Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Amstel, Gooi en Vecht

AWP Amstel,Gooi en Vecht

De Algemene Waterschapspartij komt als enige onafhankelijke partij op voor het waterbelang van alle burgers - zuiver water dus! Het team van de Algemene Waterschapspartij in uw waterschapsgebied van Amstel, Gooi en Vecht gaat voor waterschapsbeleid voor mensen, mensen zoals u.

Speerpunten voor AWP Amstel, Gooi en Vecht

 • onafhankelijkheid en een duurzaam waterbeleid (oplossen van verdroging en waterproblemen);
 • veilige dijken en keringen (veendijkproblematiek);
 • de omgeving en de samenhang van functies;
 • klantgericht en sociaal, open argumentatie. Het waterschap werkt met u en voor u;
 • doelmatigheid en soberheid, nut en noodzaak;
 • veligheid, toekomst gericht (klimaatverandering).

En wat betekent dit voor uw en ons gebied?

Dijkversterking

Alle inwoners van ons gebied kunnen veilig wonen en leven. Dat betekent dat we doorgaan met het versterken van de veendijken. Daarvoor is maatwerk nodig in goed overleg met de inwoners, want we willen niet dat de karateristieke, mooie dijken met afwisselende lintbebouwing en knotwilgen veranderen in rechte kale en saaie dijken.

Uitvoering plannen

Afgelopen jaren is slechts een deel van de plannen gerealiseerd. Dit moet anders. Ambities moeten worden bijgesteld, en externen mensen eventueel ingehuurd. Te grote plannen moeten in stukken worden geknipt. Het op tijd afkrijgen van een plan moet hoge prioriteit hebben. Ook de uitvoering van de Kader Richtlijn Water, bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren, moet doorgaan. Dit wordt een zeer kostbare operatie. Daarom wil het AWP dat AGV niet meer doet dan strikt noodzakelijk is om aan de regels te voldoen.

Successen van de AWP Amstel, Gooi en Vecht

Al is onze fractie niet groot – slechts één zetel -, we hebben wel een aantal belangrijke punten in de aandacht weten te krijgen.

-  We hechten veel belang aan een goede communicatie van het waterschap met de burgers in ons gebied. Wat het waterschap doet, moet herkenbaar zijn voor de burger. Daarvoor is, mede op ons initiatief, een communicatieplan opgesteld.

We willen ook de jongeren meer bij het waterschap betrekken, en hebben daarom het voorstel voor het instellen van een jongerenpanel van harte gesteund.

We hebben ons sterk gemaakt voor openstelling van monumentale panden en gemalen die het waterschap in zijn bezit heeft. Hier is de historie van ons waterbeheer goed inzichtelijk te maken.

In elk watergebiedsplan wordt nu aandacht  geschonken aan de communicatie met de ingezetenen.

-    Burgers moeten de laatste jaren steeds meer belasting betalen voor waterbeheer. De AWP vindt het belangrijk dat mensen daarom ook kunnen genieten van het water in hun omgeving. We hebben ervoor gepleit dat in elke watergebiedsplan een paragraaf wordt opgenomen waarin vermeld staat wat er aan recreatiemogelijkheden wordt gerealiseerd.

-     Het waterbeheer is geen papieren zaak. Het gaat erom dat de in de verschillende plannen opgenomen maatregelen uitvoerbaar zijn, en tijdig uitgevoerd worden.

We hebben steeds aangedrongen op een betere monitoring van de uitgevoerde maatregelen om na te gaan of de gestelde doelen bereikt worden. Onze inzet heeft onder meer geleid tot uitvoeringsoverzichten bij de watergebiedsplannen.

-     Om te kunnen anticiperen op de verwachte klimaatverandering zijn ingrijpende en kostbare maatregelen nodig. De AWP steunt innovatieve maatregelen, maar geen innovatie om de innovatie. Innovaties kunnen pas ingevoerd worden nadat een pilot het effect heeft bewezen.

-     Waterbeheer is een kostbare zaak. De AWP bekijkt alle plannen op efficiency en sobere uitvoering.

Het waterbeheer is steeds meer een zaak geworden die alle burgers aangaat, en dat moet ook in de tariefstelling terugkomen, vindt de AWP.

Het Rijk heeft een deel van de kosten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma  bij de waterschappen gelegd. De AWP heeft ervoor gepleit deze lasten niet naar de toekomst te verschuiven.

Amsterdam, 16-7-2014

 

Fotogalerij:


AgendaAWP Amstel, Gooi


en Vecht


  Steunleden

 • Annemarie van de Vusse
 • AB lid in het AGV bestuur op persoonlijke titel in de vorige bestuursperiode in deze bestuursperiode duo-lid in de AWP fractie.

  » Lees meer

 • Marika Kerstens
 • Marika Kerstens is sinds 1997 waterschapsbestuurder en vanaf 2009 fractievoorzitter voor de AWP bij Amstel Gooi en Vecht. In het dagelijks leven is Marika adviseur openbare ruimte bij een gemeente.

  » Lees meer

 • Theo Bergonje
 • Theo Bergonje is sinds najaar 2014 lid van AWP. Woont in Kudelstaart en werkt bij de Rijkswaterstaat.

  » Lees meer

 • Joke van Vliet
 • AB lid in het AGV bestuur op persoonlijke titel in de vorige bestuursperiode. In deze bestuursperiode duo-lid in de AWP fractie. Chemicus

  » Lees meer

 • Marcel Smeets
 • Marcel Smeets is geboren in Wessem en bracht zijn jeugd door bij de rivier de Maas. Nu woont hij in Amsterdam, in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt, bij de Amstel.

  » Lees meer

 • Christien Brouwer
 • Bioloog, socioloog werkzaam als docent en woonachtig in Amsterdam

  » Lees meer


Actualiteiten Amstel, Gooi


en Vecht


Nieuws

 • Momenteel zijn er geen berichten

Opinie