Delfland

Voorstellen waterschapsbelasting lossen niets op voor Delfland

Twee nieuwe belastingvoorstellen, zelfde uitkomst

Delfland, 3 okt. 2020 – De Unie van Waterschappen is eruit. Er liggen nu 2 voorstellen voor de nieuwe waterschapsbelasting. Het ene voorstel is gebaseerd op waarde: grondwaarde & huizenwaarde. Het andere voorstel gaat uit van profijt: hoeveel baat heb je bij het werk van het waterschap.

De Stuurgroep Belastingherziening – 21 leden: één lid van het Dagelijks Bestuur uit elk van de 21 waterschappen – moet nu zijn voorkeur uitspreken. Op 11 december 2020 nemen de 21 dijkgraven van alle 21 waterschappen dan een definitief besluit. De waterschapsbesturen mogen niet meebeslissen maar kunnen wel een advies meegeven aan de eigen dijkgraaf.

Agrarische Weeffout

De Stuurgroep had van de Unie van Waterschappen de opdracht gekregen om een oplossing te vinden voor de ‘agrarische weeffout’, een tamelijk ingewikkelde knoop waarbij hectaren landbouwgrond en hectaren wegen bij elkaar worden opgeteld, waardoor in waterschappen met veel wegen – zoals Delfland – de tarieven voor de boeren tot de hoogste van Nederland zouden behoren.

  • De watersysteemheffing over 2020 is als volgt verdeeld: Ingezeten 56,1 mln euro, woningen 31,7 mln, bedrijven 7,0 mln, wegen 2,2 mln, agrariërs 1,3 mln en natuurterreinen 0,01 mln.
  • In 2015 heeft de VV  ingestemd om jaarlijks ca. twee ton uit een reserve van de categorie Bedrijven – voor 80% opgebracht door woningbezitters en woningverhuurders – te gebruiken om de lasten voor de boeren te verlichten.

Medewerkers van de Unie mochten de de twee voorstellen vorige week presenteren aan de leden van de Verenigde Vergadering. Blij vertelden ze dat het was gelukt om een nieuw voorstel te maken, waarbij binnen elk waterschap ‘alles precies bij het oude bleef’.  Daarvoor moet er wel per waterschap een andere correctiefactor of correctiepercentage worden toegepast, ‘maar dat geeft dan een extra mogelijkheid voor de VV-leden om te sturen in de jaarlijkse besluitvormings-dans rond de tarieven’. En ook extra discussies in steden als Rotterdam, dat in drie waterschappen ligt.

  • De VV van Delfland bestaat uit 21 gekozen zetels en 9 geborgde zetels. De AWP Delfland is een middelgrote partij met 3 zetels. De VVD is de grootste partij met 5 zetels, en Peter Ouwendijk van de VVD is als hoogheemraad Financiën lid van de Stuurgroep van de Unie.

 

Waterschapsbelasting op basis van Waarde  (‘Groepswaardemodel’)

 

Waterschapsbelasting op basis van Profijt (‘Combivariant H’)

* Beide overzichten zijn opgesteld door Delfland

 

Nieuw belastingmodel, zelfde uitkomst

Beide modellen zijn doorgerekend, en bij de ‘juiste’ correctiefactor blijkt dat er voor geen enkel belastingprofiel eigenlijk iets verandert – zelfs voor de boeren niet! Alleen binnen de categorie Ongebouwd gaat de subcategorie wegen aanzienlijk minder waterschapsbelasting betalen. Die waterschapsbelasting op wegen wordt vooral geïnd bij provincies en Rijkswaterstaat. Beide instanties hebben nog nooit geklaagd over hun afdracht aan Delfland.

  • De watersysteemheffing op wegen daalt in beide modellen precies evenveel: van 2,2 mln euro naar ca. 0,9 mln euro per jaar. Dit verschil van 1,3 mln euro wordt vooral uitgesmeerd over meerpersoonshuishoudens met een koophuis en over bedrijven.

Bij de doorrekening is uitgegaan van gestandaardiseerde lastenprofielen: 1 of meerpersoons-huishouden, koop/huurwoning, tuinder, agrariër, etc. De lastenprofielen zijn ruwe benaderingen. Bijv. meerpersoonshuishoudens met een koopwoning duurder dan 250.000 euro betalen dus ook méér watersysteemheffing. Hetzelfde geldt voor agrariërs met meer dan 40 ha weiland, ook zij betalen méér watersysteemheffing.

