De Stichtse Rijnlanden

Waarheen met het veen? Leden van de Algemene Waterschapspartij (AWP) laten zich inspireren in Zegveld

Op initiatief van het AWP-team HDSR kwamen op zaterdagmiddag 2 november 2019 zo’n 40 leden van de Algemene Waterschapspartij (AWP) bijeen in het Veenweide Innovatiecentrum te Zegveld om zich te verdiepen in de uitdagingen waar het veenweidegebied voor staat. Bodemdaling en veenoxidatie zijn de meest in het oog springende uitdagingen. Om bodemdaling en de daarmee samenhangende  CO2-emissies tegen te gaan is een transitie noodzakelijk van een landbouwmodel dat gericht is op productiemaximalisatie naar een adaptief landbouwmodel dat de natuurlijke veerkracht gebruikt voor een sterk landbouwsysteem met behoud van natuur- en landschapskwaliteit. Dit klinkt mooi maar om deze transitie te vertalen naar concrete acties en business modellen is veel kennis nodig.

Proefveld Lisdodde

Het Veenweide Innovatiecentrum ontwikkelt deze kennis. Het centrum is een ‘living lab’, waarbij al experimenterend gezocht wordt naar de samenhang tussen de uitstoot van broeikasgassen en weidevogelbeheer, maatschappelijk draagvlak in de regio en een businessmodel om in levensonderhoud te kunnen voorzien.

Proef met onderwaterdrainage

Na een informatieve lezing van Frank Lenssinck, konden de AWP-ers met eigen ogen zien hoe er in Zegveld lisdodde en olifantsgras wordt geteeld en dat een wat lichter koeienras prima over wat natter veen kan lopen. Ook via onderwaterdrainage (zie foto) lijkt het mogelijk te zijn om het veengebied wat natter te houden. Het verbeteren van de veengrond door het te mengen met klei is een andere optie waarmee wordt geëxperimenteerd.

 

Het verduurzamen van het veenweidegebied vraagt om innovatief maatwerk. In Zegveld hebben we geleerd dat de ingrediënten hiervoor voorhanden zijn. Deze ingrediënten dienen echter gestuurd te worden vanuit een geïntegreerd en ruimtelijk samenhangend grondwaterbeleid. Een integraal grondwaterbeleid voor het veenweidegebied ontbreekt momenteel nog. Het AWP-team HDSR is van mening dat bij het het ontwikkelen van dit beleid het waterschap een sleutelrol dient te spelen. Water is immers het ordenend principe bij uitstek!

Het AWP-team HDSR op trillend veen in Zegveld

 

Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap!

Opinie AWP-bijdrage aan de Algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2021. Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap! Inleiding V...

Terugblik op 2020

Opinie Aan het eind van dit bewogen corona jaar willen wij kort terugblikken op ons reilen en zeilen binnen HDSR. Als HDSR-team hebben wij – namens de ...

Algemene Beschouwingen AWP 2020

Opinie Samen met, laat onze eigen verantwoordelijkheid onverlet!   Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlande...

Door uitvoering motie AWP, lagere stijging HDSR waterschapslasten 2020

Nieuws Het HDSR bestuur geeft invulling aan een eerdere motie van de Algemene Waterschapspartij! Het tarief voor de categorie “gebouwd” voor 2020 gaat hi...

AWP Amendement nota peilbeheer aangenomen

Nieuws Op 18 december heeft het HDSR-bestuur het amendement “evenwichtige peilafweging” van de Algemene Waterschapspartij aangenomen. Via de Nota...

Algemene Beschouwingen AWP 2019

Opinie Bij de behandeling van de Begroting 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlanden zijn vanmiddag door Carel Dieperink – de fractievoorzitter va...