De Stichtse Rijnlanden

Speerpunt: Toekomstvast …….. ook voor onze kinderen

.Klimaatverandering zal de komende jaren leiden tot meer hoosbuien en veranderingen in de aanvoer van water naar ons gebied. Periodieke droogte en hoogwater zullen elkaar afwisselen. Onze veiligheid staat voorop! Dit vraagt om een toekomstbestendig watersysteem met goede stevige,  dijken, maar ook met voldoende waterbuffers om droogte te bestrijden. De AWP wil dan ook regelmatig de veiligheid van de dijken inspecteren en in het verlengde hiervan moet ook de populatie muskusratten worden beheerst. In het veenweidegebied en op de Heuvelrug moeten we meer waterbuffers aan gaan leggen. Grondeigenaren krijgen hier uiteraard wel een compensatie voor.

Veenweidegebied

Het waterschap dient bij het toekennen van functies aan een gebied een regierol te nemen. Vanuit waterhuishoudkundige optiek zijn sommige locaties geschikter dan andere voor woningbouw. De functie van een gebied moet het peil volgen en niet omgekeerd! Momenteel wordt het waterpeil in het veenweidegebied kunstmatig laag gehouden. Dit is op de langere termijn niet houdbaar: het kost veel geld, draagt bij aan bodemdaling en  aan de uitstoot van broeikasgassen. Het veenweidegebied daalt door peilverlagingen elke 10 jaar met circa 5 cm!  De AWP wil dan ook volop inzetten op aangepaste – meer natte landbouw die wel klimaatbestendig is.

Drijvende woningen Woerden

Het waterschap helpt ook actief mee om stedelijke gebieden toekomstbestendig te maken. Het doel is stedelijke gebieden zodanig in te richten dat hoosbuien niet tot overlast leiden en dat te sterke opwarming (hitte stress) in steden kan worden voorkomen. Dit vraagt om het doorvoeren van stresstesten, het planten van meer bomen, minder verharde oppervlakten en het aanleggen van waterbuffergebieden en wadi’s. Ook moet drijvend bouwen in lage gebieden serieus worden overwogen.  De AWP wil dat het waterschap zich proactief opstelt en samen met de gemeenten en andere partijen zoekt naar zulke innovatieve oplossingen. Door deskundigheid in te brengen en goed samen te werken, kunnen de maatschappelijke kosten laag blijven.

Toekomstbestendig houdt ook in dat we serieus gaan kijken of we meer energie op kunnen wekken op de terreinen van het waterschap of uit ons afvalwater. Warm (afval)water zou bijvoorbeeld beter benut kunnen worden voor het verwarmen van onze huizen. De AWP wil graag dat HDSR zijn taken energieneutraal uitvoert. De AWP wil dan ook een investeringsprogramma voor duurzaamheid. Duurzaamheid (waaronder het opwekken of terugwinnen van energie) moet een belangrijke rol spelen bij alle taken van het waterschap en vraagt om gerichte acties. De AWP wil een goed doordacht meerjarenprogramma dat momenteel nog ontbreekt. Door een heldere fasering van vervangingsinvesteringen en door het toepassen van geavanceerde zuiveringstechnieken, kunnen de kosten sterk worden beperkt.

Naar speerpunt 2:  Betrokken …….. mensen echt serieus nemen

Alles is water! Op weg naar een duurzaam watersysteem!

Opinie Bijdrage van de Algemene Waterschapspartij aan de Algemene Beschouwingen 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Alles is water! Deze u...

Terugblik op 2021

Nieuws Graag delen we een korte terugblik op het jaar 2021 met jullie. Een jaar dat helaas sterk gekleurd is door de corona pandemie. Binnen HDSR zijn de me...

Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap!

Opinie AWP-bijdrage aan de Algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2021. Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap! Inleiding V...

Terugblik op 2020

Opinie Aan het eind van dit bewogen corona jaar willen wij kort terugblikken op ons reilen en zeilen binnen HDSR. Als HDSR-team hebben wij – namens de ...

Algemene Beschouwingen AWP 2020

Opinie Samen met, laat onze eigen verantwoordelijkheid onverlet!   Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlande...

Door uitvoering motie AWP, lagere stijging HDSR waterschapslasten 2020

Nieuws Het HDSR bestuur geeft invulling aan een eerdere motie van de Algemene Waterschapspartij! Het tarief voor de categorie “gebouwd” voor 2020 gaat hi...