De Stichtse Rijnlanden

Speerpunt: Betrokken …….. mensen echt serieus nemen

De AWP wil een modern en democratisch waterschap, waarin alle burgers in gelijke mate en op basis van juiste en duidelijke informatie mee kunnen beslissen. Momenteel hebben bepaalde belangengroepen (landbouw, grondbezitters en natuur) vaste zetels in het bestuur. Wij vinden dit niet meer van deze tijd.

Burgers hebben recht op een goede en transparante waterschapzorg. Het waterbeheer kost ongeveer een Euro per burger per dag. Het dient daarom volstrekt duidelijk te zijn hoe het waterschap zijn middelen besteedt en wie ervan profiteert. Dit vraagt om een heldere toedeling van de kosten aan de verschillende belastingcategorieën. Het waterschap moet hier open en eerlijk over zijn.

De AWP vindt dat de vervuiler moet betalen voor de afvalwaterzuivering. De kosten voor de dijken en voor het waterbeheer moeten worden betaald door de sterkste schouders, op basis van bezit van grond of onroerend goed. Als bepaalde groeperingen echter onevenredig veel baat hebben van de activiteiten van het waterschap dienen zij hiervoor ook de kosten te dragen.

Huishoudens betalen (met 80%) een te groot aandeel van de waterschapslasten. Ruim 30% van de kosten die worden gemaakt voor het watersysteem zijn in het belang van de landbouw. De landbouw betaalt echter minder dan 10% van die kosten. De AWP vindt daarom dat de landbouwbijdrage omhoog moet. Boerenbedrijven die minder vervuilen (bestrijdingsmiddelen/mest) en dus bijdragen aan de ecologische doelen van het waterschap, moeten wel een korting kunnen krijgen. De burger hoeft de grondeigenaren (boeren en bedrijven) echter niet te subsidiëren, maar moet eerder bijdragen aan de kosten van het waterbeheer in het stedelijk gebied.

De afgelopen jaren heeft HDSR structureel meer inkomsten dan uitgaven. Het waterschap is echter geen spaarvarken! Wij vinden dan ook dat de tarieven voor huishoudens naar beneden moeten. Echter met inflatie als argument, heeft HDSR de lasten voor de huishoudens in 2019 juist met 2% verhoogd.

In principe moet alle burgers betalen voor een goed waterbeheer. Personen die de lasten niet kunnen betalen, kunnen hiervoor wel een kwijtschelding krijgen. De AWP wil dat HDSR dit doet volgens het bij de gemeenten gangbare beleid.

Een waterschap dat burgers echt serieus neemt, zoekt het overleg en communiceert in duidelijke taal over beleidsvoornemens, niet alleen via de website of in lokale kranten, maar ook via een speciale waterschapsapp die het mogelijk maakt dat burgers eenvoudig hun ideeën (of klachten) aan het waterschap voor kunnen leggen. Burgers moeten worden betrokken in de besluitvorming, bijvoorbeeld over de grondwaterstanden, het grondgebruik en de uitvoering van projecten. Het waterschap weet het niet per definitie beter. De AWP heeft veel vertrouwen in de burger.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een goed beeld hebben van het waterbeheer en het belang hiervan. Het waterschap heeft veel kennis en ervaring die gedeeld moet worden met de scholen in ons gebied.

Naar speerpunt 3:  Kwaliteit …….. geen viezigheid in ons water

Alles is water! Op weg naar een duurzaam watersysteem!

Opinie Bijdrage van de Algemene Waterschapspartij aan de Algemene Beschouwingen 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Alles is water! Deze u...

Terugblik op 2021

Nieuws Graag delen we een korte terugblik op het jaar 2021 met jullie. Een jaar dat helaas sterk gekleurd is door de corona pandemie. Binnen HDSR zijn de me...

Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap!

Opinie AWP-bijdrage aan de Algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2021. Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap! Inleiding V...

Terugblik op 2020

Opinie Aan het eind van dit bewogen corona jaar willen wij kort terugblikken op ons reilen en zeilen binnen HDSR. Als HDSR-team hebben wij – namens de ...

Algemene Beschouwingen AWP 2020

Opinie Samen met, laat onze eigen verantwoordelijkheid onverlet!   Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlande...

Door uitvoering motie AWP, lagere stijging HDSR waterschapslasten 2020

Nieuws Het HDSR bestuur geeft invulling aan een eerdere motie van de Algemene Waterschapspartij! Het tarief voor de categorie “gebouwd” voor 2020 gaat hi...