De Dommel

Eugène Franken

ir. Eugène Franken is werkzaam in de disciplines beleidsadvisering, stedenbouw,
architectuur, en landschap. Hij is secretaris van stichting landgoed kasteel Geldrop en was lid van de raad van advies van Staatsbosbeheer.
Tijdens de cursus ‘Actief voor het waterschap’ had ik de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap de Dommel.
Het waterschap heeft de zorg voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen te veel water. Maar hoe doen ze dat precies? En hoe zit organisatie en bestuur in elkaar? Door de cursus heb ik daarvan een goede indruk gekregen. Waterschap de Dommel blijkt een compacte, op onderdelen tamelijk complexe organisatie met gemotiveerde medewerkers die hun wettelijke taken met maatschappelijke betrokkenheid uitvoeren.
Ik stel mij kandidaat omdat ik van mening dat het bestuur van het waterschap verkleind moet worden en vooral moet bestaan uit regionale deskundigen zonder partij-politieke binding. Meer dan 30 – voornamelijk politieke – bestuurders voor een organisatie met 400 medewerkers is niet efficiënt. Het draagt ook niet bij aan het benodigde maatschappelijk draagvlak voor het waterschap.
De vertegenwoordiging door politieke partijen moet worden vervangen door een meer rechtstreekse vertegenwoordiging van stemgerechtigden.
Daarbij wil ik mij inzetten voor:
1. Integraal waterbeheer, waarbij de samenhang en balans tussen vraagstukken op het gebied van natuur en milieu, landbouw, recreatie en ruimtelijke ordening leidend zijn.
2. Het verhalen van de saneringskosten voor drugsafval in het riool op de drugindustrie.
3. Het mogelijk maken voor kanovaarders om door het centrum van Eindhoven te varen en aan te leggen. Vrijwel de gehele loop van de Dommel mag met de kano worden bevaren. In het centrum van Eindhoven waar dit erg aan de levendigheid en beleving van de beek zou bijdragen is dat nog niet het geval.