De Stichtse Rijnlanden

Speerpunt: Kwaliteit …….. geen viezigheid in ons water

Hoe mooi zou het zijn als het water in onze rivieren en sloten helemaal schoon is! Helaas is dit nog niet het geval. De AWP wil zich dan ook voor 100% inzetten om het water schoner te krijgen.

Het waterschap dient hierbij het goede voorbeeld te geven door nog beter te zuiveren. Er zijn al stappen gezet, maar er kunnen nog meer grondstoffen worden terug gewonnen in onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. De AWP vindt dat het waterschap snel in overleg moet met ziekenhuizen en verpleeghuizen over het treffen van aanvullende maatregelen om te voorkomen dat medicijnresten in het rioolwater belanden. Dit geldt ook voor het gebruik van medicijnen in de veeteelt en middelen in de landbouw waarvan de resten direct in het oppervlaktewater terechtkomen. Op landelijk niveau dienen de waterschappen zich in te zetten voor een brongerichte aanpak. Niet alleen medicijnen, maar ook drugs (XTC) en bestrijdingsmiddelen horen niet in het water thuis!

Het spreekt voor zich, maar plastic hoort natuurlijk ook niet in het water. Het waterschap moet dan ook veel vaker in overleg treden met de gemeenten om te voorkomen dat zwerfafval in het water belandt. Door bij hoosbuien water beter te bufferen of ervoor te zorgen dat dit in de bodem kan infiltreren, kan worden voorkomen dat de riolen te vol raken en er ongezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomt. Omdat het waterschap niet beschikt over de juiste bevoegdheden en middelen om dit probleem zelf op te lossen, moet het ook hierover in overleg treden met de gemeenten.
Schoon water vormt de basis voor een goede waternatuur. Met name de kleinere wateren bieden een verscheidenheid aan planten en dieren. Hier moeten we behoedzaam mee omgaan. De AWP juicht het maken van heldere en concrete afspraken met de landbouwsector over het treffen van ecologische beheersmaatregelen dan ook toe. Experimenten met verschillende vormen en frequenties van baggeren maken hier onderdeel van uit. Van experimenteren kunnen we veel leren! Voorwaarde hiervoor is dat we een goed beeld hebben van de ecologische kwaliteit van onze wateren. Hier is nog wel wat vooruitgang te boeken, maar dit moet op basis van meetgegevens goed worden onderbouwd. Biodiversiteit dient beter en vaker te worden gemonitord. Er zijn vispassages bij stuwen aangelegd, maar vooralsnog is het niet duidelijk of dit ook betekent dat vissen makkelijker kunnen passeren en de visstand verbetert. De AWP wil ook bezien in hoeverre burgers meer bij het monitoren van de biodiversiteit betrokken kunnen worden. Hier liggen ook kansen om burgers te informeren en voor educatie.

Naar speerpunt 4:  Genieten …….. plezier met water

Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur

Nieuws Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur AWP niet politiek wel deskundig heeft een lijst met waterdeskundigen ingediend voor de komende waterschap...

AWP wil dat HDSR geen gelden oppot

Nieuws “Het waterschap is geen spaarvarken.” Dat zegt Albert Jansen van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij dient op 19 december 2018 in  de ...

Nieuwjaarswens van de AWP

Nieuws Carel Dieperink, Lijsttrekker Algemene Waterschapspartij voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft u graag de nieuwjaarswensen van de AW...

Gastles overstromingen en wateroverlast

Nieuws Afgelopen week heeft waterschapsbestuurder Jaap Verweij – tevens kandidaat no 2 voor de AWP – gastlessen verzorgd op het Kalsbeek college ...

AWP stemt tegen NEP-begroting HDSR

Nieuws Waarom? De begroting van het waterschap HDSR voor 2019 is niet in overeenstemming met de goedgekeurde voorjaarsnota én de eerder overgenomen AWP mot...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...