De Stichtse Rijnlanden

Burgers betalen te veel aan het waterschap

Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting betalen dan nodig is. Het gaat om de waterschapsbelasting die moet worden betaald vanwege het eigendom van een woning, in waterschapstermen de categorie “gebouwd”.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) vindt dit ongewenst en heeft hierover een motie ingediend. De motie is door het bestuur van De Stichtse Rijnlanden overgenomen. Naar aanleiding van de AWP-motie moet nu een bedrag van € 1,5 miljoen worden teruggegeven aan de belastingbetalers. Daarnaast moet het waterschap in de toekomst zorgen voor een scherpere vaststelling van de tarieven.

Op 27 juni 2018 heeft de algemene waterschapspartij (AWP) in het bestuur van het waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een motie ingediend over het belastingoverschot gebouwd. In die vergadering werd de jaarrekening over 2017 behandeld. Uit deze jaarrekening bleek dat er in 2017 een bedrag van € 1,5 miljoen meer belasting is opgehaald bij de belastingcategorie gebouwd, dan oorspronkelijk was begroot. In de AWP-motie is bepaald dat deze extra belastinginkomsten in de komende periode weer worden teruggegeven aan de belastingbetalers. HDSR moet voor de belastingcategorie gebouwd hiertoe in de komende jaren een lager belastingtarief vaststellen.

De totale begroting van het waterschap bedraagt circa € 115 miljoen. Deze bestaat uit de watersysteemheffing – voor het beheer van oppervlaktewater en waterkeringen – en de zuiveringsheffing, voor het zuiveren van afvalwater. De watersysteemheffing is goed voor bijna de helft van de HDSR-begroting en wordt voor 51% toegerekend aan de eigenaren van gebouwen, op basis van de WOZ-waarde van woningen en bedrijven.

Uit de door de AWP verzamelde gegevens van voorgaande jaren blijkt dat er door het waterschap HDSR bij de eigenaren van gebouwen structureel meer belastinggeld wordt opgehaald dan van te voren is begroot. Deze extra belastinginkomsten bedroegen in de afgelopen jaren gemiddeld circa € 1,0 miljoen per jaar. Dit is circa 5% van de jaarlijkse begroting voor de belastingcategorie gebouwd.

Jaarlijkse extra belastinginkomsten Gebouwd (t.o.v. de begroting)

De AWP heeft het HDSR bestuur in haar motie daarom ook opgeroepen om die belastinginkomsten voortaan scherper in beeld te brengen. Op basis van de gemaakte analyse zou de jaarlijkse belastingaanslag 5% lager moeten zijn dan het tot nu toe berekende kostendekkende tarief. Nadat de waterschapsbegroting is vastgesteld is er bijna elk jaar namelijk sprake van een groei in het belastingdraagvlak. Dat komt doordat er steeds meer woningen en bedrijven bij komen en door een stijging van de WOZ-waarde, tussen het moment dat de begroting wordt vastgesteld en het opleggen van de belastingaanslag.

Het belastingoverschot voor de categorie gebouwd is door HDSR in de afgelopen jaren in de reserves gestort. Zo heeft HDSR nu een algemene reserve, waarvan de omvang ruim voldoende is voor het afdekken van de ingeschatte risico’s. Daarnaast heeft HDSR een egalisatiereserve, waarin administratief het aandeel per belastingcategorie wordt bijgehouden. Deze reserve is bedoeld is om grote schommelingen in het betreffende belastingtarief te voorkomen.

Met de jaarrekening 2017 is het aandeel van de egalisatiereserve voor de belastingcategorie gebouw gestegen naar € 6,6 miljoen. De omvang van is daarmee gestegen tot 23% van de jaarlijkse begroting voor deze belastingcategorie. De omvang is daarmee groter dan de eerder door het algemeen bestuur van HDSR vastgestelde bandbreedte van -20% tot +20%.

AWP vindt het niet wenselijk dat HDSR structureel meer belasting ophaalt dan er is begroot. Ook is het ongewenst dat de egalisatiereserve voor gebouwd blijft stijgen. Gezien de te ruime omvang van deze reserve is het tijd om in te grijpen. In november 2018 – bij de behandeling van de begroting van het waterschap voor 2019 – moet de motie van de AWP worden uitgevoerd. Graag houden we u hiervan op de hoogte.

Voor de tekst van de AWP-motie zie het artikel AWP-motie “Belastingoverschot gebouwd”. De door de AWP ingediende motie was mede ondertekend door de fracties VVD, LNE, W@I en CU.

Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur

Nieuws Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur AWP niet politiek wel deskundig heeft een lijst met waterdeskundigen ingediend voor de komende waterschap...

AWP wil dat HDSR geen gelden oppot

Nieuws “Het waterschap is geen spaarvarken.” Dat zegt Albert Jansen van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij dient op 19 december 2018 in  de ...

Nieuwjaarswens van de AWP

Nieuws Carel Dieperink, Lijsttrekker Algemene Waterschapspartij voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft u graag de nieuwjaarswensen van de AW...

Gastles overstromingen en wateroverlast

Nieuws Afgelopen week heeft waterschapsbestuurder Jaap Verweij – tevens kandidaat no 2 voor de AWP – gastlessen verzorgd op het Kalsbeek college ...

AWP stemt tegen NEP-begroting HDSR

Nieuws Waarom? De begroting van het waterschap HDSR voor 2019 is niet in overeenstemming met de goedgekeurde voorjaarsnota én de eerder overgenomen AWP mot...

AWP Algemene Beschouwingen 2018

Opinie Algemeen Bestuur HDSR op 27 juni 2018 De AWP staat voor innovatie en duurzaamheid! Voor deze “cross-cutting issues” innovatie en duurzaamheid wil...