De Stichtse Rijnlanden

Herman Kasper Gilissen

Fascinatie voor water

Mijn naam is Herman Kasper Gilissen. Ik ben geboren in Arnhem, opgegroeid in een dorp langs de Nederrijn en inmiddels bijna twintig jaar woonachtig in Utrecht. Van jongs af aan heb ik al een grote fascinatie voor water. Ik herinner me bijvoorbeeld nog goed dat ik tijdens het hoogwater van begin jaren 90 met mijn moeder over de Drielse Dijk reed en me erover verbaasde hoe die dijk die ongelooflijke watermassa tegen kon houden. Het was dan ook geen verrassing dat ik me tijdens mijn studie Rechtsgeleerdheid in Utrecht vooral interesseerde voor het omgevingsrecht, in het bijzonder het waterrecht. Met veel plezier specialiseerde ik me in de juridische en beleidsmatige aspecten van het waterbeheer, de rol en positie van de waterschappen in Nederland, de relatie tussen water, ruimtelijke ordening en andere beleidsterreinen, en de noodzakelijke samenwerking tussen alle bij het waterbeheer betrokken partijen. Ik promoveerde in 2013 op een proefschrift over de verdeling en invulling van verantwoordelijkheden voor aanpassing aan klimaatverandering. Sindsdien ben ik als onderzoeker aan het Utrechtse centrum voor water- en duurzaamheidsonderzoek (Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law) betrokken bij uiteenlopende projecten over waterveiligheid, waterkwaliteit, waterecologie en klimaatverandering. Als universitair docent ben ik verantwoordelijk voor het watergerelateerde onderwijs van onze vakgroep. Ook ben ik betrokken bij algemenere vakken op het terrein van het staats- en bestuursrecht.

Ik stel me namens de Algemene Waterschapspartij verkiesbaar voor het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, omdat ik mijn (juridische) kennis over het waterbeheer ook graag buiten de academische wereld tot nut wil laten zijn. Ik vind het belangrijk dat het hoogheemraadschap op basis van juiste, actuele en relevante informatie en op een transparante wijze duurzame en toekomstbestendige beslissingen neemt, die de belastingbetalers waar voor hun geld geven. Ik ben bovendien van mening dat het hoogheemraadschap zich moet inspannen om burgers actief (actiever) en op een betrokken manier te informeren over het belang van goed waterbeheer. Dat moet inclusief zijn en dus elke doelgroep op een passende manier bereiken, niet in de laatste plaats ook via het onderwijs.

Mijn speerpunt: Betrokken ….. mensen echt serieus nemen

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst