De Stichtse Rijnlanden

Speerpunt: Toekomstvast …….. ook voor onze kinderen

.Klimaatverandering zal de komende jaren leiden tot meer hoosbuien en veranderingen in de aanvoer van water naar ons gebied. Periodieke droogte en hoogwater zullen elkaar afwisselen. Onze veiligheid staat voorop! Dit vraagt om een toekomstbestendig watersysteem met goede stevige,  dijken, maar ook met voldoende waterbuffers om droogte te bestrijden. De AWP wil dan ook regelmatig de veiligheid van de dijken inspecteren en in het verlengde hiervan moet ook de populatie muskusratten worden beheerst. In het veenweidegebied en op de Heuvelrug moeten we meer waterbuffers aan gaan leggen. Grondeigenaren krijgen hier uiteraard wel een compensatie voor.

Veenweidegebied

Het waterschap dient bij het toekennen van functies aan een gebied een regierol te nemen. Vanuit waterhuishoudkundige optiek zijn sommige locaties geschikter dan andere voor woningbouw. De functie van een gebied moet het peil volgen en niet omgekeerd! Momenteel wordt het waterpeil in het veenweidegebied kunstmatig laag gehouden. Dit is op de langere termijn niet houdbaar: het kost veel geld, draagt bij aan bodemdaling en  aan de uitstoot van broeikasgassen. Het veenweidegebied daalt door peilverlagingen elke 10 jaar met circa 5 cm!  De AWP wil dan ook volop inzetten op aangepaste – meer natte landbouw die wel klimaatbestendig is.

Drijvende woningen Woerden

Het waterschap helpt ook actief mee om stedelijke gebieden toekomstbestendig te maken. Het doel is stedelijke gebieden zodanig in te richten dat hoosbuien niet tot overlast leiden en dat te sterke opwarming (hitte stress) in steden kan worden voorkomen. Dit vraagt om het doorvoeren van stresstesten, het planten van meer bomen, minder verharde oppervlakten en het aanleggen van waterbuffergebieden en wadi’s. Ook moet drijvend bouwen in lage gebieden serieus worden overwogen.  De AWP wil dat het waterschap zich proactief opstelt en samen met de gemeenten en andere partijen zoekt naar zulke innovatieve oplossingen. Door deskundigheid in te brengen en goed samen te werken, kunnen de maatschappelijke kosten laag blijven.

Toekomstbestendig houdt ook in dat we serieus gaan kijken of we meer energie op kunnen wekken op de terreinen van het waterschap of uit ons afvalwater. Warm (afval)water zou bijvoorbeeld beter benut kunnen worden voor het verwarmen van onze huizen. De AWP wil graag dat HDSR zijn taken energieneutraal uitvoert. De AWP wil dan ook een investeringsprogramma voor duurzaamheid. Duurzaamheid (waaronder het opwekken of terugwinnen van energie) moet een belangrijke rol spelen bij alle taken van het waterschap en vraagt om gerichte acties. De AWP wil een goed doordacht meerjarenprogramma dat momenteel nog ontbreekt. Door een heldere fasering van vervangingsinvesteringen en door het toepassen van geavanceerde zuiveringstechnieken, kunnen de kosten sterk worden beperkt.

Naar speerpunt 2:  Betrokken …….. mensen echt serieus nemen

Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur

Nieuws Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur AWP niet politiek wel deskundig heeft een lijst met waterdeskundigen ingediend voor de komende waterschap...

AWP wil dat HDSR geen gelden oppot

Nieuws “Het waterschap is geen spaarvarken.” Dat zegt Albert Jansen van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij dient op 19 december 2018 in  de ...

Nieuwjaarswens van de AWP

Nieuws Carel Dieperink, Lijsttrekker Algemene Waterschapspartij voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft u graag de nieuwjaarswensen van de AW...

Gastles overstromingen en wateroverlast

Nieuws Afgelopen week heeft waterschapsbestuurder Jaap Verweij – tevens kandidaat no 2 voor de AWP – gastlessen verzorgd op het Kalsbeek college ...

AWP stemt tegen NEP-begroting HDSR

Nieuws Waarom? De begroting van het waterschap HDSR voor 2019 is niet in overeenstemming met de goedgekeurde voorjaarsnota én de eerder overgenomen AWP mot...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...