De Stichtse Rijnlanden

Speerpunt: Genieten …….. plezier met water

Water is een bron van plezier. Op veel plaatsen – ook in de stad – wordt er tegenwoordig weer gezwommen. De AWP juicht deze ontwikkeling toe, maar is wel van mening dat de waterkwaliteit goed in de gaten moet worden gehouden! Op basis van bestaande richtlijnen moet de waterkwaliteit op sommige plekken nog wat verbeterd worden om veiligheids- en gezondheidsrisico’s (blauwalg) weg te nemen. HDSR moet zich inspannen zodat overal wordt voldaan aan de normen voor de kwaliteit van zwemwater. De kosten hiervoor zijn overigens beperkt.

Bij het varen moet rekening worden gehouden met de natuur. Het waterschap moet daarom het aantal uit te geven vaarvergunningen beperkt houden. Het varen met fluisterboten wordt gestimuleerd.

Alle burgers zouden moeten kunnen genieten van planten, vogels, kikkers  en andere dieren in het water. Door het aanleggen van een slibopvang in de Kromme Rijn kan het water in de binnenstad van Utrecht helderder worden. Hierdoor wordt het waterleven ook voor de stedeling letterlijk beter zichtbaar.

Van een verbeterde waterkwaliteit kan ook de sportvisserij genieten. Sportvissers zijn belangrijke ambassadeurs voor de waterkwaliteit. Ze moeten ook hun verantwoordelijkheden nemen, bijvoorbeeld door alternatieven voor vislood te gebruiken en hun visstekken schoon achter te laten. Voor lood zijn inmiddels goede alternatieven voorhanden. Samen met Sportvisserij Nederland dient het waterschap deze alternatieven onder de aandacht van de vissers te brengen.

Uitheemse rivierkreeften brengen grote schade aan de waternatuur toe, omdat zij de inheemse soort verdrijven. De kreeften zijn echter goed geschikt voor consumptie. Het waterschap dient dit beter onder de aandacht te brengen van horecaondernemers.

De Lekdijk wordt momenteel versterkt. Dit biedt mogelijkheden om aparte – veilige – fiets- en wandelpaden aan te leggen. De AWP is een groot voorstander van het recreatief medegebruik van de dijken. In 2022 vieren we het 900 jarig bestaan van de Lekdijk. Dit is een goed moment om onze  cultuurhistorische waterwerken onder de aandacht van een groter publiek te brengen.

Tenslotte hopen we allen op goed ijs in de komende winters, zodat we kunnen schaatsen op de bredere sloten en het boezemwater van de oude Rijn. Het waterschap kan dit bevorderen door tijdig te stoppen met bemalen. Ook in de Utrechtse binnenstad moet schaatsen mogelijk zijn. Het waterschap dient er voor te zorgen dat het vaarregime op de grachten wordt aangepast als er een periode van langdurige vorst verwacht wordt.

Naar speerpunt 1:  Toekomstvast …….. ook voor onze kinderen

Alles is water! Op weg naar een duurzaam watersysteem!

Opinie Bijdrage van de Algemene Waterschapspartij aan de Algemene Beschouwingen 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Alles is water! Deze u...

Terugblik op 2021

Nieuws Graag delen we een korte terugblik op het jaar 2021 met jullie. Een jaar dat helaas sterk gekleurd is door de corona pandemie. Binnen HDSR zijn de me...

Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap!

Opinie AWP-bijdrage aan de Algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2021. Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap! Inleiding V...

Terugblik op 2020

Opinie Aan het eind van dit bewogen corona jaar willen wij kort terugblikken op ons reilen en zeilen binnen HDSR. Als HDSR-team hebben wij – namens de ...

Algemene Beschouwingen AWP 2020

Opinie Samen met, laat onze eigen verantwoordelijkheid onverlet!   Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlande...

Door uitvoering motie AWP, lagere stijging HDSR waterschapslasten 2020

Nieuws Het HDSR bestuur geeft invulling aan een eerdere motie van de Algemene Waterschapspartij! Het tarief voor de categorie “gebouwd” voor 2020 gaat hi...