Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Verkiezingen » Functieprofiel gekozen vertegenwoordiger in het waterschapsbestuur

Functieprofiel gekozen vertegenwoordiger in het waterschapsbestuur

Wat is het Algemeen Bestuur van een Waterschap

Samenstelling van het Algemeen Bestuur

Het bestuur van het waterschap ligt in handen van het Algemeen Bestuur (AB), dat uit haar midden een dagelijks bestuur (DB) kiest. Het Algemeen Bestuur van een waterschap wordt gevormd door vertegenwoordigers van vier categorieën van belanghebbenden: 1. ingezetenen; 2. agrariërs en overige eigenaren ongebouwd; 3. natuurterreineigenaren; en 4. bedrijven. In totaal zijn er 30 zetels. 

De categorie ingezetenen heeft 21 zetels (in sommige waterschappen 23 zetels). De vertegenwoordigers van de categorie ingezetenen worden via directe verkiezingen gekozen door de inwoners van het waterschap. De waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart 2019. De waterschapsverkiezingen worden gelijktijdig gehouden met de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Algemene functie-eisen lid Algemeen Bestuur (AB-lid)

Het Algemeen Bestuur is de 'gemeenteraad' van het waterschap. Algemene functie-eisen zijn:

 • Volksvertegenwoordiger:
  - een AB-lid weet wat er leeft onder de ingezetenen, vertegenwoordigt hen, legt actief verantwoording af van de keuzes die gemaakt worden en geniet vertrouwen
 • Affiniteit met water en waterschappen:
  - Kennis genomen van het 6-jaarlijks Waterbeleidsplan
 • Beschikbaarheid voor het werk als AB-lid of als duo-lid / commissielid):
  - 3 tot 4 halve dagen per maand (inclusief leeswerk)
 • Woonachtig binnen de gebiedsgrenzen van het waterschap
  - en van plan om daar ook de komende vier jaar te blijven wonen
 • Deelname aan informatie-middagen etc. die door het waterschap worden georganiseerd

Zie ook: Criteria voor AWP-kandidaten

Hoeveel tijd kost het?

AB-lid

Hoeveel tijd het kost, hangt  af van je ambities. Stel dat je in het bovenste deel van de lijst staat en gekozen zou worden als AB-lid, dan ben je een halve dag per week kwijt. De officiële AB-vergaderingen zijn meestal overdag, de commissievergaderingsen soms overdag, soms 's avonds. En de fractievergaderingen zijn meestal 's avond.

Het Algemeen Bestuur van het waterschap komt ongeveer een keer per maand bij elkaar (6-10x per jaar, verschillend per waterschap). Elke AB-vergadering wordt voorafgegaan door twee-drie Commissievergaderingen, waarin de besluitvorming wordt voorbereid en eventuele aanvullingen en wijzigingen op de bespreekstukken nog kunen worden verwerkt. In de meeste AWP-afdelingen wordt 1x bijeengekomen om de commissievergaderingen voor te bereiden, plus 1 x om de AB-vergadering voor te bereiden. Alle data liggen al een jaar van te voren vast, zodat je er in je agenda goed rekening mee kunt houden.

Duo-lid (commissielid)

Maar stel dat je niet zó veel tijd erin wil steken. Bij een aantal waterschappen bestaat de mogelijkheid om duo-lid te worden (er zijn verschillende benamingen: duo-lid, burgerlid, plaatsvervanger, commissielid etc). Stel dat de AWP met drie zetels wordt gekozen in het Algemeen Bestuur, dan krijgen de nummers 4 en 5 (en soms 6) de kans om benoemd te worden als duo-lid / plaatsverbanger. Plaatsvervangers kunnen de gekozen AB-leden vervangen in de de commissievergaderingen die voorafgaand aan de AB-vergadering worden gehouden. In sommige waterschappen mogen duo-leden bij elek commissievergadering aanwezig zijn en ook het woord voeren. In die commisievergadering wordt de besluitvorming voorbereid en kan er nog invloed op de voorstellen worden uitgeoefend. De rol van duo-lid / plaatsvervanger kost minder tijd. Vraag naar de praktijk in jouw waterschap.

Lijstduwer

Of je wordt lijstduwer, dwz je steunt de AWP door op de onderste helft van de kieslijst te gaan staan. Dan gaat  het vooral om enthousiasme in de verkiezingscampagne en folders uitdelen etc. in de drie weekenden vorafgaande aan de verkiezingsdatum van 20 maart 2019.

Alle leden, dus ook lijstduwers, kunnen ná de waterschapsverkiezingen deelnemen aan de AWP fractievergaderingen ter voorbereiding van commissie- en AB-vergaderingen. Dit kan naar eigen keuze ook beperkt blijven tot onderwerpen waar de eigen specifieke kennis of interesse naar uit gaat. Als lijstduwer heb je ook de kans om eerst te observeren hoe het nou toegaat in het waterschap en in de AWP-afdeling. 

Ook vervullen de gewone leden de rol van ogen-en-oren van de AWP en je vertaalt kansen en knelpunten vanuit je eigen dorp of wijk naar concrete vragen die de AWP dan aan de orde kan stellen in het waterschapsbestuur. Immers, het waterschapsgebied is groot en er liggen veel gemeenten in het beheersgebied van een waterschap. Er wonen niet zelden meer dan een miljoen mensen. Dit gebied is zo groot dat de gekozen AWP AB-leden zeer geholpen zijn met informatie van geografisch gespreid in het gebied wonende leden om een meer compleet beeld te krijgen

 

Wat is de vergoeding en wat zijn de kosten?

Vergoeding AB-leden en DB-leden

Waterschappen kennen opvallend lage vergoedingen voor bestuurswerk. De vergoeding van een lid van het algemeen bestuur bedraagt per 1 januari 2018 € 477,42. Dit is een bruto vergoeding per maand, waarover nog inkomstenbelasting moet worden betaald. Daar bovenop komt nog een onbelaste onkostenvergoeding van € 170,17 per maand. Tenslotte is er een kleine tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur van € 103,98 per jaar.

De bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur bedraagt € 7.584,32 bruto per maand bij een voltijdsaanstelling (100%).  Echter, meestal is er sprake van een deeltijdsaanstelling, omdat wettelijk is bepaald dat de totale bezoldiging van DB-leden is gemaximeerd op 300%. In veel waterschappen zijn er vijf DB-leden, die dus elk dan 60% van het voltijdssalaris ontvangen. De onkostenvergoeding bedraagt  € 355,80 per maand (voltijds) en er is sprake van diverse secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioen, eindejaarsuitkering e.d.)

Contributie voor de AWP (m.i.v. 2019)

De jaarlijkse contributie voor het AWP lidmaatschap is laag voor een groepering die actief is in het openbaar bestuur, en ook lager dan bij andere waterschapspartijen.

Gewone leden: € 20 per jaar  (€ 1,67 per maand)
Studentleden: € 5 per jaar  (studentenkaart vereist)
AB-leden: € 240 per jaar    (€ 20 per maand)
DB-leden: € 600 per jaar   (€ 50 per maand)