Brabantse Delta

AWP Brabantse Delta

Korte introductie AWP Brabantse Delta

AWP staat voor Algemene Waterschapspartij. Wij zijn een landelijke onafhankelijke partij voor het waterbelang van alle burgers – zuiver water dus! Het team van de Algemene Waterschapspartij in  het waterschapsgebied van de Brabantse Delta gaat voor waterschapsbeleid voor mensen, mensen zoals u. AWP Brabantse Delta is geen politieke partij, maar een onafhankelijke landelijke groepering van mensen met een passie voor water en een duidelijke visie op het beheer ervan. AWP Brabantse Delta wil een sterk front vormen en zal er op toezien dat eenzijdige belangenbehartiging in het zorggebied wordt voorkomen.

AWP Brabantse Delta bezet nu geen zetel in het Algemeen bestuur van het waterschap. Het doel is om dit aantal bij de komende verkiezingen te vergroten, zodat meer invloed kan worden uitgeoefend op het waterschapsbeleid. AWP Brabantse Delta stelt zich geheel onafhankelijk op, zonder binding met landelijke politieke partijen, een bewuste keuze. AWP Brabantse Delta komt op voor de belangen van alle inwoners, met een brede kijk op water, deskundigheid en ervaren bestuurskandidaten.


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Onze kandidaten

1. 1. Dimph Rubbens, Standdaarbuiten

lees verder

2. 2. Johan van Dalen, Steenbergen

lees verder

3. 3. Ruud van Bremen, Lage Zwaluwe

lees verder

4. 4. Rob van Pinxteren, Ulvenhout

lees verder
Regionale Speerpunten van de AWP Brabantse Delta

test

Nieuws en opiniestukken

Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten

Nieuws Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten Hoge biodiversiteit heeft ook effect op effectiviteit van waterzuivering Maatschappelijk...

Markpontje bij Terheijden

Nieuws   Markpontje bij Terheijden vaart weer! bron: BN de Stem Al vijf jaar vaart veerman Theo Stikkers (71) van de ene naar de andere Markoever om fi...

22 maart Wereldwaterdag

Nieuws wereldwaterdag, zeg je ook dank je wel tegen kraanwater   Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen geen schoon drinkwater, bij ons komt het ...

Droppie Water! website met kinderinformatie over kerntaken waterschappen

Nieuws   Droppie Water leert basisschoolleerlingen door spelletjes en oefeningen over het werk dat de waterschappen doen. De Unie van Waterschappen ri...

Overstromingsrisico’s wereldwijd in kaart

Nieuws   Rivieroverstromingen treffen jaarlijks 21 miljoen mensen over de hele wereld. Als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei worden rond ...

Nieuwe leven voor Cruijslandse kreken

Nieuws   Nieuw leven voor de Cruijslandse kreken   Bijzonder aan het project is de wijze waarop het tot stand is gekomen, namelijk in samenwerking...

Foto's


AWP Brabantse Delta staat voor waterveiligheid, waterkwaliteit, waterzuivering en waternatuur

Meedenken en kritisch
AWP Brabantse Delta wil graag, dat het waterschap zo goed blijft functioneren, omdat water belangrijk is. De AWP-bestuursleden willen constructief meedenken en waar nodig een kritisch geluid laten horen. Dat vereist gerichtheid op innovatie en op de toekomst, in plaats van alleen meegaan met de waan van de dag.

Goed gebruik belastinggeld en goede samenwerking met alle partners
AWP Brabantse Delta ziet toe op goed gebruik van belastinggeld en is alert op meekoppelkansen. Voor uitgaven die het waterschap nu doet, moet het nu de verantwoordelijkheid nemen en niet de exploitatiekosten doorschuiven naar volgende generaties. AWP Brabantse Delta is voor een goede samenwerking met het waterschap Brabantse Delta en met alle partners; dat betekent tweerichtingsverkeer. Daarvoor is ook een adequate, op de doelgroep afgestemde communicatie noodzakelijk. Wij moeten ook inspelen op het veranderende klimaat, met meer regen én ook meer droogte. Waterschappen zijn daardoor uitermate belangrijk voor de kwaliteit van uw huidige en toekomstige leefomgeving. De AWP Brabantse Delta wil dat deze taken goed geregeld zijn en blijven en dat er ingespeeld wordt op nieuwe technieken en innovaties. De AWP Brabantse Delta wil hieraan een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan leveren zonder politieke spelletjes, functioneel en met veel kennis van zaken.

