Delfland

Progressief of conservatief in het waterschap

Er valt zeer veel te kiezen!

De vijf grootste partijen in het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap vallen uiteen in een conservatief blok van VVD en CDA, tegenover een progressief blok van AWP, WN en PvdA.  Met de stemwijzer zijn d everschillen in kaart gebracht.

1. waterpeil verlagen voor de boeren

De VVD en CDA kiezen in het peilbeheer primair voor de wensen van de agrariërs, en nemen de bodemdaling voor lief. AWP, WN en PvdA zijn huiverig om het peil steeds weer verder te verlagen.

 

2. Waterverdeling bij extreme droogte

In geval van extreme droogte kiezen VVD en CDA om het schaarse water naar de boeren te sturen, en de AWP en WN kiezen dan voor de natuur. De PvdA kiest ook voor de boeren.

 

3. De vervuiler betaalt?

Vier partijen kiezen voor het principe: “de vervuiler betaalt”. De VVD is er volledig op tegen om vervuilende bedrijven een extra “vervuilersheffing” op te leggen

 

4. Boeren en tuinders ontzien

De VVD en CDA willen ook de waterschapstarieven voor boeren en tuinders niet verhogen. De AWP vindt dat de huishoudens in Delfland als groep véél te veel betalen (nu 87 euro van elke ontvangen 100 euro watersysteemheffing).

5. Klimaatadapatie in stedelijk gebied

De AWP vindt dat het waterschap vol moet inzetten op samenwerking met gemeenten om snel stappen te zetten in klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Voor de AWP spreekt het dan ook vanzelf dat het waterschap meebetaalt aan zulke maatregelen, die uiteindelijk ook het watersysteem en het riool ontlasten.

Op dit onderwerp vinden AWP, WN, CDA en PvdA elkaar. De VVD is terughoudender.

6. Muskusratten

Het bestrijden van de muskusratten is in de afgelopen jaren gereorganiseerd en de aantallen muskusratten zakken al een aantal jaren op rij. De gedachte is dat als er weinig muskusratten zijn, er ook weinig jongen worden geboren die dan weer moeten worden doodgemaakt. Alleen WN houdt vast aan biologisch beheer van de muskusrat.

7. Energietransitie

AWP, WN, PvdA en CDA  vinden dat het waterschap méér duurzame energie zou kunnen opwekken dan nodig om te voorzien in de eigen behoefte. Het gaat dan niet alleen om groen gas uit de rioolwaterzuivering, maar ook om stroom uit zonnepanelen die op de rioolwaterzuiveringen kunnen worden geplaatst, of warmte/koude winning met gemalen uit het oppervlaktewater (aquathermie). Dat brengt natuurlijk wel extra investeringskosten met zich mee, en die ksoten gaan natuurlijk wel voor de baat uit.

De VVD is tegen het benutten van kansen om nog meer duurzame energie te winnen.

8. Geborgde zetels

De VVD kiest voor het behoud van de geborgde zetels voor het bedrijfsleven (4), de CDA komt op voor de geborgde zetels voor de boeren (4). AWP, WN en PvdA vinden dat de belangen van de boeren en bedrijven véél te zwaar wegen in het Algemeen Bestuur van Delfland. De AWP is voorstander van 1 “garantiezetel” per categorie, dus in totaal 3 garantiezetels verenigd in één fractie.

 

Tot slot

Ga in elk geval stemmen op 20 maart. Wij hopen natuurlijk dat u voor de AWP kiest!

U kunt ons verkiezingsprogramma hier bekijken.

 

 

Weer dode vissen in Delfland na maaien van sloten

Nieuws 9 aug. 2019 – De AWP Delfland vraagt al jaren aandacht voor het visvriendelijk maaien van de slootkanten in Delft en omgeving. Eind juli is er ...

Nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in Delfland

Nieuws 24 juli 2019 – De chemische waterkwaliteit is in 2018 weer een klein stukje ‘minder slecht’ geworden, met het laagste aantal bestri...

AWP Delfland ook 'aan de slag voor water'

Nieuws College van Delfland zonder AWP vrijdag 10 mei 2019 – Vorige week is een breed bestuursakkoord gesloten tussen alle 11 fracties en categorieën...

Dijkgraaf van Delfland spreekt voor zijn beurt

Nieuws ‘Lasten waterschap kunnen komende jaren best wel eens stijgen’, zegt dijkgraaf op WOS 16 maart 2018 – De AWP Delfland heeft met ver...

Bodemdaling gaat sneller dan je denkt

Opinie 13 maart 2013 – Waterschappen, gemeenten en provincies moeten met bodemdaling aan de slag. Grondwater speelt daar een belangrijke rol in, zegt...

AWP Delfland wil meer natuur langs het water

Nieuws 3 maart 2019 – De Algemene Waterschapspartij AWP is groot voorstander van méér waternatuur op, onder en langs het water. Een serieuze sportvi...