Aa en Maas

Opnieuw stijging waterschapslasten voor de burger

Inwoners dragen onevenredig veel bij aan de kosten voor waterbeheer. Stijging van de WOZ-waarde van woningen is voor het bestuur van waterschap Aa en Maas reden om de belasting voor woningbezitters te verhogen. De Algemene Waterschapspartij heeft daarom voorgesteld om de bijdrage van inwoners wat te verlagen. Helaas werd hen dat door de coalitie niet gegund.

De afgelopen jaren zijn de WOZ-waarden van woningen enorm gestegen. Daardoor is nog meer dan eerder, het aandeel dat inwoners aan de watersysteemheffing betalen gestegen.
Bij Waterschap Aa en Maas werd 5 juni de kostentoedelingsverordening besproken. Voorstel was om vanwege de gestegen waarde van het onroerend goed, de bijdrage van de belastingcategorie Gebouwd te verhogen.
De meeste inwoners wonen binnen de bebouwde kom. Een groot deel van de kosten voor watersysteembeheer wordt juist gemaakt in het buitengebied en dient vooral de behoefte van de landbouw.
De Algemene Waterschapspartij heeft 5 juni een voorstel ingediend om de bijdrage van, vooral inwoners uit lagere inkomensklassen, iets te verlagen. Dit werd gesteund door PvdA en beide ouderenpartijen. Door de meerderheid van het Algemeen Bestuur werd het echter afgewezen.

 

Interview Radio Kontakt:  https://rtvkontakt.nl/category/radio-gemist/dag-6/page/2/
Kies dag 5,  9.25 u tot 9.34 u

 

Persbericht:  https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/bewoners-met-nieuwe-belasting-benadeeld-door-coalitie-waterschap-aa-en-maas

 

Een van de punten die voorlag bij de AB-vergadering van 5 juni is aanpassing van de kostentoedelings-verordening. Hierbij wordt bepaald hoeveel inwoners, eigenaren van gebouwen en eigenaren van ongebouwde grond bijdragen aan de kosten van het waterschap. Vandaag gaat het over watersysteembeheer. Bij waterschap Aa en Maas komt dat neer op bescherming tegen wateroverlast en aanvoer van voldoende water.

De waarde van onroerend goed is flink gestegen de afgelopen jaren. Het Profijt-gedeelte van Watersysteem-heffing is gebaseerd op waarde-verhoudingen. Daarom wordt voorgesteld om het aandeel van gebouwd (evenredig) te verhogen en van ongebouwd te verlagen.

Ongeveer 75% van de kosten van watersysteembeheer wordt bij ons waterschap betaald door inwoners en woning-eigenaren. Het merendeel van de kosten voor waterbeheer is echter ten behoeve van de agrarische sector.

Daarnaast heeft de Algemene Waterschapspartij vorig jaar boven water gekregen dat bedrijven, ten opzichte van woningeigenaren, relatief weinig betalen. De waarde van bedrijfspanden is veel minder gestegen dan van woningen. De te beschermen economische waarde zit bij veel bedrijven in de inboedel, die vaak veel meer waard is dan alleen het gebouw.

Daarom heeft de Algemene Waterschapspartij een amet ingediend met het voorstel om de Ingezetenenheffing te verlagen.

(Een amendement is een wijzigingsvoorstel. De ingezetenenheffing is belasting die inwoners betalen aan het waterschap ten behoeve van maatregelen voor het algemeen belang.)

De methode om de kostentoedeling te bepalen ligt grotendeels wettelijk vast. De enige knop die een waterschapsbestuur zelf heeft voor de Watersysteemheffing is het solidariteitsgedeelte.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat ongeveer 80% van de verlaging van Ingezetenenheffing bij de woningeigenaren terug komt als verhoging van de heffing voor de categorie Gebouwd. Toch levert het een klein voordeel op. Bij de door ons voorgestelde verlaging van de ingezetenenheffing naar 26%, daalt de heffing van € 61,50 naar €55,14. Voor een eigenaar van een woning met waarde tot ongeveer €330.000 levert het een klein voordeel op. Voor gebouwen met een WOZ-waarde hoger dan ongeveer €330.000 zal de heffing stijgen.

26% hebben we gekozen omdat bij dit percentage de kosten voor een agrarische ondernemer ook iets dalen. Een boer met 25 hectare grond betaald ongeveer €2.000. Een flink bedrag. Voor hen lag met het voorliggende voorstel een kleine verlaging in het verschiet. Zonder ook hen een voordeel te geven, verwachtte ik niet dat ons amendement aangenomen zou worden.

Besluit:
Ouderen Appel-Hart voor Water heeft het amendement mee ingediend. Het werd gesteund door de AB-leden van de Partij van de Arbeid en beide leden van ouderen partij 50 Plus.
Door coalitie van Geborgden, Water Natuurlijk en CDA, en door de 3 aanwezige VVD’ers werd het voorstel om de Ingezetenenheffing te verlagen weg gestemd.
CDA onder mom van gelijkmatige tariefontwikkeling.
Water Natuurlijk steunt gewoon het voorstel van het Dagelijks Bestuur. In tegenstelling met hun landelijke beleid waarbij ze, samen met de Algemene Waterschapspartij, aangeven dat inwoners onevenredig veel betalen.

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...