Aa en Maas

Rivierkreeften

De Nederlandse wateren zitten vol met Amerikaanse rivierkreeften, ingevoerd voor consumptie. Ze graven gangen in oevers van sloten en beken en eten alles wat ze te pakken krijgen. Werkpaden zakken in en voor inheemse gewenste waterdieren en waterplanten vormen ze een bedreiging.

 

Inheemse Europese rivierkreeften verdwenen door slechte waterkwaliteit en door kreeftenpest, meegebracht door Amerikaanse soorten.

Ter vervanging van Europese soort zijn er andere soorten uitgezet. O.a. Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft.

Kreeften zijn omnivoren. Volwassen dieren eten vooral planten. Graafschade veroorzaakt troebel water en meer bagger. Op sommige plekken belemmeren ze verhoging van biodiversiteit.

Door het negatieve effect op de biodiversiteit (onder andere water en oeverplanten, macrofauna, vis) en het verhinderen van ecologisch herstel van systemen kunnen uitheemse rivierkreeften het behalen van Kaderrichtlijn Waterdoelen en andere natuurdoelen in de weg staan.

Hoge dichtheden rivierkreeften wordt lokaal als een probleem ervaren door de hengelsportvisserij omdat ze vrijwel alleen nog rivierkreeften vangen.

De enige methode die in Nederland toepasbaar lijkt te zijn om ze kwijt te raken, is het droogleggen en afgraven van een water. Dit is in de praktijk alleen haalbaar voor kleine wateren, zoals een amfibieënpoel. Hierbij is het van belang dat het bewuste water geïsoleerd ligt en niet makkelijk kan worden gekoloniseerd vanuit de omgeving. De kreeften kunnen zich immers ook over land verplaatsen.

De commerciële visserij op rivierkreeften is in toenemende mate een mogelijke bron van inkomsten. Bezwaren: 1. Het toestaan van de visserij op rivierkreeften motiveert vissers de rivierkreeften verder te verspreiden; 2. Bij het vissen op rivierkreeften is sprake van onwenselijke bijvangsten; 3. Door de selectieve visserij op grotere exemplaren nemen populaties niet af en mogelijk zelfs toe.

Binnen de verantwoordelijkheden van de waterschappen is het verlagen van dichtheden met name van belang in het kader van het behalen van de doelen van de KRW en het beperken van graafschade.

 

Bron:

Kennisdocument uitheemse rivierkreeften Hoogheemraadschap van Rijnland, oktober 2018:

https://rivierkreeft.files.wordpress.com/2018/10/rivierkreeft-kennisdocument-2018.pdf

 

Regionale commissie Boven Aa

Nieuws Regionale commissie Boven Aa 6 maart 2010 Onderhoud waterlopen Onweerstaanbaar Someren ...

AB-vergadering van 21 februari 2020

Nieuws 2019-02-21 schema AB-besluiten Voorwaardelijk aangenomen belastingtarieven Hoogwaterbeschermingsprogramma, Meanderende Maas ...

Forse stijging waterschapsbelasting

Nieuws Forse stijging waterschapsbelasting https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20191220/opinie-voor-huizenbezitters-stijgt-waterschapsbelasting-aa-en-ma...

Belastingtarieven onder voorwaarden vastgesteld

Nieuws Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening ...

AB-vergadering van 13 december 2019

Nieuws 2019-12-13 schema AB-besluiten Belastingverordeningen 2020 waterschap Aa en Maas Energietransitie   ...

Regionale commissie Beneden Aa

Nieuws 2019-11-29 Beneden Aa Stichting Landschapsbeheer Aa-dal FrieslandCampina ...