wandelen. Om klimaatverandering tegen te gaan is veel geld nodig voor groen. Groen draagt ook bij aan schone lucht, biodiversiteit, herstel van ecosystemen, recreatie, buffering van regenwater en hittebestrijding.

Water wordt schaars juist op het moment dat de gewassen water het meest nodig hebben. Boeren pompen grondwater op, met verdroging van de natuur tot gevolg. Het grondwater wordt ook bedreigd door vervuiling via warmtesystemen. De lozingsnormen voor industriewater moeten veel strenger, zodat de natuur en ook waternatuur zich kan herstellen.

Plastic hoort niet thuis in het milieu. Studies laten zien dat microplastics overal in ons water en onze leefomgeving zitten. De gevolgen voor mens en dier zijn nog onduidelijk. Maar iedereen is het erover eens dat plastic niet thuis hoort in het milieu.

Tot slot: de agrarische sector moet kleiner worden, en de vrijkomende landbouwgrond kan worden gebruikt voor nieuwe natuur en woningbouw. Op de hoge zandgronden kunnen woningen worden gebouwd met veel groen voor planten en dieren (‘natuurinclusief bouwen’). In de polders wordt de waterstand zo gereguleerd, dat de bodemdaling vertraagt.


.

Energie en klimaat

Nederland moet om! Van het gas af en onafhankelijk worden van onbetrouwbare energieleveranciers uit het buitenland. Energie moet worden opgewekt waar die energie wordt gebruikt. Op daken van huizen en flatgebouwen dus. Energie slaan we op in batterijen om te gebruiken als er geen wind- of zonne-energie aanwezig is.

De CO2-productie moet omlaag, niet omdat we het beste jongetje van de klas willen zijn, maar omdat het pure noodzaak is! Schaliegas, kolencentrales en kernenergie zijn niet duurzaam en leiden tot milieuvervuiling. en we blijven jaren en jaren opgescheept met radioactief afval, dat willen we dus niet.

En de burger moet kunnen rekenen op de overheid. De salderingsregeling voor eigen energie met energie van het net moet blijven, zodat het voor bezitters van daken aantrekkelijk blijft om schone energie op te wekken. Ook waterstof vinden wij schoon en veilig. De AWP wil hier graag in investeren, door de bestaande gasleidingen om te bouwen voor waterstof.

Klik hier: de 3 kernthema’s van de AWP

Fokke van Zeijl, voorzitter AWP

.

Klik hier: de AWP zoekt enthousiaste mensen

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP steunt compromis wetsvoorstel geborgde zetels, ondanks bezwaren

Nieuws 12 sept 2022 - Het wetsvoorstel om alle geborgde zetels af te schaffen, is door de Tweede Kamer met een amendement aangepast tot een compromis. De...

Twintig jaar waterkwaliteit heeft veel te weinig opgeleverd

Opinie 11 sept 2022 - Van de Nederlandse wateren voldoet 99% niet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). "We hebben in Nederland de mo...

Ruimtelijke ordening en aanpak leefomgeving moet stevig op de schop

Opinie 9 sept 2022 - De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijn...