Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » De Dommel

AWP De Dommel   (AWP-WDD)

     


Korte introductie van onze partij

Algemene Waterschapspartij De Dommel is geen politieke partij, maar een onafhankelijke groepering van mensen met een passie voor water en een duidelijke visie op het beheer ervan.
AWP De Dommel wil een sterk front vormen en zal er op toezien dat eenzijdige belangenbehartiging in het zorggebied wordt voorkomen.
AWP De Dommel bezet nu twee zetels in het Algemeen bestuur van het waterschap. Het doel is om dit aantal bij de komende verkiezingen te vergroten, zodat nog meer invloed kan worden uitgeoefend op het waterschapsbeleid.

 

Speerpunten voor waterschap De Dommel

Water is onlosmakelijk verbonden met ons bestaan.
Zuiver water is van vitaal belang voor onze gezondheid en onmisbaar voor flora en fauna. Water is daarom van wezenlijke waarde voor het welzijn van mens, plant en dier. Het water moet op een goede manier worden beheerd. Deze taak is primair neergelegd bij het waterschap.

Als onafhankelijke groepering staat AWP De Dommel voor een eerlijk en evenwichtig waterschapsbeleid. Alleen zo kunnen de belangen gediend worden van alle mensen in het
stroomgebied van Waterschap De Dommel. Om hierop invloed te kunnen hebben, maakt AWP De Dommel deel uit van het Algemeen bestuur van het waterschap.

AWP De Dommel maakt zich sterk voor een sober en doeltreffend waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare heffingen en tarieven.

De zorg voor betrouwbare, beschermende waterkeringen - dus veilig wonen - is in onze visie een voorname verantwoordelijkheid van het waterschap. AWP De Dommel ziet er op toe dat deze taak op de juiste wijze wordt uitgeoefend.

Wij staan voor een juist evenwicht tussen nat en droog en pleiten er voor op doeltreffende wijze in te springen op de gevolgen van de klimaatverandering. Omdat wij niet alleen leven op deze wereld staat AWP De Dommel bovendien voor een sterke, internationale samenwerking. Water is een verbindende factor in het (Europese) bestuur.

 

Verkiezingsprogramma

Algemene Waterschapspartij Waterschap De Dommel
2015-2018

Water Belangrijk!

De Waterschapsverkiezingen in maart 2015 verlopen volgens het lijstenstelsel en vallen daarmee onder de Kieswet. De Algemene Waterschapspartij is in november 2007 opgericht. 27 september 2014 heeft de algemene ledenvergadering het landelijk kaderstellende verkiezingsprogramma vastgesteld. Voor wat betreft wet- en regelgeving op waterschapsgebied zijn de Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) uitgangspunt. Bij de besluitvorming zal het waterschapsbelang steeds het leidende criterium zijn en spelen andere politieke motieven geen rol.

Het landelijk verkiezingsprogramma is te lezen op www.algemenewaterschapspartij.nl

Motto: Water belangrijk!
Missie:  Waterschap voor alle mensen!

Uitgegaan wordt van het landelijk verkiezingsprogramma van de AWP waarbij op onderdelen aandacht gevraagd wordt, gericht op Waterschap De Dommel.

 

Algemeen

Het waterschap dient als functionele overheid onafhankelijk te zijn, functionerend vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor waterbeleid: veilig, schoon en natuurlijk water.

Het waterschap moet toekomstgericht werken, zodat iedereen, ook toekomstige generaties, veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Mensen moeten kunnen genieten van waterschapswerken.

Het waterschap moet taakbewust zijn. Goed waterbeheer vraagt om vakmanschap en een organisatievorm die dit stimuleert. In de uitvoering moet het waterschap doelmatig, sober, efficiënt en doeltreffend zijn.

Bewezen technologieën moeten worden toegepast.

Het waterschap moet samenwerken met andere waterinstanties om zo maatschappelijke voordelen te kunnen behalen.

Het waterschap dient open, transparant en controleerbaar te zijn, klantgericht en sociaal betrokken te zijn bij de burgers.

1-AWP - WDD  is niet politiek maar functioneel georiënteerd

en kiest voor veilig, gezond en goed waterbeleid. Gericht op de langere termijn en de leefomgeving, met oog en oor voor grote en kleine zaken die van belang zijn voor de inwoners.

2-AWP - WDD  Deltaprogramma : Veiligheid / Klimaatveranderingen

Die maatregelen treffen die de kwaliteit van de leefomgeving en waterveiligheid garanderen, bijv. voldoende waterbergingsgebieden inrichten om overstromingen te voorkomen. Daarbij de samenwerking zoeken met de andere overheden vanuit hun verantwoordelijkheden,  provincie en gemeenten.

Hierdoor zullen de inwoners in ons gebied, ook in de toekomst, veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

3-AWP - WDD Innovatie

Ruimte voor toepassing van nieuwe technologieën en technieken mits de kosten beheersbaar blijven.

Het waterschap kan medewerking verlenen aan jongeren, bijv. studenten, om hen een kans te geven nieuwe ideeën en technieken in de praktijk te brengen ten dienste van goed waterbeheer. Contacten onderhouden met kennis instituten (universiteiten, hoge scholen) om zo op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld van de waterschappen.

4-AWP - WDD  Samenwerking

Het aangaan en voortzetten van een (vergaande) samenwerking met andere waterinstanties, de provincie en waterschappen zolang deze aantoonbaar doelmatig, efficiënt en beheersbaar is zonder dat dit leidt tot een fusie.

