Delfland

Watersysteemheffing Delfland opnieuw hoger

Stijging in 2020 wordt volledig betaald door de huishoudens

6 jan. 2020 – Alle inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overstroming. Onze dijken, gemalen en vaarten vormen samen het watersysteem. Om de kosten van beheer en onderhoud te dekken, krijgen alle belanghebbenden jaarlijks een aanslag voor de watersysteemheffing. De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt in Delfland naar 98,2 miljoen euro in 2020, een stijging van 0,9 miljoen euro.

Delfland

Een stijging met 0,9 miljoen euro lijkt misschien weinig, maar Delfland is voor inwoners wel met stip het duurste waterschap van Nederland. Maar liefst 87,8 miljoen (89,4%) wordt betaald door de inwoners. Uit de cijfers van het hoogheemraadschap van Delfland blijkt ook dat huishoudens in 2020 samen zelfs 1,6 miljoen méér betalen dan in 2019, een stijging van bijna twee procent. En ook bijna twee keer zoveel als de totale stijging voor Delfland. De lage heffingen voor bedrijfsleven (7 miljoen euro), landbouw (1,3 miljoen) en wegen (2,1 miljoen) steken hier wel heel schril bij af.

  • Uit cijfers van de Unie van Waterschappen bleek ook al dat alle inwoners van Nederland in 2019 maar liefst 4,6% méér watersysteemheffing betaalden dan in 2018. 

De Algemene Waterschapspartij pleit voor een veel eerlijker bijdrage van bedrijfsleven en landbouw aan de waterschapslasten,  zodat recht wordt gedaan aan hun belang bij droge voeten. Dan kunnen de tarieven voor de inwoners omlaag. Om te beginnen wil de AWP een verlaging van de inwonerstarieven van 10% in 2021.

Uit onderstaand schema blijkt hoe de watersysteemheffing in Delfland is opgebouwd. Duidelijk blijkt dat inwoners 2x betalen: 1x uit Solidariteit, en 1x voor Profijt. Huiseigenaren betalen de watersysteemheffing op onroerend goed rechtstreeks, bij huurders zit het bedrag verwerkt in de huur.

Woonruimte veel te zwaar belast

De watersysteemheffing op woningen en bedrijven is gebaseerd op de WOZ-waarde. De mogelijke schade aan een bedrijf is echter vaak veel hoger dan bij een woning. De AWP wil daarom dat het bedrijfsleven een tarief gaat betalen dat veel meer in overeenstemming is met hun belang bij droge voeten. Het kan ook, want bijvoorbeeld de gemeente Den Haag belast bedrijven op basis van de WOZ vier keer zwaarder dan burgers.

“De Algemene Waterschapspartij wil verlaging van de inwonerstarieven van 10% in 2021”

Daar komt nog bij dat de WOZ-waarde op fabrieken en kantoren de afgelopen tien jaar veel minder is gestegen dan voor huizen, waardoor zich nu de vreemde situatie voordoet dat bedrijven in 2019 zelfs 9,1% minder zijn gaan betalen. Dat vindt de Algemene Waterschapspartij niet te verkopen aan de inwoners, die toch al de hoofdprijs betalen.

Belangendemocratie

De afwenteling van de waterschapslasten op de huishoudens wordt in stand gehouden door het bedrijfsleven en de landbouw, die een zware stem hebben in het waterschapsbestuur. Zowel rechtstreeks via de geborgde zetels voor de Kamer van Koophandel (KvK) en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), als indirect vanuit politieke partijen met veel oog voor het belang van bedrijven en boeren, zoals VVD en CDA. Hierdoor loopt de discussie over de modernisering van de waterschapsbelasting telkens vast op het eigen belang van hun achterban. En blijft de burger de melkkoe van Delfland.

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP Delfland

 

Haagse Beek wordt ecologische groenzone

Nieuws Groenblauwe verbinding tussen Kijkduin en Vogelwijk 7 dec. 2020 – In de oorlog bouwden de Duitsers hun verdedigingslinie over het stroomgebied ...

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil correctie op lastendruk Ingezetenen Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen h...

Voorstellen waterschapsbelasting lossen niets op voor Delfland

Nieuws Twee nieuwe belastingvoorstellen, zelfde uitkomst Delfland, 3 okt. 2020 – De Unie van Waterschappen is eruit. Er liggen nu 2 voorstellen voor d...

Hoogheemraadschap Delfland stelt Aanvalsplan Rivierkreeft op voor 2021

Nieuws Proef met wegvangen gaat begin 2021 van start Delfland, 5 okt 2020 – Het College van Delfland, bij monde van hoogheemraad Marcel Belt, heeft in...

Vissterfte Nootdorpse plassen door roekeloos maaien

Nieuws Opnieuw incident met maaiboot, AWP is boos Zaterdag 3 oktober rapporteerden sportvissers een groot aantal dode vissen als gevolg van baggeren en maai...

Haagse zwemroute glasaaltjes: veel harde kanten, weinig waterplanten

Nieuws Meer schuilplaatsen nodig op reis door Den Haag 3 sept 2020 – Nu de intrek van glasaal aan de zeekant goed verloopt, wordt het extra belangrijk...