De Stichtse Rijnlanden

Esselien de Leeuw

Water bewust, duurzaam en doelmatig

Waterschappen hebben een onmisbare publieke taak. In mijn visie moet de burger hierop kunnen vertrouwen. Zowel met betrekking tot de dienstverlening van het waterschap (droge voeten en schoon water) als met betrekking tot de doelmatigheid (bewust en efficiënt omgaan met publieke middelen). Als bestuurslid namens AWP wil ik bijdragen aan de professionaliteit van HDSR op deze twee pijlers.

Daarnaast heeft het waterschap in mijn visie als belangrijke opdracht om de burger zich bewust te maken van water. Zowel als het gaat om de risico’s (hoe houden we in Nederland onze voeten droog? Hoe maken we de juiste, duurzame inrichtingskeuzes) als om bewust omgaan met water (zowel de kwaliteit – natuurbehoud – als de kwantiteit – zuinig omgaan met drinkwater).
Mijn persoonlijke motto is dan ook: Water Bewust! Ofwel: maatschappelijk bewustzijn m.b.t. het belang van goed watermanagement en bewust omgaan met water(gebruik). En voor het waterschap zelf: bewust omgaan met publieke middelen.

Ik heb ruime ervaring als organisatieadviseur, als (verander-) manager en als (mede-)bestuurder. Ik heb gewerkt voordiverse  waterschappen en andere (publieke) organisaties met een maatschap­pelijke opdracht op het gebied van mens, milieu en leefomgeving. Vanuit mijn achtergrond en ervaring als milieukundige, organisatiekundige èn bestuurskundige, ben ik ervan overtuigd een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de besturing en professionalisering van het waterschap HDSR vanuit de visie: water bewust, duurzaam en doelmatig.

Mijn speerpunt: Betrokken ….. mensen echt serieus nemen

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst