De Stichtse Rijnlanden

Speerpunt: Genieten …….. plezier met water

Water is een bron van plezier. Op veel plaatsen – ook in de stad – wordt er tegenwoordig weer gezwommen. De AWP juicht deze ontwikkeling toe, maar is wel van mening dat de waterkwaliteit goed in de gaten moet worden gehouden! Op basis van bestaande richtlijnen moet de waterkwaliteit op sommige plekken nog wat verbeterd worden om veiligheids- en gezondheidsrisico’s (blauwalg) weg te nemen. HDSR moet zich inspannen zodat overal wordt voldaan aan de normen voor de kwaliteit van zwemwater. De kosten hiervoor zijn overigens beperkt.

Bij het varen moet rekening worden gehouden met de natuur. Het waterschap moet daarom het aantal uit te geven vaarvergunningen beperkt houden. Het varen met fluisterboten wordt gestimuleerd.

Alle burgers zouden moeten kunnen genieten van planten, vogels, kikkers  en andere dieren in het water. Door het aanleggen van een slibopvang in de Kromme Rijn kan het water in de binnenstad van Utrecht helderder worden. Hierdoor wordt het waterleven ook voor de stedeling letterlijk beter zichtbaar.

Van een verbeterde waterkwaliteit kan ook de sportvisserij genieten. Sportvissers zijn belangrijke ambassadeurs voor de waterkwaliteit. Ze moeten ook hun verantwoordelijkheden nemen, bijvoorbeeld door alternatieven voor vislood te gebruiken en hun visstekken schoon achter te laten. Voor lood zijn inmiddels goede alternatieven voorhanden. Samen met Sportvisserij Nederland dient het waterschap deze alternatieven onder de aandacht van de vissers te brengen.

Uitheemse rivierkreeften brengen grote schade aan de waternatuur toe, omdat zij de inheemse soort verdrijven. De kreeften zijn echter goed geschikt voor consumptie. Het waterschap dient dit beter onder de aandacht te brengen van horecaondernemers.

De Lekdijk wordt momenteel versterkt. Dit biedt mogelijkheden om aparte – veilige – fiets- en wandelpaden aan te leggen. De AWP is een groot voorstander van het recreatief medegebruik van de dijken. In 2022 vieren we het 900 jarig bestaan van de Lekdijk. Dit is een goed moment om onze  cultuurhistorische waterwerken onder de aandacht van een groter publiek te brengen.

Tenslotte hopen we allen op goed ijs in de komende winters, zodat we kunnen schaatsen op de bredere sloten en het boezemwater van de oude Rijn. Het waterschap kan dit bevorderen door tijdig te stoppen met bemalen. Ook in de Utrechtse binnenstad moet schaatsen mogelijk zijn. Het waterschap dient er voor te zorgen dat het vaarregime op de grachten wordt aangepast als er een periode van langdurige vorst verwacht wordt.

Naar speerpunt 1:  Toekomstvast …….. ook voor onze kinderen

Installatie AWP-leden

Nieuws Installatie AWP-leden in het bestuur van HDSR Door de steun van veel kiezers is de AWP nu met 1 zetel in het algemeen bestuur van HDSR vertegenwoordig...

Resultaten POLL Algemene Waterschapspartij (AWP)

Opinie De AWP POLL is al ruim 200x ingevuld. De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft via een POLL uw mening gevraagd over verschillende waterschapsonderwer...

Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging!

Nieuws Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging! Dijken en polders zijn een wereldwijd symbool van het Nederlandse waterbeheer. Al eeuwen b...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...

Algemene WalvisPartij ?

Nieuws Algemene WalvisPartij ? Op 9 maart was in Nieuwegein/IJsselstein de informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen. Ja ik hoorde die naam daar rond z...

Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn

Nieuws Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn. De Algemene Waterschapspartij (AWP) is kritisch over de voortgang van de gewenste ...