‘Wateroverlast beperken hoort bij zorg voor het regionale waterbeheer’

Interview voorzitter Unie van Waterschappen

11 januari 2017 – ‘Wateroverlast staat nadrukkelijk op de bestuurlijke en politieke agenda’, zegt Hans Oosters. ‘Beperken van wateroverlast hoort bij de zorg voor het regionale waterbeheer.We werken samen koersvast en in tempo verder aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting van Nederland.’ Dat staat in het Deltaprogramma 2017 dat 20 september 2016, op Prinsjesdag, aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Wat is de beste manier om wateroverlast aan te pakken?

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: Nieuwe klimaatinzichten en de actuele wateroverlastsituaties zorgen ervoor dat het thema wateroverlast nadrukkelijk op de bestuurlijke en politieke agenda staat. Wateroverlast beperken hoort bij de zorg voor het regionale waterbeheer. Daarin hebben waterschappen maar ook andere overheden zoals gemeenten (o.a. riolering) en provincies (met name voor normvaststelling) een rol. Bovendien hebben private partijen, zoals landbouwbedrijven, maar ook particulieren mogelijkheden om wateroverlast tegen te gaan.

‘Wateroverlast is complex probleem’

Wateroverlast lijkt misschien simpel maar is bij nadere beschouwing een complex probleem. Samengevat komt het er op neer dat er verschillende oorzaken zijn. Piekbuien (grote hoeveelheid regenwater die in zeer korte tijd valt) leiden vooral tot lokale wateroverlast doordat het water op land of straat blijft staan. Langdurige grote hoeveelheden neerslag belasten vooral het watersysteem zodat het buiten zijn oevers treedt.
Met de verschillende soorten wateroverlast komen vervolgens ook verschillende verantwoordelijke partijen in beeld. Gemeenten die met al dan niet gescheiden rioolstelsels water van de straat naar het oppervlaktewater vervoeren. Landeigenaren die water van het land al dan niet via drainage naar het oppervlaktewater brengen. Waterschappen (en Rijkswaterstaat) die de watersystemen beheren en ervoor zorgen dat water uit een gebied wordt afgevoerd en watersystemen niet buiten hun oevers treden. Provincies die de normering voor de watersystemen vaststellen.

‘Gezamelijke uitdaging tegengaan wateroverlast’

Zowel de aard van het probleem wateroverlast, de verantwoordelijkheden die daarbij gelden en de oplossingen die bereikt moeten worden, wijzen naar een gezamenlijke aanpak door de verschillende partijen. Dat geldt zowel op centraal niveau als op regionaal niveau en bij de uiteindelijke aanpak in het veld. Het is de gezamenlijke uitdaging om wateroverlast tegen te gaan en meerwaarde te creëren door de combinatie van verschillende ruimtelijke functies. Creëren van berging in de stad, bijvoorbeeld in de vorm van waterpleinen. Bevorderen van afkoppelen van regenwater en inzijgen in de grond. Samenwerkingen van tenminste gemeenten en waterschappen. In het landelijk gebied dragen de vergroting of herstel van perceelsloten bij aan het vergroten van het bergend vermogen. Het gaat vaak om heraanleg van sloten die bij schaalvergroting verdwenen zijn. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook het verbeteren van bergingscapaciteit van de bodem of het robuuster maken van beeksystemen. Dit zijn drie soorten maatregelen die in samenwerking tussen landgebruikers en het waterschap, al dan niet via gebiedsprocessen, tot stand komen.

Bij al deze voorbeelden zijn tal van andere functies mee te koppelen. Zo kan de leefbaarheid in de stad worden vergroot bij realisatie van een groene waterberging, waterkwaliteit kan een impuls krijgen door aanleg van natuurvriendelijke oevers of droogte kan worden bestreden omdat grondwater beter wordt aangevuld. In de gebouwde, stedelijke omgeving maar ook in het landelijk gebied is het vaak nog pionieren met initiatieven van burgers en bedrijven, de veelheid van belangen in de vaak beperkte ruimte vragen om slimme oplossingen – maatwerk. Dat vraagt veel van de verschillende organisaties. Het is de kunst om ruimte te bieden, om randvoorwaarden te stellen, om het werk mógelijk te maken.

Chequita Ketelaar-Damen, hoofdredacteur Infrasite.nl
Deze tekst is het eerste deel van een interview met Hans Oosters.
Klik hier voor het hele interview.

Lees ook:
Waterschappen, gemeenten en bewoners: samen optrekken tegen wateroverlast

Wateroverlast in Waalre in 2016 (foto: Omroep Brabant, Hans van Hamersveld)

 

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Waterschapslasten oneerlijk verdeeld, vindt de AWP

Opinie 7 sept 2019 - De AWP pleit voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten. Het enorme pakket aan aanpassingen dat de Unie van Waterschappen i...

Koninklijke onderscheiding voor Jan van Oorschot

Nieuws 26 april 2019 - AWP-bestuurder mr. Jan van Oorschot werd vandaag verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester drs. K. Loohuis van Hoogevee...

Overgebleven medicijnen gaan niet in het toilet

Nieuws 12 april 2019 - Uit een grote enquête blijkt dat overgebleven* medicijnen vrijwel nooit door het toilet gespoeld worden. Inspanningen om oude medic...