AWP Brabantse Delta wil een brug slaan tussen de Brabantse Delta en de burgers
AWP Brabantse Delta wil de betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het waterschap vergroten en daarvoor benaderbaar en aanspreekbaar zijn. De door u gekozen vertegenwoordigers van de AWP zijn aanspreekbaar op de plannen en besluiten van de Brabantse Delta en kunnen die ook aan u uitleggen. Heeft u iets gezien dat volgens u anders zou moeten worden opgelost? Heeft u een probleem met het waterschap, en komt u er niet uit? U mag ons altijd schrijven, bellen of e-mailen.

Neem hiervoor contact op met Dimph Rubbens.
Tel: 06 25051950

We zijn ook te vinden Facebook en Twitter:

 

 

Speerpunten voor AWP Brabantse Delta

1. Veilige keringen en dijken

 • Waterveiligheid op de 1e plaats.

 • Deltaprogramma en droge voeten in de toekomst.

Veiligheid heeft voor de AWP Brabantse Delta de hoogste prioriteit. Dit betekent ook dat het waterschap het onderhoud en de controle van de dijken goed moet borgen.

2. Consumentgericht                                                                                        ​

 • De Inwoner staat centraal met oog voor plaatselijke belangen.

Het waterschap is er niet voor zichzelf, het is er voor de huidige en toekomstige bewoners van ons land. Burgers, overheden en bedrijven zijn klant van het waterschap. De organisatie dient hierop ingericht te zijn.

3. Schoon, natuurlijk, water

 • Droogtebestrijding, voldoende zoet water van goede kwaliteit en helderheid in grondwater.

Schoon water is voor de natuur en de mens een levensvoorwaarde. De AWP Brabantse Delta streeft in bestuurlijke zin naar een proactieve en anticiperende rol van het waterschap. Dus ook als bestuur kunnen we niet achteroverleunen en wachten tot er iets gebeurt, maar we zijn actief en alert.

4. Sociaal

 • Meer evenwicht in de belangen van alleburgers. 
 • Communicatie over water moet duidelijk, bij de tijd zijn en is gericht op bewustwording.

De regels voor de waterschapsbelasting zijn door de landelijke overheid in de waterschapswet vastgelegd. Ieder betaalt volgens deze regeling. Het waterschap voert geen inkomenspolitiek. Ieder draagt bij aan de kosten van het waterschap. Wel kiest de AWP Brabantse Delta voor een, bij vele waterschappen al gangbare systematiek, waarbij mensen die van een bijstandsuitkering moeten leven, in aanmerking komen voor vrijstelling van de waterschapslasten. Dit analoog aan de gemeentelijke belastingen.

5. Onafhankelijk, deskundig en betrokken

 • Democratisch maar niet per se politiek.

De AWP Brabantse Delta kiest voor een eigenstandige rol voor het waterschap in het waterbeheer. Het waterschap is de organisatie die altijd de waterbelangen voor laat gaan. Dat is voor een land dat voor een groot deel beneden de zeespiegel ligt, van het grootste belang. In de algemene democratie wordt steeds een politieke afweging gemaakt die de waan van de dag kan volgen. De AWP Brabantse Delta  kiest voor waterbeleid. De AWP-ers zijn onafhankelijk, deskundig en betrokken.

6. Sober en doelmatig: geen toeters en bellen

 • Waterschappen als functionele, democratische organisaties behouden maar wel focussen op doelmatigheid  en beheersbaarheid.