Ook is ervan uitgegaan dat de huidige kostentoedeling, waarbij 54% van de watersysteemheffing door huishoudens wordt betaald en 46% door de categorieën Ongebouwd (boeren + wegen), Gebouwd (huizen + bedrijven) en Natuurterreinen. De belastingopbrengst van Natuurterreinen is verwaarloosbaar in Delfland.

De verschillen in de tabellen zitten vooral bij ‘landweg 25 ha’ en bij ‘veeteeltbedrijf 40 ha’.

  • In het Waardemodel varieert de correctiefactor tussen 2 en 8. Bij een correctiefactor van 5,7 komt het nieuwe tarief voor de agrariërs precies overeen met het huidige tarief (2020).
  • In het Profijtmodel varieert het correctiepercentage tussen 2,0 en 3,6%.  Bij een correctiepercentage van 2,39% komt het nieuwe tarief voor de agrariërs precies overeen met het huidige tarief (2020).

Waterschapsbelasting op basis van Waarde  (‘Groepswaardemodel’)

Waterschapsbelasting op basis van Profijt (‘Combivariant H’)

* Tabellen zijn opgesteld door Delfland

 

 

 

AWP kiest voor Profijtmodel

Voor de AWP is het resultaat van de Stuurgroep Belastingherziening wel heel mager. De totale belastingopbrengst van het hoogheemraadschap van Delfland gaat met ruim 1,3 miljoen euro omlaag door een korting aan provincie en Rijkswaterstaat, maar zonder dat de boeren er beter van worden.

De AWP stelt vast dat beide voorgestelde belastingmodellen elkaar in de uitwerking niet of nauwelijks ontlopen. De AWP is wel verbaasd dat de ‘oplossing’ voor de weeffout wordt gevonden in een ruimhartige belastingkorting op de wegen. Bizar, want die korting is net zo groot als  het totale bedrag dat de boeren nu opbrengen. Tegelijkertijd blijft ook in de toekomst aanvulling vanuit de VV-reserves nodig om de watersysteemheffing voor de agrariërs omlaag te brengen.

“Voor AWP Delfland is resultaat belastingherziening heel mager”

De AWP Delfland heeft een lichte voorkeur uitgesproken voor het belastingmodel op basis van Profijt (‘Combimodel H’). Winstpunt is dat er meer ‘knoppen’ zijn waar de Verenigde Vergadering lokaal aan kan draaien.

De AWP Delfland hoopt dat er in de nabije toekomst langzaam aan die knoppen kan worden gedraaid om de waterschapslasten eerlijker te verdelen? Het zal nog niet meevallen om daar op democratische wijze overeenstemming over te bereiken. Immers, de waterschapsbelasting is een gesloten systeem en een lager tarief voor de ene groep resulteert direct in een hoger tarief voor een andere groep.

De Algemene Waterschapspartij blijft natuurlijk aandacht vragen voor een eerlijke verdeling van de waterschapslasten.

 

 

Hans Middendorp en Poul de Haan

 

 

 

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil correctie op lastendruk Ingezetenen Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen h...

Hoogheemraadschap Delfland stelt Aanvalsplan Rivierkreeft op voor 2021

Nieuws Proef met wegvangen gaat begin 2021 van start Delfland, 5 okt 2020 – Het College van Delfland, bij monde van hoogheemraad Marcel Belt, heeft in...

Vissterfte Nootdorpse plassen door roekeloos maaien

Nieuws Opnieuw incident met maaiboot, AWP is boos Zaterdag 3 oktober rapporteerden sportvissers een groot aantal dode vissen als gevolg van baggeren en maai...

Haagse zwemroute glasaaltjes: veel harde kanten, weinig waterplanten

Nieuws Meer schuilplaatsen nodig op reis door Den Haag 3 sept 2020 – Nu de intrek van glasaal aan de zeekant goed verloopt, wordt het extra belangrijk...

Bijengif Imidacloprid vergiftigt oppervlaktewater van Delfland

Opinie Imidacloprid aangetroffen in alle meetpunten tussen de kassen Delfland, 1 sept. 2020 – Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmidd...

Bigbags met ijzerzand tegen blauwalg in zwemwater

Nieuws Pilot om fosfaat uit het water te verwijderen 2 juli 2020 – Zwemmers en hengelsporters hebben een hekel aan blauwalg. Het ziet er vies uit en j...