Organisatie
van de Algemene Waterschapspartij

De AWP is een landelijke kiesvereniging …

 • Er zijn twee landelijke AWP-bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomsten dienen om trends en ontwikkelingen toe te lichten, en om de koers van de AWP te bepalen.
   
 • In de najaarsbijeenkomst wordt de statutair verplichte ALV gehouden, waarbij nieuwe bestuursleden worden verkozen en waar de begroting en uitgaven worden voorgelegd ter goedkeuring door de leden. 
   
 • Bestuursleden in het landelijk bestuur van de AWP worden gekozen voor een termijn van vier jaar, en zijn maximaal twee keer herkiesbaar. 

… met lokale AWP-afdelingen!

 • Er is één AWP-afdeling per waterschap. Elke afdeling kiest een bestuur met tenminste een voorzitter en een penningmeester. 
   
 • De gekozen vertegenwoordigers uit een afdeling vormen de fractie. Elke fractie kiest haar eigen fractievoorzitter. In veel gevallen treedt de fractievoorzitter ook op als voorzitter van de AWP-afdeling, maar dit hoeft niet.
   
 • Leden van de lokale AWP-afdeling moeten ingeschreven zijn als lid zijn van de landelijke Algemene Waterschapspartij.
   
 • Iedere AWP-afdeling bepaalt de eigen lokale speerpunten, passend binnen de brede doelstellingen van de AWP en het landelijk verkiezingsprogramma van de AWP. 
   
 • In de lokale afdeling worden de standpunten van de AWP in de waterschapscommissies en in het Algemeen Bestuur voorbereid. 
   
 • De teamcoördinator is het aanspreekpunt van de AWP-afdeling. Per afdeling zijn er 1 of 2 teamcoördinatoren. Zij ontvangen berichten en updates van het landelijk bestuur voor lverspreiding naar de lokale leden, en zij leggen vragen uit de afdeling terug bij het landelijk bestuur.

 

De organisatie van de Algemene Waterschapspartij is vastgelegd bij de notaris in statuten. Voor de dagelijkse gang van zaken is er een huishoudelijk regelement. Het huishoudelijk regelement wordt vastegesteld bij gewone meerderheid in de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Statuten en huishoudelijk regelement zijn op verzoek verkrijgbaar via het contactformulier.