De Stichtse Rijnlanden

Andries Heidema

Duurzaam waterbeheer voor nu én voor later!

Mijn naam is Andries Heidema en ik wil mij inzetten voor duurzaam waterbeheer voor nu én voor later.

Dit denk ik te realiseren door de hoofdtaken waterkering, waterkwantiteit en waterkwaliteit als processen in een keten te benaderen, en daarin doel, functie en de belangen van alle stakeholders af te wegen. De verantwoordelijkheid serieus nemend betekent stimuleren van (re)actief naar proactief beleid. Een waterschap kan hierin als belangrijke speler een voortrekkersrol nemen.

Ik heb gewerkt in logistieke en financiële functies met verantwoordelijkheden voor o.a. formuleren en sturen op doelstellingen, verantwoording en rapportage. Daarbij is kennis en ervaring met technische en logistieke processen opgedaan. Daarnaast heb ik bestuurlijke activiteiten verricht voor de Kamer van Koophandel, een pensioenfonds en als commissaris van een woningstichting en een railinfra exploitant.

Hierdoor heb ik kennis en ervaring met het realiseren van doelen binnen kaders van o.a. verschillende belangen, effectiviteit en efficiency op zowel de korte- als lange termijn.

Als bestuurder van het waterschap wil ik vanuit de partijonafhankelijke deskundige AWP bijdragen aan een verdere verbetering van het “waterbeheer”.  Water(schap) moet in beweging komen en blijven!

Mijn speerpunt: Toekomstvast ….. ook voor onze kinderen

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst