Delfland

AWP-bericht uit de Verenigde Vergadering op 13 feb. 2020

De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Verenigde Vergadering van 13 februari waren de centralisatie van de onderzoekslaboratoria van de Waterschappen en het Exotenbeleid.

Gemeenschappelijke regeling Aquon

De AWP gaat akkoord met centralisatie van de laboratoria op één nieuwe locatie, zoals duidelijk in een uitgebreide Businesscase is uitgewerkt. Dat is het beste zowel financieel als voor het behoud van kennis en motivatie van de medewerkers.
We vinden het belangrijk dat zowel de verkoopopbrengst van de bestaande locaties als de kosten van de nieuwe locatie conform Businesscase gerealiseerd worden en willen dat de VV bij grotere afwijkingen tussentijds geconsulteerd wordt.

Aquon doet de waterkwaliteitsmetingen voor een aantal waterschappen

 

Exotenbeleid

De AWP heeft verzocht om bespreking van de nota ‘Exotenbeleid’. Fractievoorzitter Hans Middendorp gaf uitgebreide complimenten voor de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de nota mede als gevolg van suggesties door de AWP. Zo heeft ecologische waterkwaliteit en biodiversiteit een veel prominenter plaats in de nota gekregen.

Maar we vinden nog steeds dat de aanpak van de rode rivierkreeft in de beleidsnota tekortschiet. De AWP kreeg hiervoor expliciet steun van de CU/SGP en de VVD.

Hoogheemraad Marcel Belt zegde toe dat hij de rapportages van enkele onderzoeken uit 2019 nog afwacht en op basis daarvan zo snel als mogelijk tot een praktische aanpak van de rivierkreeft wil komen.

Rode rivierkreeftjes verdringen vissen, kikkers en salamanders

 

Biologische bestrijding “nee, tenzij”

De AWP vroeg, om bij verzoeken door sportvissers om lokaal in afgesloten wateren een beperkt aantal graskarpers uit te zetten, niet het principe “nee, nooit” te hanteren, maar het principe “nee, tenzij”. In de Nederlandse wet- en regelgeving is onder strikte voorwaarden het uitzetten van graskarper in afgesloten water toegestaan.

De AWP pleitte er ook voor om de exotische quaggamossel, die inmiddels in Delfland is ingeburgerd, zoals in de Delftse Hout, en nog nergens in Nederland tot problemen heeft geleid, aan te wenden om blauwalg te bestrijden. Tot nu toe gebruikt Delfland waterstofperoxide om de blauwalg in de Delftse Hout te bestrijden in het zwemseizoen. Quaggamosselen filteren heel kleine deeltjes, zoals blauwalgen, uit het water als voedsel. Ook kunnen de ‘ingeburgerde’ driehoeksmosselen, nauw verwant aan de quagga, worden ingezet om blauwalg te verminderen.

Quagga mossel filtert blauwalgen uit de Klinkenbergerplas (bron: Youtube)

 

Haagse studenten ook recht op kwijtschelding waterschapslasten, vindt Algemene Waterschapspartij Delfland

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil waterschapslasten studenten kwijtschelden 21 feb. 2020 – Studenten met studieschuld hebben recht op kwijtscheldi...

Watersysteemheffing in Delfland opnieuw hoger voor huishoudens in 2020

Nieuws Stijging in 2020 wordt volledig betaald door de huishoudens 6 jan. 2020 – Alle inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tege...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 19 dec. 2019

Nieuws Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de Verenigde Vergadering van 19 december was de Watervisie, een belangrijk document om duidelijk te make...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 21 nov. 2019

Nieuws Op 21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ingeb...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...

Veel vissterfte in Delfland door 'roekeloos maaien'

Nieuws Vissenmishandeling eenvoudig te voorkomen 12 nov. 2019 – Steeds weer zijn er incidenten met vissterfte in de regio Delfland. Vaak is ‘roekelo...