Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Over de AWP » Bestuursvergaderingen Notulen

Openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het landelijk bestuur van de Algemene Waterschapspartij

 

Bestuursvergadering 12 juli 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST

Onderwerp

Besluit

 

 

Stand van zaken claims gebruik beeldmateriaal

Het bestuur heeft een financiële regeling getroffen met het Algemeen Nederlands Persbureau wegens het onrechtmatig gebruik van foto’s van internet. Het bestuur verzoekt alle leden met klem zorgvuldig om te gaan met het gebruik van foto’s van derden. Onderzoek voor het gebruik of er rechten op liggen.

Dit voorkomt claims.

Verkiezingsprogramma 2019

Het bestuur neemt kennis van de stand van zaken rond de totstandkoming van het verkiezingsprogramma 2019. De schrijfgroep bestaat uit Hans Middendorp, Peter Vonk en Ron van Megen. Er is een meeleesgroep van 14 leden verspreid over heel Nederland.

De eerste bespreking van het ontwerp plan is op de ledenvergadering van oktober 2017. Het plan wordt in het voorjaar 2018 vastgesteld.

Notitie samenwerking lokale partijen

Het bestuur besluit de notitie zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering in oktober 2016 integraal op de website te plaatsen. Er komt geen hand-out.

Wijziging huishoudelijk reglement

Het bestuur bespreekt wijzigingsvoorstellen over onder andere de kandidaatstelling, de verkiezing van de lijsttrekker, contributie en lidmaatschap en naamgeving teams. De voorstellen worden in oktober 2017 aan de ledenvergadering ter vaststelling aangeboden.

 

Bestuursvergadering 19 mei 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST

Onderwerp

Besluit

Berichtgeving over Hans Middendorp

 

Het bestuur stuurt een bericht naar de leden over het incident in de privésfeer, dat tot negatieve publiciteit heeft gezorgd voor Hans in de pers.
Het bestuur doet verder geen inhoudelijke mededelingen.
Hans blijft lid van het bestuur, zijn taak als vicevoorzitter wordt tijdelijk waargenomen door Jaap van Dam.

Stand van zaken claims gebruik beeldmateriaal

Er wordt onderhandeld met de indieners van beide claims over de hoogte van de bedragen.
Voor de website zullen alleen eigen foto´s worden gebruikt of foto´s die vrij van rechten zijn.
Onderzocht wordt of een abonnement gesloten kan worden op zgn. stockfoto´s.

Huishoudelijk reglement en verkiezingsprogramma 2019

Op de najaarsvergadering op 28 oktober zal een gewijzigd huishoudelijk reglement ter vaststelling aan de leden worden voorgelegd. Het gaat met name om de procedure voor de samenstelling van de lokale lijsten.
Ook zal een concept verkiezingsprogramma 2019 aan de leden ter bespreking worden voorgelegd.
Het definitieve programma wordt in het voorjaar 2018 vastgesteld. Een schrijversgroep gaat aan de gang.
Het bestuur nodigt per brief leden uit voor deelname aan de meeleesgroep.
Tevens krijgen de afdelingen in oktober de gelegenheid wijzigingen voor te stellen op het conceptprogramma.

Uitbreiding agendafunctie

Op voorstel van de afdeling Delfland wordt de agendafunctie van de landelijke website uitgebreid naar de regionale pagina´s.

Aanmelden nieuwe leden bij de regionale afdelingen

In afwijking van het voorstel van de afdeling Delfland blijft de primaire ledenadministratie bij het landelijke bestuur. Uiteraard kunnen de afdelingen hun eigen administratie voeren.

Facebook campagne

Jaarlijks wordt een maximum bedrag van € 300 beschikbaar gesteld voor promotiekosten op Facebook voor de landelijke Algemene Waterschapspartij

 

 

Landelijk bestuur


 • Ron van Megen
 • Voorzitter Algemene Waterschapspartij

  » Lees meer

 • Hans Middendorp
 • Vice-voorzitter Algemene Waterschapspartij

  » Lees meer

 • Jan van Oorschot
 • Penningmeester & Secretaris

  » Lees meer

 • Anita Slaats - Damen
 • Bestuurslid Ledenadministratie & 2e Secretaris

  » Lees meer

 • Jeroen Peeters
 • Bestuurslid Interne Communicatie

  » Lees meer