Aa en Maas

 

 

Waterschapsverkiezing 2015:

Verkiezingsprogramma

Algemene Waterschapspartij

Aa en Maas

 

De  Algemene Waterschapspartij (AWP) is een landelijke vereniging met een gekozen bestuur. In elk waterschap heeft de AWP één waterschapsteam;  in ons waterschap is dat de Algemene Waterschapspartij Aa en Maas. De landelijke vereniging heeft een basis verkiezingsprogramma  “Water belangrijk“ vastgesteld. Elk team heeft vanuit de lokale situatie het programma verfijnd en haar eigen regiogebonden prioriteiten gesteld.

 

 

Wat is de AWP Aa en Maas?

De Algemene Waterschapspartij Aa en Maas is geen politieke partij, maar een onafhankelijke groepering van mensen met een passie voor water en een duidelijke visie op het beheer ervan. Wij zijn wars van landelijke politiek en vertegenwoordigen vooral de lokale belangen.

 

Wat wil AWP Aa en Maas?

AWP Aa en Maas vormt een sterk front tegen eenzijdige belangenbehartiging in het zorggebied van Waterschap Aa en Maas.

 

Wat is het verkiezingsdoel van AWP Aa en Maas?

AWP Aa en Maas bezet thans drie zetels in het Algemeen bestuur van het waterschap. Het doel is om dit aantal bij de komende verkiezingen te vergroten, zodat nog meer invloed kan worden uitgeoefend op het waterschapsbeleid.

 

Wat wil AWP Aa en Maas bereiken?

 

Meer invloed op het waterbeleid

AWP Aa en Maas wil meer inspraak voor inwoners  op het beleid van Waterschap Aa en Maas. Het waterschap zuivert het rioolwater, onderhoudt en beheert de dijken en waterkeringen en de kwaliteit en stand van het water in sloten, beken, rivieren en plassen in het oosten van Brabant. Dat is een omvangrijke en zeer verantwoordelijke taak die veel energie, tijd en geld kost en waarbij bovendien verschillende en vaak strijdige belangen in het geding zijn. AWP Aa en Maas vertegenwoordigt met name de inwoners, maar heeft daarnaast ook oog voor de belangen van agrarische sector en bedrijfsleven. AWP Aa en Maas wil maximaal 1 geborgde zetel per belangengroep.

 

Beschermen en bestrijden

Water is een fenomeen met tegengestelde kenmerken. Het dient tegelijk beschermd en bestreden te worden. Beschermd, omdat schoon en veilig water van levensbelang is voor de mens en de natuur. Bestreden, omdat te veel of te weinig water de veiligheid en de gezondheid van de mensen kan bedreigen. Hierin de juiste balans te vinden is een kunst en een kunde. De ideale balans is nog niet gerealiseerd. In de komende periode moet die een stuk dichterbij komen.  Wij zetten ons in voor een goede kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater en… schoon water waarin onze kinderen veilig kunnen zwemmen.

 

Veilig en schoon water

Als heuse waterspecialisten werken de leden van AWP Aa en Maas nauw samen met bewoners en gebruikers in elk van de vier districten van het waterschap. AWP Aa en Maas komt op voor hun belangen door een actief lidmaatschap van het Algemeen bestuur van het waterschap en zo invloed uit te oefenen op het te voeren beleid. Zo kan een gezamenlijk ideaal worden waargemaakt: het in praktijk brengen van een beleid voor veilig, schoon en natuurlijk water voor iedereen, nu en in de toekomst.

 

 

Algemene uitgangspunten van het verkiezingsprogramma

 

Water is onlosmakelijk verbonden met ons bestaan. Zuiver water is van vitaal belang voor onze gezondheid en onmisbaar voor flora en fauna. Water is daarom van wezenlijke waarde voor het welzijn van mens, plant en dier. De recreatieve functie van water mag niet worden vergeten.  Het water moet nog beter worden beheerd voor minder geld. Deze taak is primair neergelegd bij het waterschap. AWP Aa en Maas wil hierop als lid van het algemeen bestuur invloed uitoefenen.  AWP Aa en Maas wil hierover meepraten en invloed uit te oefenen.

 

Als onafhankelijke groepering staat AWP Aa en Maas voor een democratisch gevormd waterschapsbeleid. Alleen zo worden de belangen gediend van alle mensen in het gebied van Aa en Maas. Democratisch is ook het afbouwen van het aantal ‘geborgde zetels’ waardoor een “zuiver” belang wordt gediend, aangezien hierdoor de belangen van de agrarische sector en het bedrijfsleven van groter belang worden geacht dan het belang van de burgers.

 

AWP Aa en Maas maakt zich sterk voor een sober en doeltreffend waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare heffingen en tarieven die eerlijk zijn verdeeld onder de verschillende gebruikers. Toezicht op het financieel beleid draagt bij aan verantwoorde tarieven en uitgaven. AWP Aa en Maas wil daarom de tarieven jaarlijks maximaal met het inflatiepercentage laten stijgen.

De jaarlijkse bijdrage aan Het Hoog Water-beschermingsprogramma zien wij als een aparte taak waarvoor het tarief elk jaar met maximaal 0,5 % mag stijgen.

 

De zorg voor betrouwbare beschermende waterkeringen – dus veilig wonen – is in onze visie een voorname verantwoordelijkheid van het waterschap. AWP Aa en Maas streeft naar een goed evenwicht tussen nat en droog en pleit  er voor op doeltreffende wijze in te springen op de gevolgen van de klimaatverandering. AWP Aa en Maas zal er op toezien dat deze taak op adequate wijze wordt uitgeoefend.

