De Stichtse Rijnlanden

AWP Algemene Beschouwingen 

Algemeen Bestuur HDSR op 27 juni 2018

De AWP staat voor innovatie en duurzaamheid!

Voor deze “cross-cutting issues” innovatie en duurzaamheid willen we extra aandacht vragen. Niet met eigen budget maar met eigen gedefinieerd beleid. In dit beleid zou ingegaan moeten worden waar alle projecten strikt aan moeten voldoen ten aanzien van deze onderwerpen en welke procedures doorlopen moeten worden. Ook vragen als zelf doen, partneren of inkopen moeten hierbij worden geadresseerd; met als aandachtspunt efficiency. Ook vraagt dit om actief projectacquisitiebeleid i.t.t. het aanschuiven bij kansen die nu voorbijkomen.

Ten aanzien van de waterzuiveringen in het algemeen vragen wij aandacht voor mogelijk veranderend aanbod van rioolwater, zowel in kwantiteit en kwaliteit. Door afkoppelen van hemelwater op riolen en door invoering van de circulaire economie (afval bestaat niet) kan verwacht worden dat het aanbod minder of anders wordt, zowel in volume als in vracht. Dit vraagt voor HDSR om flexibele zuiveringscapaciteit en mogelijk het verminderen van het aantal zuiveringen. Korting op de zuiveringsheffing geven aan industriële partijen leidt maatschappelijk tot meer kosten, daar zijn we dus tegen.

Onze belasting heffing lijkt niet op orde daar de reserves uit de door ons gestelde grenzen lopen bij gebouwd en ongebouwd!

Onze prioriteiten:

  1. Breng voor elke categorie. de belastingheffing in evenwichtig met de kosten Dus teveel ontvangen terug betalen en bij te weinig een schepje er boven op.
  2. Klimaatadaptatie is van groot belang. Naast het programma “omgaan met wateroverlast” vragen wij aandacht voor het voorkomen hiervan. Maak steden regenproof/water resilient door ze hoosbui bestendig te maken door minder verstening en/of meer lokale regenwateropslag. Maatwerk is hierbij een vereiste en zonder goede analyses lukt dit niet. De stresstesten die in het kader van het DP Ruimtelijke Adaptatie worden uitgevoerd zijn een goede eerste stap. Die moeten opvolging krijgen door het bieden van handelingsperspectief. Wij vinden dat HDSR hier een pro-actieve – regierol moet spelen en met initiatieven moet komen uitgaande van eigen expertise. De nieuwe gebiedsplannen die zich in het kader van de Omgevingswet aandienen bieden hiervoor de nodige aandachtspunten. HDSR dient zich hierbij proactief op te stellen. En spreek ook de burgers aan op hun verantwoordelijkheden.
  3. Voer een stringenter afvalwater beleid:
  • Laat ziekenhuizen hun afvalwater apart behandelen, zodat we het risico van resistente ziekteverwekkers en medicijnen in ons milieu verlagen. Ze zijn er toch om mensen beter te maken en niet andersom
  • Laat boeren minder nutriënten in het milieu brengen, ivm de KRW-doelen Meer dan 90 % van de bemesting word niet door de planten opgenomen.; tijd om de omliggende sloten te gaan behandelen.
  • Laat urbane en industriële afvalwaterzuiveringen geen EDC’s (hormoonverstorende stoffen ) meer lozen
  1. Stop de bodemdaling in het groene hart! Verminder de ontwatering en stimuleer activiteiten die geen lager waterpeil behoeven
  2. De energie transitie is van groot belang. HDSR kan hier meer aan bijdragen, bijvoorbeeld door verder te verkennen welke mogelijkheden er zijn om energie uit grond- en oppervlaktewater te winnen en door slimmer te bemalen

AWP ziet dat HDSR voortvarend de grote projecten aanpakt. Dit geeft het waterschap over een periode van ca. 4 jaar tijdelijk een dubbel budget. Dit geeft natuurlijk grote uitdagingen om deze grote projecten tijdelijk te bemensen en tegelijkertijd de organisatie door te ontwikkelen naar een moderne overheid met klantvriendelijke ICT diensten. Het relatieve hoge ziekteverzuim van het personeel is volgens ons nog wel een indicatie dat het nog niet optimaal gaat. Graag aandacht hiervoor.

In 2019 zijn de volgende waterschapsverkiezingen Laat dit vast een opmaat zijn voor een memorabele herdenking in 2022 over van het 900 jarig bestaan en nut van ons waterschap. Gebruik dit dus om meer bekendheid van het waterschap te krijgen, zodat de acceptatie voor onze belasting toeneemt (OESO advies). Betrek zoveel mogelijk burgers bij de activiteiten. Cultuurhistorie kan een aantrekkelijk aspect van het waterschap kan onze cultuurhistorie zijn. Organiseer nu al activiteiten met continu nieuwe openstellingen en lezingen over de geschiedenis van het waterschap in ons gebied, aan de hand van cultuurhistorische verhalen met de aankondiging van de climax in 2022.

Zorg voor grotere zichtbaarheid van het waterschap in alle media, bijvoorbeeld door bekende provincialen, als Maarten van Rossem en Henk Westbroek in hun tv-programma’s aandacht te laten besteden aan HDSR.

Tenslotte

HDSR heeft de nodige ad-hoc initiatieven gedaan op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Wij pleiten om deze speerpunten verder te institutionaliseren in de procesvoering.

Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur

Nieuws Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur AWP niet politiek wel deskundig heeft een lijst met waterdeskundigen ingediend voor de komende waterschap...

AWP wil dat HDSR geen gelden oppot

Nieuws “Het waterschap is geen spaarvarken.” Dat zegt Albert Jansen van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij dient op 19 december 2018 in  de ...

Nieuwjaarswens van de AWP

Nieuws Carel Dieperink, Lijsttrekker Algemene Waterschapspartij voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft u graag de nieuwjaarswensen van de AW...

Gastles overstromingen en wateroverlast

Nieuws Afgelopen week heeft waterschapsbestuurder Jaap Verweij – tevens kandidaat no 2 voor de AWP – gastlessen verzorgd op het Kalsbeek college ...

AWP stemt tegen NEP-begroting HDSR

Nieuws Waarom? De begroting van het waterschap HDSR voor 2019 is niet in overeenstemming met de goedgekeurde voorjaarsnota én de eerder overgenomen AWP mot...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...