De samenwerking moet ook leiden tot maatschappelijk voordeel: bijv. gezamenlijke inkoop.

Goedlopende samenwerkingsverbanden voortzetten en eventueel uitbreiden.

Tijdig toezien en ingrijpen op voortbestaan samenwerkingsovereenkomsten die niet aan de verwachting voldoen om grote financiële missers te voorkomen.

5-AWP - WDD Waterkwantiteit -  voldoende water 

In samenwerking met de gemeenten voorkomen dat overvloedig water door hevige regenval e.d. in stedelijk gebied met veel verhard oppervlak, schade oplevert, door waterafvoerproblemen op te lossen.

Ook dient droogteschade voorkomen te worden voor zowel de landbouw als de natuur, gezien het lagere grondwaterpeil op onze zandgronden.

Voldoende water op de juiste plaats op het juiste moment! Evenwichtig waterbeheer en droge voeten! 

6-AWP - WDD Recreatie, natuur en landschap

Recreatiemogelijkheden  voor iedereen die wil genieten van water ondersteunen. AWP is voorstander van recreatief medegebruik in de meest brede zin, zoals wandelen, fietsen door het hele gebied. Water mag prominenter aanwezig zijn voor meer beleving, bijv. in stedelijk gebied.

Natuurbelangen, landschap en waterbeheer in samenhang bekijken.

7-AWP - WDD Energie

Als waterautoriteit de mogelijkheden van energie uit water onderzoeken in het kader van duurzaamheid.

8-AWP - WDD Waterkwaliteit – gezond water

Scherpe controle op lozingen van schadelijke stoffen.

(Op termijn definitief) voorkomen dat medicijnresten en andere schadelijke stoffen in het water terecht komen. Daarom zoveel mogelijk zuiveren aan de bron. Dat is efficiënt en doelgericht. De AWP pleit voor een Bestuursakkoord Medicijnresten tussen waterschappen, Rijk en brancheorganisaties.

9-AWP - WDD Internationaal

Om de grensoverschrijdende watervervuiling vanuit België op te lossen, blijft overleg met België noodzakelijk. De Europese kaderrichtlijn water is hierbij de leidraad. Kennis en kunde kan aangeboden worden bij waterproblemen/waterprojecten in het buitenland mits deze financieel verantwoord zijn.

10-AWP - WDD Financiën

Nut en noodzaak van kosten dienen te worden aangetoond. Niet meer uitgeven dan nodig is: het uitgave patroon moet beheersbaar blijven en in verhouding zijn met het budget. Zo nodig keuzes maken in uit te voeren taken.

Uitgangspunt: “de watervervuiler betaalt”. Een kostentoedeling die vooral eerlijk moet zijn.

De kwijtscheldingsregeling voor bijstandsgerechtigden handhaven op 95%.

Er naar streven :

- dat waterschap De Dommel het goedkoopste waterschap van Nederland blijft met haar tarieven en dus de laagste tarieven behoudt

- dat reserves ingezet worden tot een aanvaardbaar niveau van de reserves

- dat de tarieven stabiel blijven en maximaal met de inflatiecorrectie verhoogd worden om lastenverzwaring voor de inwoners te voorkomen

11-AWP - WDD Communicatie

Om de inwoners steeds maar weer te laten beseffen dat de werkzaamheden die het waterschap uitvoert in het belang zijn van de inwoners, zal het waterschap de inwoners voortdurend daarover moeten informeren. Daarbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van de moderne media. Voorkomen moet worden dat doelgroepen zoals de jeugd en ouderen, niet bereikt worden.

Bij (nieuwe) initiatieven is gewenst de burger in een zo vroeg mogelijk stadium er bij te betrekken.

12-AWP - WDD Coalitievorming

Afhankelijk van de verkiezingsuitslag zal AWP-WDD haar bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en daartoe gevraagd meedoen aan coalitiebesprekingen en coalitievorming.

AWP-WDD gaat er van uit in een programma akkoord haar eigen gezicht te kunnen tonen door haar eigen uitgangspunten in te brengen onder het motto: “Water Belangrijk”.

 

Fotogalerij:


AgendaAWP De Dommel


  Fractieleden

 • Leonie Bruggink-van der Steen
 • Goed waterbeheer is goed rentmeesterschap! Water belangrijk? Zeker te weten!

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Emile van Esch
 • Alleen in helder water zie je de diepte !

  » Lees meer

 • Susan Mogony
 • Zorg voor zuiver water

  » Lees meer

 • Clemens Verhoeven
 • Veilig en schoon water, ook voor toekomstige generaties.

  » Lees meer

 • Yentl van Bakel
 • Het waterschap is geen plek voor politiek spel, immers alleen in helder water zie je diepte. Stem AWP!

  » Lees meer

 • Peter Verhagen
 • Innovatie voor een energiek en recreatief stroomgebied

  » Lees meer

 • Henk Wiersma
 • Met water in het vizier, dien ik mens en dier.

  » Lees meer

 • Marc van der Steen
 • Een goede kwaliteit van water in de stad is veilig en noodzakelijk.

  » Lees meer

 • Joop Baltussen
 • Geen dag zonder water! Water heeft ons land landschappelijk , bestuurlijk en mentaal gevormd en is voor iedereen van belang

  » Lees meer

 • Ad van Dommelen
 • Mijn bron van energie... water.

  » Lees meer