De Dommel

Begroting waterschap De Dommel 2020 en de AWP

In een tijd waar alles duurder wordt, stijgen ook de tarieven voor de waterschapsbelastingen. De Algemene Waterschapspartij ziet al jaren erop toe dat het uitvoeren van de waterschapstaken en daarnaast de hoge ambities om mee te werken aan initiatieven met een waterbelang aangedragen vanuit de inwoners, haalbaar en betaalbaar moeten blijven zodat een tariefstijging beperkt blijft.

Na de waterschapsverkiezingen in maart 2019 is een Meerjarenplan opgesteld. Daarin staat o.a. in grote lijnen waarin het waterschap de komende jaren fors moet investeren om aan haar waterschapstaken te kunnen voldoen en aan de wensen die alle partijen hebben ingebracht.

Op de Begroting van 2020 staat dat gewerkt wordt aan het moderniseren van de twee grote rioolwaterzuiveringen Eindhoven en Tilburg zodat de toenemende ‘nieuwe stoffen’ en drugsafval er steeds beter uitgehaald kunnen worden. Jaarlijks wordt in ons gebied zo’n honderd miljoen liter afvalwater gezuiverd.
Ecologische verbindingszones/natte natuurzones zullen zodanig worden ingericht dat het water beter opgevangen, vastgehouden en afgevoerd kan worden. Deze maatregelen zijn nodig om in droge tijden, zoals de afgelopen twee zomers, water vast te houden in het gebied. Maar ook het te veel aan water bij wateroverlast, zoals in 2016, tijdig af te kunnen voeren. Deze maatregelen zijn in het Actieplan Leven De Dommel opgenomen en de AWP ziet erop toe dat deze voorrang hebben in de uitvoering.
Om de inwoners zo veel mogelijk te betrekken bij het waterschapswerk en nog bewuster om te laten gaan met water, wordt geld beschikbaar gesteld om mee te werken aan projecten waarvan het initiatief bij de inwoners ligt. Bijv. het opvangen van regenwater in je eigen tuin.

Het waterschap besteedt in 2020 ruim 116,7 miljoen euro aan het zuiveren van rioolwater (56%) en voldoende water (44%). De netto uitgave van 116,7 miljoen is een stijging van 4,7% in vergelijking met 2019. Van de 51,1 miljoen euro die voor veilig en voldoende water wordt ingezet, betaalt waterschap De Dommel bijna 9 miljoen euro mee aan het landelijk Hoogwater Beschermingsprogramma voor het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee en de grote rivieren.

De inkomsten van het waterschap wordt door vier categorieën opgebracht. Inwoners, bedrijven, ongebouwd en natuur betalen allen waterschapsbelastingen voor het zuiveren van afvalwater (waterketen) en het beheer en onderhoud van beken en sloten (watersysteem).
Omdat de inwoners meer dan 80% betalen bij de heffing voor het watersysteem pleit de AWP voor een betere verdeling tussen wat inwoners moeten betalen en wat bedrijven. Omdat de verdeling van kosten bij wet bepaald is, zal het huidige belastingstelsel in overleg met alle 21 waterschappen geprobeerd worden te herzien.

Leonie Bruggink-van der Steen, fractievoorzitter Algemene Waterschapspartij,
Waterschap De Dommel. www.algemenewaterschapspartij.nl

11 december 2020 HAC Weekblad voor Cranendonck, Hamont-Achel en Pelt

Nieuws In het HAC Weekblad van 11 december 2020, dat verschijnt in Cranendonck, Hamont-Achel en Pelt staat een interessant artikel over Leonie Bruggink ̵...

2 november 2019 Leonie Bruggink - Van der Steen in hoofdbestuur Algemene Waterschapspartij

Nieuws Algemene Waterschapspartij vergroot diversiteit in het hoofdbestuur Leonie Bruggink–Van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap...

19 mei 2019 Gebiedsbod Het Groene Woud

Nieuws Gebiedsbod Het Groene Woud IMG_5014 Film Gebiedsbod Het Groene Woud 50 agrarisch ondernemers uit Boxtel en Oirschot maken een plan voor klimaat robuus...

1 mei 2019 Burgemeester Roland van Kessel bezoekt Rioolwaterzuivering in Soerendonk

Nieuws Burgemeester Roland van Kessel bezoekt Rioolwaterzuivering in Soerendonk In het kader van zijn kennismaking met de inwoners uit Cranendonck heeft burg...

Leonie Bruggink - van der Steen beëdigd

Nieuws Op donderdag 28 maart 2019 is Leonie Bruggink – van der Steen beëdigd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel. Wij hebben all...

Januari 2019 Vroeger al!

Nieuws Water, dat wat je vroeger al interesseerde vind je nu nóg steeds belangrijk! Jolande Michiels (10 jaar) Nu kandidaat 11 Kijk bij de foto’s voor...