Aa en Maas

Rivierkreeften

De Nederlandse wateren zitten vol met Amerikaanse rivierkreeften, ingevoerd voor consumptie. Ze graven gangen in oevers van sloten en beken en eten alles wat ze te pakken krijgen. Werkpaden zakken in en voor inheemse gewenste waterdieren en waterplanten vormen ze een bedreiging.

 

Inheemse Europese rivierkreeften verdwenen door slechte waterkwaliteit en door kreeftenpest, meegebracht door Amerikaanse soorten.

Ter vervanging van Europese soort zijn er andere soorten uitgezet. O.a. Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft.

Kreeften zijn omnivoren. Volwassen dieren eten vooral planten. Graafschade veroorzaakt troebel water en meer bagger. Op sommige plekken belemmeren ze verhoging van biodiversiteit.

Door het negatieve effect op de biodiversiteit (onder andere water en oeverplanten, macrofauna, vis) en het verhinderen van ecologisch herstel van systemen kunnen uitheemse rivierkreeften het behalen van Kaderrichtlijn Waterdoelen en andere natuurdoelen in de weg staan.

Hoge dichtheden rivierkreeften wordt lokaal als een probleem ervaren door de hengelsportvisserij omdat ze vrijwel alleen nog rivierkreeften vangen.

De enige methode die in Nederland toepasbaar lijkt te zijn om ze kwijt te raken, is het droogleggen en afgraven van een water. Dit is in de praktijk alleen haalbaar voor kleine wateren, zoals een amfibieënpoel. Hierbij is het van belang dat het bewuste water geïsoleerd ligt en niet makkelijk kan worden gekoloniseerd vanuit de omgeving. De kreeften kunnen zich immers ook over land verplaatsen.

De commerciële visserij op rivierkreeften is in toenemende mate een mogelijke bron van inkomsten. Bezwaren: 1. Het toestaan van de visserij op rivierkreeften motiveert vissers de rivierkreeften verder te verspreiden; 2. Bij het vissen op rivierkreeften is sprake van onwenselijke bijvangsten; 3. Door de selectieve visserij op grotere exemplaren nemen populaties niet af en mogelijk zelfs toe.

Binnen de verantwoordelijkheden van de waterschappen is het verlagen van dichtheden met name van belang in het kader van het behalen van de doelen van de KRW en het beperken van graafschade.

 

Bron:

Kennisdocument uitheemse rivierkreeften Hoogheemraadschap van Rijnland, oktober 2018:

https://rivierkreeft.files.wordpress.com/2018/10/rivierkreeft-kennisdocument-2018.pdf

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...