‘Wat is nodig’ en ‘wat is nuttig’ zijn vragen die wij in het bestuur steeds zullen stellen. Organisaties hebben een natuurlijke neiging om uit te dijen. Het is makkelijker om meer te willen dan minder. De AWP Brabantse Delta ziet er op toe dat zaken die beter elders gedaan kunnen worden daar gebeuren, dat het geld doelmatig besteed wordt en er een cultuur van soberheid heerst. Er wordt gewerkt met belastinggeld, en dat vraagt een extra verantwoordelijkheid.

7. Toekomstgericht: veilig wonen, werken en recreëren voor onze kinderen

 • Alert zijn op de effecten van de klimaatsverandering.

We werken aan veiligheid en aan een robuust en veerkrachtig watersysteem met schoon water voor mens en dier. Hiervoor is een lange termijn perspectief van belang. Het waterschap moet nu al nadenken over de gevolgen van klimaatverandering zoals stijgende zeespiegel, dalende bodem, grotere waterafvoer door de rivieren, periodes met droogte en periodes met extra veel regen.

http://www.youtube.com/watch?v=-bEh6PcLETc

8. Ingezetenen zijn belastingbetalers, die mogen ‘genieten’ van het waterschap

 • Recreatie, natuur en landschap = Nederland waterrecreatieland
 • Oog voor natuur en een aantrekkelijik landschap waterbeheer.
 • Behoud van erfgoed en recreatie gaan hand in hand.

Het waterschap beheert vele dijken, gemalen, grote en kleine wateren. Voor het onderhoud vraagt het de burger geld. De AWP Brabantse Delta vindt dat, als dat mogelijk is, de burger er ook nog van mag meegenieten. Concreet betekent dit dat in de cultuur van de waterschapsorganisatie het fenomeen publieksvoorziening “tussen de oren” van de ambtenaar komt. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld toegankelijkheid van dijken voor wandelaars, van oevers voor vissers, mogelijkheden voor zwemwater, kano- en schaatsroutes, picknickplaatsen, publieksdagen voor gemalen en educatie voor kinderen.

9. Samenwerken om maatschappelijke voordelen te behalen

 • Waterschappen zijn geen eilandjes in de maatschappij.

Samenwerken kan helpen om van elkaar te leren en om samen zaken aan te pakken, waardoor bijvoorbeeld geprofiteerd kan worden van schaalvoordelen. We denken aan gezamenlijke laboratoria, het samen ontwikkelen van computersoftware, gezamenlijke inkoop, samenwerking met gemeenten op het gebied van rioolbeheer, aanpak van grondwaterproblemen of informatievoorziening, etc.

10. Betaalbaar, nu en in de toekomst

 • Wie loost, moet betalen en een eerlijke verdeling van kosten. 
 • Het beginsel van waterschapsheffingen is OK, wel transparant graag. 
 • Financien moeten op orde zijn en de lasten niet doorschuiven naar de toekomst. 
 • Meer grip op gemeenschappelijke regelingen.

In de toekomst zal er nog veel geld nodig zijn om het watersysteem op orde te brengen en te houden. De ontwikkeling van de tarieven moet geleidelijk plaatsvinden en in het bestuur moet een “sobere” instelling heersen. Er is nog (steeds) veel geld te besparen door efficiënter te werken, door te leren van collega-waterschappen en andere overheden (benchmarking), door samen te werken en door steeds even te bedenken wat er mis gaat als we dit nu even niet doen. De AWP Brabtantse Delta  is er van overtuigd dat u best wil betalen voor veiligheid en schoon water, maar u moet dan wel de overtuiging hebben dat het geld doelmatig en zinvol besteed wordt.

http://www.waterforum.net/Nieuws/8609-COELO–waterschapsheffingen-stijgen-jaarlijks-2-tot-8

Nederlanders zijn de afgelopen zes jaar een stuk meer gaan betalen aan waterschapsbelasting.

http://www.nu.nl/economie/3980026/waterschapsheffing-fors-gestegen.html

De rekening van de waterschappen gaat steeds meer naar de burgers en minder naar de boeren. Dat blijkt uit berekeningen die het onderzoeksinstituut Coelo uit Groningen.

http://www.nu.nl/economie/3697443/waterschapsbelasting-ligt-vooral-bij-burger.html

11. Transparant

 • De inwoner centraal met oog voor plaatselijke belangen.

