De Stichtse Rijnlanden

“Het waterschap is geen spaarvarken.” Dat zegt Albert Jansen van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij dient op 19 december 2018 in  de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) – in lijn met een eerder overgenomen motie – twee amendementen in om de waterschapslasten voor de burgers te verlagen. De kosten die het waterschap maakt worden gedekt uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De AWP heeft geconstateerd  dat HDSR over ruim voldoende reserves beschikt om onverwachte gebeurtenissen op te kunnen vangen. De inkomsten van HDSR uit beide heffingen waren de afgelopen jaren structureel hoger dan nodig om de uitgaven te dekken.

De AWP wil dat waterschap De Stichtse Rijnlanden geen gelden oppot

Watersysteemheffing

Met de opbrengst van de watersysteemheffing zorgen de waterschappen voor schoon en voldoende water en bieden ze bescherming tegen wateroverlast. De waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor dijken langs rivieren en voor de bescherming tegen hoogwater. De kosten die de waterschappen maken worden opgebracht door vier categorieën belastingbetalers: ingezeten (een bedrag per huishouden), gebouwd (een percentage van de WOZ-waarde), ongebouwd (per hectare) en natuur (per hectare). Landelijk wordt gemiddeld ruim 80 procent van de watersysteemlasten gedragen door huishoudens en gemiddeld minder dan 20 procent door het bedrijfsleven en de landbouw.

De afgelopen 10 (!) jaar ontving HDSR meer inkomsten van de categorie gebouwd dan er is begroot. De AWP vindt het niet acceptabel dat één categorie belastingbetalers – eigenaars van onroerend goed – structureel teveel betaalt en wil het tarief voor de onroerend goed bezitters dan ook verlagen. Deze tariefsverlaging houdt in dat de belastingopbrengsten dalen met € 1,5 miljoen. Dit kan omdat HDSR ruim voldoende reserves heeft opgebouwd.

Zuiveringslasten

Inwoners en bedrijven betalen voor het zuiveren van hun afvalwater. Dit zuiveren is van groot belang, maar de AWP vindt de voorgestelde tarieven veel te hoog. Met het door het college voorgestelde tarief van € 65,80 per vervuilingseenheid behoort HDSR tot de drie duurste waterschappen van Nederland. De door het college voorgestelde heffingen voor het zuiveringsbeheer liggen ruim 10% boven het kostendekkende tarief van € 59,22.

De door het dagelijks bestuur van HDSR voorgestelde tarieven voor 2019 zijn 13% tot 32% hoger dan bij de buurwaterschappen.

Uit het meerjarenperspectief blijkt dat de reserves voor het dekken van de zuiveringsuitgaven oplopen van €16 miljoen naar €47 miljoen in 2022. De AWP vindt echter dat het waterschap momenteel al over voldoende reserves beschikt om tegenvallers het hoofd te bieden en verder te investeren in innovaties. De huidige reserves zijn ruim voldoende om onder meer de sloop van de RWZI-Utrecht te financieren. De AWP pleit dan ook voor een verlaging het tarief met € 4,45 per vervuilingseenheid t.o.v. het collegevoorstel. Hiermee blijft de zuiveringsheffing 2019 nog steeds meer dan kostendekkend.

Hieronder een overzicht van de effecten.

In het voorstel van het college gaan de tarieven voor alle huishoudens met circa 2%  omhoog.

Voorstel tarieven 2019 door college HDSR (scenario 1)

Rekenvoorbeelden Heffing 2019 Ontwikkeling t.o.v. 2018
Eenpersoonshuishouden, eigen woning € 195 +2,5%
Eenpersoonshuishouden, huurwoning € 142 +2,8%
Meerpersoonshuishouden, eigen woning € 354 +1,5%
Meerpersoonshuishouden, huurwoning € 274 +1,4%
Melkveebedrijf € 4.369 +7,1%

Het netto resultaat van beide AWP amendementen betekent een lastenverlichting voor de huishoudens en een beperktere lastenstijging voor de landbouw.

Positieve effect van de beide AWP amendementen

Rekenvoorbeelden Heffing 2019 Ontwikkeling t.o.v. 2018
Eenpersoonshuishouden, eigen woning € 188 -1,2%
Eenpersoonshuishouden, huurwoning € 137 -0,4%
Meerpersoonshuishouden, eigen woning € 337 -3,4%
Meerpersoonshuishouden, huurwoning € 260 -3,5%
Melkveebedrijf € 4.303 +5,4%

 

Nieuw belastingsysteem

Over het systeem van waterschapsheffingen zijn de meningen sterk verdeeld, zo blijkt. Afgelopen week nog heeft de Unie van Waterschappen (UvW) de besluitvorming over belastinghervorming een half jaar uitgesteld. Opmerkelijk is de grond voor dat besluit. De UvW geeft namelijk aan dat de waterschappen niet alleen verdeeld zijn over de wijze waarop het belastingstelsel moet worden aangepast, maar ook over de urgentie van die aanpassingen. De AWP benadrukt echter dat we niet op een stelselherziening moeten gaan wachten. “Er is geen enkele reden om in de beleidsbegrotingen niet alvast stevig te corrigeren”, aldus Albert Jansen.

 

 

 

Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur

Nieuws Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur AWP niet politiek wel deskundig heeft een lijst met waterdeskundigen ingediend voor de komende waterschap...

Nieuwjaarswens van de AWP

Nieuws Carel Dieperink, Lijsttrekker Algemene Waterschapspartij voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft u graag de nieuwjaarswensen van de AW...

Gastles overstromingen en wateroverlast

Nieuws Afgelopen week heeft waterschapsbestuurder Jaap Verweij – tevens kandidaat no 2 voor de AWP – gastlessen verzorgd op het Kalsbeek college ...

AWP stemt tegen NEP-begroting HDSR

Nieuws Waarom? De begroting van het waterschap HDSR voor 2019 is niet in overeenstemming met de goedgekeurde voorjaarsnota én de eerder overgenomen AWP mot...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...

AWP Algemene Beschouwingen 2018

Opinie Algemeen Bestuur HDSR op 27 juni 2018 De AWP staat voor innovatie en duurzaamheid! Voor deze “cross-cutting issues” innovatie en duurzaamheid wil...