 

Omdat wij niet alleen leven op deze wereld pleit AWP Aa en Maas voor nauwe samenwerking met andere uitvoerende- en bestuursorganen die meepraten en meebeslissen over waterbeheer. Daarbij wil AWP Aa en Maas een sterke samenwerking met betrokken instanties, waarbij water als verbindende factor geldt.

 

 

Specifieke uitgangspunten van

het verkiezingsprogramma

 

1. Het algemeen belang.

Het waterschapsbeleid mag alleen het algemeen belang dienen en dient voor alle burgers zo helder en transparant als schoon water te zijn. Water mag geen onderwerp van politieke onderhandelingen zijn. AWP Aa en Maas hecht sterk aan een ongebonden en onafhankelijke meningsvorming, waarbij geen enkel belang ten koste van anderen mag prevaleren. De vermindering van geborgde zetels is dan ook een logische stap in de richting van democratisch waterbeheer.

 

2. Een zuinig beleid.

Er moet zuinig worden omgesprongen met de beschikbare gelden, die immers door de belastingbetaler worden opgebracht. Als van de burger wordt verwacht dat hij de tering naar de nering zet, moet het waterschap hetzelfde doen. AWP Aa en Maas waakt er voor dat alleen verantwoorde uitgaven worden gedaan, waarbij de kosten worden gedragen door degenen die er belang en baat bij

 

3. Waterveiligheid.

Dit heeft voor de AWP de hoogste prioriteit. Veilig wonen, werken en leven langs de grote rivieren en beken is een grote uitdaging. De dijken moeten overal aan de veiligheidseisen voldoen zoals vastgelegd in het Deltaprogramma. Het waterschap moet het onderhoud en de controle van de dijken goed borgen in de organisatie.

 

4. Functionele samenwerking.

Het waterschap wordt geacht nauw samen te werken met Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeenten en Brabant Water. Daarom bepleit AWP Aa en Maas een goede beleidsafstemming en een gecombineerde aanpak van de problemen, zodat de doelmatigheid verbetert en de kosten binnen de perken blijven. Het waterschap moet open staan voor de visie en ideeën van anderen en hun voorstellen meewegen bij de vorming van het beleid.

 

5. Meer burgerparticipatie.

Betrokken inwoners moeten kunnen meepraten over waterbeheer. Water treft zoveel belangen dat alleen een gezamenlijke verantwoording een goed waterbeheer garandeert. AWP Aa en Maas streeft er naar bewoners en gebruikers daarom meer bij het water te betrekken en maakt zich sterk voor directe verkiezingen van alle leden van het waterschapsbestuur.

 

6. Jeugd heeft de toekomst.

AWP Aa en Maas stimuleert het beleid om jeugdigen het belang van duurzaam waterbeheer eigen te maken. Waar mogelijk zal AWP Aa en Maas stimuleren met scholen plannen te ontwikkelen om het waterbewustzijn te stimuleren.

 

7. Klantgerichtheid.

Het waterschap is er voor de bescherming van de burgers. Daarom mag worden verwacht dat het waterschap in alle opzichten dienstbaar is aan de burgers en fungeert als een open en klantgerichte onderneming. AWP Aa en Maas ziet toe of het waterschap deze rol naar behoren vervult. AWP Aa en Maas pleit voor een substantiële vergroting van de klanttevredenheid.

 

 

 

8. Droogtebestrijding

Vooral op de hoge zandgronden zijn maatregelen nodig om de droogte te bestrijden en droogteschade te voorkomen. Opslag en buffering van water ter plaatse is een noodzaak. Het vaststellen van het deltaplan ‘Hoge zandgronden” is een goede start. Nu de uitvoering nog.

 

9.Welvaart  vs. welzijn.

Uiteraard erkent AWP Aa en Maas water ook als economische factor. Water is een bron van welvaart en welzijn. Daarom moeten zorgvuldige afwegingen worden gemaakt, opdat de waarden van natuur, milieu en cultuurhistorie. En niet ondergeschikt worden gemaakt aan economische belangen. Een gelijkwaardige behandeling geeft een meerwaarde aan ons welzijn, aan de natuur en het milieu.

 

10. Regelgeving en handhaving.

Waterbeheer is aan wetten en regels gebonden. Ze zijn gemaakt om de burger te beschermen en moeten daarom worden nageleefd en gehandhaafd. AWP Aa en Maas bepleit een nauwgezette controle en handhaving, bijvoorbeeld waar het illegale lozingen op oppervlaktewateren betreft. AWP pleit voor lik op stuk en heldere regels.

 

11. Een woord is een woord.

AWP Aa en Maas is een open en transparante groepering die ook na de verkiezingen aanspreekbaar is en altijd verantwoording zal blijven afleggen over haar beleid en haar standpunten.

 

 

Concrete doelen en wensen voor de periode 2015-2019

 

Extra aandacht voor de aanvoer van zuiver water vanuit de buitengebieden.

(de “levensaders” van de grotere beken en rivieren)

Bestrijden van diffuse verontreiniging.

Aanpak aan de bron is uitgangspunt bij de verwerking van afvalwater.

Bij de uitvoering van het Deltaprogramma moet scherp gelet worden op meekoppel kansen, zoals slimme technische oplossingen.

Een zorgvuldige uitvoering van het Hoog Water Beschermingsprogrammarondom Den Bosch ( HoWaBo ).

Intensieve bestrijding van de waternavel en andere exoten om de aanwezigheid van dezeplant in het oppervlaktewater terug te dringen.

Het waterschap biedt stageplaatsen en werkervaringsplaatsen aan om jongeren kennis te laten maken met water.

Economisch belang van de boer wordt gewaardeerd en ondersteund als zij voldoende belang aan de natuur geven.

Verscheidene watertaken kunnen worden overgeheveld naar de gemeenten.

 

 

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...