Geen politiek in achterkamertjes, maar open en transparant functioneren. Met heldere jaarverslagen en een rekenkamer die onafhankelijk en vrij is in zijn controlerende taak. Verder wordt het algemeen bestuur helder, tijdig en volledig door het dagelijks bestuur en de dijkgraaf geïnformeerd. Elk waterschap heeft een rekeningcommissie, die in opdracht van het Algemeen Bestuur onderzoek kan doen naar de uitvoering en effecten van het gevoerde beleid.

12. Efficiënt en slagvaardig 

 • Minder geborgde zetels, meer evenwicht in de belangen.

De bestuurlijke organisatie moet zo ingericht zijn dat dagelijks bestuurders en ambtenaren slagvaardig kunnen opereren. Een deugdelijke mandateringsregeling, met uiteraard een even deugdelijke terugkoppeling en verantwoording, horen daarbij.

13. Innovaties

 • Door samenwerking maatschappelijk voordeel behalen. 
 • Innovatie is noodzaak én helpt.

Het waterschap is een “doe-organisatie”. Je doet het beter als je weet wat je doet. Dat wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van bewezen technieken. Experimenten en nieuwe technieken en innovaties worden altijd in een breder kader uitgevoerd, in samenwerking met anderen en op zodanige wijze dat andere waterschappen daar van kunnen profiteren. Jongeren hebben de toekomst, daarom zijn stageplaatsen voor studenten essentieel binnen AWP Brabantse Delta. Verder is het van belang de professionals te blijven binden en boeien.

14. Energie en Duurzaam

 • Duurzame energie door slim waterbeheer.

Waterschappen hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaamheid en het opwekken van duurzame energie. De AWP Brabantse Delta  is voor het benutten van alle kansen voor het opwekken van duurzame energie en is van mening dat een energieneutraal waterbeheer bereikbaar is. Dit is duurzaam én kostenefficiënt. De AWP Brabantse Delta steunt de waterschappen die streven naar energieneutraliteit en dat mag eerder bereikt worden dan pas in 2025. De AWP Brabantse Delta  ziet veel kansen op het gebied van duurzame energie, zoals winning van gas uit biomassa,warmte, wind- en zonne-energie. Warmte gewonnen uit afvalwater kan dienen voor de verwarming van woonwijken of zwembaden. Op de terreinen van waterschappen is ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen en dikwijls ook voor windmolens. Duurzaamheid is ook gediend als waterschappen de verwerking van restproducten uit de omgeving meteen meenemen. Zo zijn er kansen voor de verwerking van mest in de nieuwe energiefabrieken van waterschappen en ook voor bijvoorbeeld groenafval of afval dat bij voedselproductie vrij komt. Ook bij dit onderwerp streeft de AWP Brabantse Delta er naar dat er slimme oplossingen worden gekozen.

15. Waterkwaliteit

 • Medicijnresten en andere schadelijke stoffen horen niet in water. 
 • In actie tegen insecticiden, vóór ketenaansprakelijkheid. 
 • Streep door kroosoverlast en zwerfafval.

Deze stoffen komen in het oppervlaktewater terecht. De huidige rioolwaterzuiveringsinrichtingen houden de schadelijke stoffen die via de riolering aangevoerd worden, niet tegen. Het betreft ook geneesmiddelen, die in de bio industrie worden gebruikt. Daarnaast geldt dit ook voor hormonen, drugs en gewasbeschermingsmiddelen. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu en vormen een bedreiging voor mens, plant en dier. De AWP Brabantse Delta is voor bestrijden aan de bron en voor specifieke zuiveringstechnologie.