concept

AWP komt op voor water, klimaat en natuur

Klimaatverandering is niet meer te stoppen

Water, klimaat en natuur zijn nu urgent. De klimaatschade loopt door, de afbraak van de biodiversiteit gaat steeds verder. Klimaatverandering is niet meer te stoppen, hooguit te vertragen. Uit onderzoeken blijkt steeds weer dat ‘gewone mensen’ zich zorgen maken, en niet alleen jongeren. De klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis is niet alleen een ‘ver-van-mijn-bed show’ maar bedreigt ook onze directe woonomgeving.

Pas sinds het Klimaatakkoord van Parijs wordt gepraat over het verlagen van de mondiale CO2-uitstoot. Op wereldschaal moet de uitstoot van CO2 in 2030 gehalveerd zijn, om nog een kans te maken om onder de 1,5 0C te blijven uit het Klimaatakkoord van Parijs. Maar dat lukt gewoon niet: in 2021 was de concentratie CO2 in de lucht toch weer hoger dan het jaar daarvoor. Het maandelijkse gemiddelde niveau van CO2 in de atmosfeer heeft voor het eerst in de geschiedenis meer dan 420 deeltjes per miljoen (ppm) bereikt.

Klimaatschade

Klimaatverandering is niet meer te stoppen en we moeten dus rekening houden met veel meer weersextremen dan bijv. dertig jaar geleden. En met veel meer klimaatschade! Als gevolg van de wateroverlast in Limburg in juli 2022 hebben  verzekeraars circa 25.000 schademeldingen ontvangen. Het Verbond van Berzekeraard schat de totale verzekerde schade op zo’n 160 tot 250 miljoen euro. De verwachting is dat klimaatschade alleen maar zal toenemen en dat de verzekeringspremies gaan stijgen.

Maatregelen om schade door hemelwateroverlast en door lange perioden van droogte te beperken, moeten op regionale schaal worden genomen. Provincies en waterschappen spelen hier een belangrijke rol. Kort gezegd gaan de provincies over het ruimtegebruik, zoals ruimte voor water, voor wonen, voor bedrijventerreinen en voor natuur. En de waterschappen moeten naast oppervlaktewater ook het grondwater actief gaan sturen. Hemelwater moet niet meer afgevoerd worden in het riool, maar wegzakken in de bodem of opgeslagen in tijdelijke buffers onder de grond.

Provincies en waterschappen

De AWP, opgericht in 2008 als ‘Algemene Waterschapspartij’,  is een landelijk politieke partij die haar pijlen richt op de provincies en waterschappen. De besturen van provincies en waterschappen worden democratisch gekozen, maar welke burger weet nou wat daar gebeurt? Wie weet wie de commissaris van de Koning is of hoe de dijkgraaf heet? Er weinig journalistieke belangstelling voor de besluiten die provincies en waterschappen nemen, dus is er ook nauwelijks democratische controle op wat er allemaal wordt besloten – en wat er wordt uitgesteld.

Maar het gaat bij provincies en waterschappen vooral om heel praktische besluiten, die direct invloed hebben op onze woon- en leefomgevingomgeving. Waar wordt gebouwd, waar maken we ruimte voor water, hoe versterken we de natuur, hoe gaat het verder met de landbouw? Hoe houden we droge voeten bij de volgende hoosbui, waar moet het zoetwater vandaan komen als het weer drie maanden achter elkaar niet regent? En hoe zorgen we dat het water schoon wordt, en de lucht? Hoe stellen we paal-en-perk aan bestrijdingsmiddelen en chemicaliën als PFAS, die onze lucht vervuilen en onze bodem en sloten vergiftigen?

 

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP steunt compromis wetsvoorstel geborgde zetels, ondanks bezwaren

Nieuws 12 sept 2022 - Het wetsvoorstel om alle geborgde zetels af te schaffen, is door de Tweede Kamer met een amendement aangepast tot een compromis. De...

Twintig jaar waterkwaliteit heeft veel te weinig opgeleverd

Opinie 11 sept 2022 - Van de Nederlandse wateren voldoet 99% niet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). "We hebben in Nederland de mo...

Ruimtelijke ordening en aanpak leefomgeving moet stevig op de schop

Opinie 9 sept 2022 - De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijn...