Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Verkiezingen » Samenstelling van de AWP kieslijst per waterschap

Samenstelling van de AWP kieslijst

Kiescommissie en Kandidatencommissie

De Algemene Waterschapspartij is een kiesvereniging in de zin van de Kieswet.  De AWP is een vereniging met Statuten en een Huishoudelijk Reglement. Op grond van de Kieswet wordt per waterschap één AWP kieslijst opgesteld.

In het Kiesreglement zijn de regels rond de kandidaatsstellingsprocedure vastgelegd.  Met name de rol en het mandaat van de Kiescommissie en de Kandidatencommissie worden In het Kiesreglement nauwkeurig omschreven. In het Huishoudelijk Reglement is bepaald dat  het landelijk bestuur bevoegd is om het Kiesreglement vast te stellen. 

Kandidaatstellingsprocedure

De kieslijst per AWP-afdeling voor elk waterschap wordt opgesteld door een onafhankelijke kandidatencommissie. De kandidatencommissie spreekt met alle kandidaten, die belangstelling hebben voor een verkiesbare plaats. De kandidatencommissie houdt tenminste één gesprek met elke kandidaat, die zich heeft aangemeld voor een verkiesbare plaats op de AWP kieslijst. tevens wordt elke kandidaat voor een verkiesbare plaats gevraagd om een motivatiebrief en CV aan te leveren voorafgaand aan het gesprek met de kandidatencommissie.

De kandidatencommissie komt met een zogenoemd 'zwaarwegend advies' over de volgorde van de kandidaten op de kieslijst. In een aparte ledenvergadering van de AWP-afdeling van elk waterschap wordt dit zwaarwegend advies bevestigd. Bij discussie wordt er gestemd door alle AWP-leden uit de afdeling. Statutair moet de kandidatenlijst van elk AWP team of afdeling worden vastgesteld door het landelijk bestuur. 

Criteria vanuit de Algemene Waterschapspartij

Bij het opstellen van de Kieslijst door een onafhankelijke Verkiezingscommissie, worden de volgende overwegingen en criteria in acht genomen:

Overweging 1: De AWP slogan is 'onafhankelijk, deskundig en betrokken'. De politieke onafhankelijkheid is een groot goed voor de AWP en AWP-ers stellen zich onafhankelijk op van andere politieke partijen. Uiteraard staat het iedereen vrij om - buiten de waterschappen - betrokken te zijn  bij een landelijke- of lokale politieke partij.

Overweging 2: De AWP profileert zich in deze waterschapsverkiezingen als 'niet politiek, wel deskundig'. Van onze (verkiesbare) kandidaten voor het Algemeen Bestuur van een waterschap mag worden verwacht dat zij invulling kunnen geven aan het begrip 'deskundigheid'. 

In het Kiesreglement is bepaald dat de kandidatencommissie de kandidaten minimaal dient te toetsen aan de volgende criteria: 

 • deskundigheid
 • betrokkenheid
 • communicatie
 • géén strijdige belangen
 • Inzet in de afgelopen bestuursperiode in het waterschap,
  (dan wel algemeen maatschappelijke inzet)
 •  bereid de volledige zittingstermijn aan te blijven (vier jaar)
 • bereid campagne te voeren en daar tijd en energie in te steken
 • bestuurlijke capaciteiten

Aanvullende criteria

 • Kandidaat onderschrijft het Verkiezingsprogramma: 'AWP: niet politiek, wel deskundig'
 • Kan de AWP speerpunten en doelen goed uitdragen in gewone spreektaal
 • Kennis van verschillende onderwerpen in de waterschapspolitiek
  (of de bereidheid om zich die kennis snel eigen te maken)
 • Strategisch inzicht: AWP doelen realiseren in samenwerking van andere partijen in het Algemeen Bestuur
 • Gemotiveerd om zich inhoudelijk te verdiepen in de dossiers en vergaderstukken van het waterschap
 • Open oog-en-oor voor knelpunten en wensen vanuit de inwoners van het waterschapsgebied
 • Inzet voor de AWP in landelijke werkgroepen, landelijke vergaderingen etc.
 • Ambassadeur van het waterschap 
 • Inzet en zichtbaarheid tijdens de verkiezingsperiode

Voorkeurstemmen bij de waterschapsverkiezingen

Bij de waterschapsverkiezingen worden kandidaten die een aantal stemmen hebben behaald dat groter is dan een kwart van de kiesdeler, automatisch omhoog geplaatst op de Kieslijst. In de Kieswet staat (art.15): In de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen zijn gekozen die kandidaten die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen, een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, voor zover aan de lijstengroep of de niet van een lijstengroep deel uitmakende lijst voldoende zetels zijn toegewezen. Indien aantallen gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.

De kandidaat met voorkeurstemmen komt dan na de verkiezingsuitslag op een plek op de kieslijst, die precies ligt tussen de kandidaat met méér stemmen en de kandidaat met minder stemmen.

Twee voorbeelden:

 • bij een waterschapsverkiezing worden 222.734 geldige stemmen uitgebracht. Er waren 28 zetels te verdelen. De kiesdeler bedroeg dus 222.734:28 = 7954,79 stemmen. Om met voorkeursstemmen in het algemeen bestuur te komen moest een kandidaat 25% van 7955 stemmen hebben behaald, dat zijn dus 1989 stemmen.
 • kandidaat nr. 5 met 100.000 stemmen passeert kandidaat 1 met 75.000 stemmen. Als er voor de AWP maar één zetel te verdelen is, gaat de zetel naar nummer 5.

Zo kun je dus vanaf elke positie op de kieslijst met voorkeurstemmen verkozen worden.
Enthousiaste inzet bij de waterschapsverkiezingen wordt dus beloond!