De Stichtse Rijnlanden

AWP De Stichtse Rijnlanden

Visie van de Algemene WaterschapsPartij op Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Het waterschap kent 3 verschillende gebieden. Dat vraagt om gedifferentieerd waterbeleid.

  1. In het oosten liggen de hoge zandgronden, waar uitdroging de gezondheid van natuur en milieu tegengaat. AWP zet in op: Verminder grondwateronttrekking en bevorder bodem infiltratie.
  2. In het midden ligt het stedelijk gebied dat beschermd moet worden tegen (rivier-) overstromingskansen. AWP zet in op: “droge voeten door het bergen van water in stedelijke waterwegen en benut dit voor mobiliteit en recreatie
  3. In het westen ligt het groene hart. Door veenoxidatie hebben we een bodemdaling van ca. 1 cm/jaar en tegelijkertijd een even grote zeespiegelstijging geeft risico’s op ondergrondse zeewaterstromen. Er is nu al verzilting van het oppervlaktewater. Tijd voor nieuw beleid: “Functie volgt peil”. Een waterpeil dat niet meer tot bodemdaling leidt is ons uitgangspunt en de functie van de gronden (agrarisch, natuur, bewoning) wordt daaraan aangepast. Dit geeft economische kansen voor nieuwe natte teelten zoals algenteelt.
    Een eerlijke prijs en effectieve en duurzame inzet van middelen. AWP zet in op een eerlijke lastenverdeling, door nadere analyse van het huidige systeem en zo nodige ontwikkeling van een alternatief. Daarnaast stuurt AWP aan efficiënte inzet van middelen. HDSR heeft 17 waterzuiveringen, terwijl Delfland met twee keer meer inwoners er maar twee hebben. Wat is het meest doelmatig? Wij willen dat laten onderzoeken op mogelijkheden voor optimalisering. Daarnaast moeten waterzuiveringen een ander doel krijgen. Het gaat niet meer om afval verwerken, maar om kansen voor energiewinning en water- en grondstoffenhergebruik. Dat vraagt om een pro-actieve opstelling van het waterschap. Het AWP wil investeren in een goede balans tussen duurzame innovaties en lagere belastingen voor de burger.

Contact gegevens Albert Jansen
Email: albert.wic@ziggo.nl
Tel: 06 53 73 71 97


Lees verder Onze kandidaten

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Kandidaten

1. Albert Jansen (Utrecht)

lees verder

2. Henk Nap (Driebergen)

lees verder

3. Esselien de Leeuw (De Meern)

lees verder

4. Tom Trouwborst (Zeist)

lees verder

5. Carel Dieperink (Utrecht)

lees verder

6. Andries Heidema (Houten)

lees verder

7. Dirk Verbaan (Nieuwegein)

lees verder

8. André van Zutphen (Kockengen)

lees verder

9. Kaj Hendriks (De Bilt)

lees verder

Nieuws en opiniestukken

AWP stemt tegen NEP-begroting HDSR

Nieuws Waarom? De begroting van het waterschap HDSR voor 2019 is niet in overeenstemming met de goedgekeurde voorjaarsnota én de eerder overgenomen AWP mot...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...

AWP Motie Belastingoverschot gebouwd

Nieuws Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 27 juni 2018, Constaterende dat: uit de jaarrekening 201...

Regionale Speerpunten van de AWP Stichtse Rijnlanden

test

Foto's