De Stichtse Rijnlanden

Burgers betalen te veel aan het waterschap

Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting betalen dan nodig is. Het gaat om de waterschapsbelasting die moet worden betaald vanwege het eigendom van een woning, in waterschapstermen de categorie “gebouwd”.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) vindt dit ongewenst en heeft hierover een motie ingediend. De motie is door het bestuur van De Stichtse Rijnlanden overgenomen. Naar aanleiding van de AWP-motie moet nu een bedrag van € 1,5 miljoen worden teruggegeven aan de belastingbetalers. Daarnaast moet het waterschap in de toekomst zorgen voor een scherpere vaststelling van de tarieven.

Op 27 juni 2018 heeft de algemene waterschapspartij (AWP) in het bestuur van het waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een motie ingediend over het belastingoverschot gebouwd. In die vergadering werd de jaarrekening over 2017 behandeld. Uit deze jaarrekening bleek dat er in 2017 een bedrag van € 1,5 miljoen meer belasting is opgehaald bij de belastingcategorie gebouwd, dan oorspronkelijk was begroot. In de AWP-motie is bepaald dat deze extra belastinginkomsten in de komende periode weer worden teruggegeven aan de belastingbetalers. HDSR moet voor de belastingcategorie gebouwd hiertoe in de komende jaren een lager belastingtarief vaststellen.

De totale begroting van het waterschap bedraagt circa € 115 miljoen. Deze bestaat uit de watersysteemheffing – voor het beheer van oppervlaktewater en waterkeringen – en de zuiveringsheffing, voor het zuiveren van afvalwater. De watersysteemheffing is goed voor bijna de helft van de HDSR-begroting en wordt voor 51% toegerekend aan de eigenaren van gebouwen, op basis van de WOZ-waarde van woningen en bedrijven.

Uit de door de AWP verzamelde gegevens van voorgaande jaren blijkt dat er door het waterschap HDSR bij de eigenaren van gebouwen structureel meer belastinggeld wordt opgehaald dan van te voren is begroot. Deze extra belastinginkomsten bedroegen in de afgelopen jaren gemiddeld circa € 1,0 miljoen per jaar. Dit is circa 5% van de jaarlijkse begroting voor de belastingcategorie gebouwd.

Jaarlijkse extra belastinginkomsten Gebouwd (t.o.v. de begroting)

De AWP heeft het HDSR bestuur in haar motie daarom ook opgeroepen om die belastinginkomsten voortaan scherper in beeld te brengen. Op basis van de gemaakte analyse zou de jaarlijkse belastingaanslag 5% lager moeten zijn dan het tot nu toe berekende kostendekkende tarief. Nadat de waterschapsbegroting is vastgesteld is er bijna elk jaar namelijk sprake van een groei in het belastingdraagvlak. Dat komt doordat er steeds meer woningen en bedrijven bij komen en door een stijging van de WOZ-waarde, tussen het moment dat de begroting wordt vastgesteld en het opleggen van de belastingaanslag.

Het belastingoverschot voor de categorie gebouwd is door HDSR in de afgelopen jaren in de reserves gestort. Zo heeft HDSR nu een algemene reserve, waarvan de omvang ruim voldoende is voor het afdekken van de ingeschatte risico’s. Daarnaast heeft HDSR een egalisatiereserve, waarin administratief het aandeel per belastingcategorie wordt bijgehouden. Deze reserve is bedoeld is om grote schommelingen in het betreffende belastingtarief te voorkomen.

Met de jaarrekening 2017 is het aandeel van de egalisatiereserve voor de belastingcategorie gebouw gestegen naar € 6,6 miljoen. De omvang van is daarmee gestegen tot 23% van de jaarlijkse begroting voor deze belastingcategorie. De omvang is daarmee groter dan de eerder door het algemeen bestuur van HDSR vastgestelde bandbreedte van -20% tot +20%.

AWP vindt het niet wenselijk dat HDSR structureel meer belasting ophaalt dan er is begroot. Ook is het ongewenst dat de egalisatiereserve voor gebouwd blijft stijgen. Gezien de te ruime omvang van deze reserve is het tijd om in te grijpen. In november 2018 – bij de behandeling van de begroting van het waterschap voor 2019 – moet de motie van de AWP worden uitgevoerd. Graag houden we u hiervan op de hoogte.

Voor de tekst van de AWP-motie zie het artikel AWP-motie “Belastingoverschot gebouwd”. De door de AWP ingediende motie was mede ondertekend door de fracties VVD, LNE, W@I en CU.

Installatie AWP-leden

Nieuws Installatie AWP-leden in het bestuur van HDSR Door de steun van veel kiezers is de AWP nu met 1 zetel in het algemeen bestuur van HDSR vertegenwoordig...

Resultaten POLL Algemene Waterschapspartij (AWP)

Opinie De AWP POLL is al ruim 200x ingevuld. De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft via een POLL uw mening gevraagd over verschillende waterschapsonderwer...

Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging!

Nieuws Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging! Dijken en polders zijn een wereldwijd symbool van het Nederlandse waterbeheer. Al eeuwen b...

Algemene WalvisPartij ?

Nieuws Algemene WalvisPartij ? Op 9 maart was in Nieuwegein/IJsselstein de informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen. Ja ik hoorde die naam daar rond z...

Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn

Nieuws Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn. De Algemene Waterschapspartij (AWP) is kritisch over de voortgang van de gewenste ...

Duik in het water: het kan zoveel mooier

Nieuws Duik met onze kikker! Duik in het water: het kan zoveel mooier Hoe mooi zou het zijn als het water in onze rivieren en sloten helemaal schoon is! Scho...