Delfland

AWP-bericht uit de Verenigde Vergadering op 21 nov. 2019

Op 21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ingebracht, en nog verschillende moties van andere partijen gesteund.

Het College van Delfland bij de Verenigde Vergadering op 21 nov. 2019

Begroting Delfland 2020

Delfland zorgt voor droge voeten en het is daarom logisch dat wie meer waarde te beschermen heeft ook meer (watersysteem)belasting betaald. Delfland gebruikt daarvoor de WOZ-waarde. Omdat de WOZ van huizen per jaar meer stijgt dan die van bedrijfsgebouwen, betalen inwoners een steeds groter aandeel t.o.v. bedrijven en dat terwijl de ‘inboedel’ van bedrijven per jaar harder stijgt dan de waarde van de gebouwen.

Met een amendement Meeropbrengst Watersysteem wilde de AWP de waterschapsbelasting, die door alle inwoners samen teveel is betaald, reserveren om het tarief in het volgende jaar te dempen. Helaas steunden de andere fracties ons niet.

De hoogheemraad Financiën zei wel toe om in 2020 te kijken naar een eerlijkere kostentoedeling aan categorie Ingezetenen. “Na afloop van het jaar kijken we hoe de watersysteembelasting voor ingezetenen uitpakt en doen een nieuw voorstel. We kijken dan ook naar de belangen van de andere categorieën”.

Amendement Meeropbrengst Watersysteemheffing

Belastingaanpassing

Met de motie Tariefdifferentiatie (woningen en bedrijven) wilde de AWP, samen met PvdA, WN, CU/SGP, 50+ en Natuurterreinen de dijkgraaf extra steun in de rug geven in de vergadering van de Unie van Waterschappen (UvW) op 13 december as. De motie is aangehouden onder de toezegging dat de dijkgraaf zijn uiterste best zal doen om ‘de strekking van de AWP-motie’ te doen landen in de belastingaanpassing.

Motie Tariefdifferentiatie Onroerend Goed (Woningen en Bedrijven)

Bestrijding muskusratten

De AWP heeft ingestemd met het continueren van de gezamenlijke bestrijding van muskusratten in 6 waterschappen. We drongen aan op het efficiënt gebruik maken van kennis en ervaring van muskusrattenvangers, door integrale aanpak van plaagsoorten, zoals de bever en het rivierkreeftje. Deze suggestie werd breed gesteund door andere partijen.

Moties van andere partijen

De AWP heeft de motie Energie (geborgde zetel Natuur) mede ondertekend, met de oproep aan het College om met een concreet investeringsplan te komen voor Delfland om energieneutraal te worden in 2025. De motie is aangenomen met 15 stemmen voor en 13 tegen.

De AWP heeft ook de motie Klare Taal (VVD) mede ondertekend. In de motie wordt het College gevraagd om concreet de taalniveaus b1 en c1 als ijkpunt te gebruiken. Ook in het bestuursakkoord is het gebruik van Klare Taal al vastgelegd. Deze motie werd overgenomen door het College.

Tenslotte heeft de AWP ook de motie Activiteitenprogramma (PvdA) mede ondertekend. In deze motie wordt het College opgeroepen om de begroting concreet te maken aan de hand van een activiteitenprogramma. In het bestuursakkoord was al afgesproken dat er een Uitvoerings-programma zou komen. De hoogheemraad Financiën bevestigde op verzoek van de AWP “dat het College het Uitvoeringsprogramma niet was vergeten, maar in januari met de leden van de VV in gesprek wil gaan over de concrete invulling”.

Cruquiuskaart terug

Tijdens een korte onderbreking van de VV werd in de hal van het Gemeenlandshuis de Cruquiskaart uit 1712 opnieuw onthuld. Daarmee is de verbouwing van het gemeenlandshuis voltooid. De Cruqiuskaart met daarop alle vaarten en sloten in Delfland is een cartografisch meesterwerk.

Cruquiuskaart wordt onthuld in de hal van Delfland (bron: eigen foto)

Delfland Tam Tam

De Delfland tamtam is een nieuwe en aantrekkelijke manier om de actualiteit rond Delfland te communiceren. In deze aflevering van de tamtam ook volop aandacht voor het onderwerp vissterfte als gevolg van ‘roekeloos maaien’. Dit onderwerp is aangezwengeld door de AWP, met steun van 5 andere partijen in de VV.

Vissterfte en Maaibeleid in AD Delft en op Schiedam24  (bron: Tam-Tam, Delfland)

Haagse studenten ook recht op kwijtschelding waterschapslasten, vindt Algemene Waterschapspartij Delfland

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil waterschapslasten studenten kwijtschelden 21 feb. 2020 – Studenten met studieschuld hebben recht op kwijtscheldi...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 13 feb. 2020

Nieuws De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Verenigde Vergadering van 13 februari waren de centralisatie van de onderzoekslaboratoria van de Wat...

Watersysteemheffing in Delfland opnieuw hoger voor huishoudens in 2020

Nieuws Stijging in 2020 wordt volledig betaald door de huishoudens 6 jan. 2020 – Alle inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tege...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 19 dec. 2019

Nieuws Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de Verenigde Vergadering van 19 december was de Watervisie, een belangrijk document om duidelijk te make...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...

Veel vissterfte in Delfland door 'roekeloos maaien'

Nieuws Vissenmishandeling eenvoudig te voorkomen 12 nov. 2019 – Steeds weer zijn er incidenten met vissterfte in de regio Delfland. Vaak is ‘roekelo...