Organisatie
van de Algemene Waterschapspartij

De AWP is een landelijke kiesvereniging

 • De AWP is opgebouwd uit waterschapsafdelingen en provinciale teams. De teams zijn nu in oprichting.
 • Waterschapsafdelingen en provinciale teams staan organisatorisch los van elkaar.
 • AWP-leden kiezen zelf of ze actief willen worden in de waterschapsafdeling, in het provinciale team of in beide.
 • Het is wettelijk toegestaan om zowel op de kieslijst voor de waterschappen als voor de provincies te staan. In theorie zou je dus in beide verkozen worden, maar het is ook wettelijk bepaald dat je slecht 1 zetel mag innemen: of bij het waterschap, of bij de provincie.

Waterschapsafdelingen

a. Afdeling

 • Er is één AWP-afdeling per waterschap. Leden van de AWP-waterschapsafdeling moeten zijn ingeschreven zijn als lid zijn van de landelijke Algemene Waterschapspartij en woonachtig zijn in het waterschap.
 • Elke Afdeling kiest een bestuur met tenminste een voorzitter en een penningmeester. In het Huishoudelijk Reglement is bepaald dat de AWP-fractievoorzitter geen lid kan zijn van het Afdelingsbestuur, om belangenverstrengeling te voorkomen
 • Conform het HR is het Afdelingsbestuur verantwoordelijk voor het instellen van een onafhankelijke kiescommissie, die een onderbouwd voorstel doet voor de volgorde van de eerste 10 AWP-leden op de kieslijst.

b. fractie

 • De gekozen vertegenwoordigers uit een afdeling vormen de AWP-fractie in het Algemeen Bestuur van het waterschap. De AWP-fractie kiest de fractievoorzitter.
 • Iedere AWP-fractie bepaalt de eigen lokale speerpunten, passend binnen de brede doelstellingen van de AWP en het landelijk verkiezingsprogramma van de AWP.
 • In de fractie, samen met de steunleden, worden de standpunten van de AWP in de verschillende waterschapscommissies en in het Algemeen Bestuur voorbereid.

c. coördinator

 • De  coördinator is het aanspreekpunt van de AWP-waterschapsafdeling voor het hoofdbestuur. De coördinatoren ontvangen berichten en updates van het landelijk bestuur om te delen met de afdeling, met de fractie en de lokale leden, zowel de actieve leden als de passieve leden. De coördinator legt vragen uit de afdeling terug bij het landelijk bestuur. Per afdeling zijn er 1 of 2 coördinatoren.
 • De Coördinator heeft vaak een dubbelfunctie als secretaris van het Afdelingsbestuur (maar dat hoeft niet).

 

Provinciale teams (in oprichting)

a. team

 • Er is één provinciaal team per provincie. Leden van het provinciale team moeten zijn ingeschreven als lid zijn van de landelijke Algemene Waterschapspartij en woonachtig in de provincie.
 • De provinciale teams bereiden deelname aan de provinciale verkiezingen voor, zowel administratief als de samenstelling van de kieslijst.
 • Na de verkiezingen in 2023 worden de provinciale teams omgevormd tot provinciale Afdelingen.

b. trekker

 • De trekker van het provinciale team wordt door het hoofdbestuur benoemd.
 • De trekker van het provinciale team is verantwoordelijk voor het instellen van een onafhankelijke kiescommissie, die een onderbouwd voorstel doet voor de volgorde van de eerste 10 AWP-leden op de kieslijst.
 • De coördinator van het provinciale team is het aanspreekpunt van het provinciale team voor het hoofdbestuur.

 

Voorjaarsbijeenkomst, najaarsbijeenkomst en ALV

 • Er zijn twee landelijke AWP-bijeenkomsten per jaar. Op deze bijeenkomsten worden trends en ontwikkelingen in water, klimaat en duurzame leefomgeving toegelicht, word de koers van de AWP bepaald en wordende onderlinge contacten versterkt.
 • Jaarlijks is er statutair tenminste één ALV. In de ALV worden nieuwe hoofdbestuursleden verkozen. Ook worden de begroting en jaarrekening in de ALV  voorgelegd aan de AWP-leden ter goedkeuring of aanpassing.
 • Bestuursleden in het hoofdbestuur van de AWP worden gekozen voor een termijn van vier jaar en zijn maximaal twee keer herkiesbaar.

 
De organisatie van de Algemene Waterschapspartij is vastgelegd bij de notaris in statuten. Voor de dagelijkse gang van zaken is er een huishoudelijk regelement. Het huishoudelijk regelement wordt vastgesteld bij gewone meerderheid in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Statuten en huishoudelijk reglement zijn op verzoek verkrijgbaar via het contactformulier.

 

 

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld