Delfland

Watersysteemheffing Delfland opnieuw hoger

Stijging in 2020 wordt volledig betaald door de huishoudens

6 jan. 2020 – Alle inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overstroming. Onze dijken, gemalen en vaarten vormen samen het watersysteem. Om de kosten van beheer en onderhoud te dekken, krijgen alle belanghebbenden jaarlijks een aanslag voor de watersysteemheffing. De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt in Delfland naar 98,2 miljoen euro in 2020, een stijging van 0,9 miljoen euro.

Delfland

Een stijging met 0,9 miljoen euro lijkt misschien weinig, maar Delfland is voor inwoners wel met stip het duurste waterschap van Nederland. Maar liefst 87,8 miljoen (89,4%) wordt betaald door de inwoners. Uit de cijfers van het hoogheemraadschap van Delfland blijkt ook dat huishoudens in 2020 samen zelfs 1,6 miljoen méér betalen dan in 2019, een stijging van bijna twee procent. En ook bijna twee keer zoveel als de totale stijging voor Delfland. De lage heffingen voor bedrijfsleven (7 miljoen euro), landbouw (1,3 miljoen) en wegen (2,1 miljoen) steken hier wel heel schril bij af.

  • Uit cijfers van de Unie van Waterschappen bleek ook al dat alle inwoners van Nederland in 2019 maar liefst 4,6% méér watersysteemheffing betaalden dan in 2018. 

De Algemene Waterschapspartij pleit voor een veel eerlijker bijdrage van bedrijfsleven en landbouw aan de waterschapslasten,  zodat recht wordt gedaan aan hun belang bij droge voeten. Dan kunnen de tarieven voor de inwoners omlaag. Om te beginnen wil de AWP een verlaging van de inwonerstarieven van 10% in 2021.

Uit onderstaand schema blijkt hoe de watersysteemheffing in Delfland is opgebouwd. Duidelijk blijkt dat inwoners 2x betalen: 1x uit Solidariteit, en 1x voor Profijt. Huiseigenaren betalen de watersysteemheffing op onroerend goed rechtstreeks, bij huurders zit het bedrag verwerkt in de huur.

Woonruimte veel te zwaar belast

De watersysteemheffing op woningen en bedrijven is gebaseerd op de WOZ-waarde. De mogelijke schade aan een bedrijf is echter vaak veel hoger dan bij een woning. De AWP wil daarom dat het bedrijfsleven een tarief gaat betalen dat veel meer in overeenstemming is met hun belang bij droge voeten. Het kan ook, want bijvoorbeeld de gemeente Den Haag belast bedrijven op basis van de WOZ vier keer zwaarder dan burgers.

“De Algemene Waterschapspartij wil verlaging van de inwonerstarieven van 10% in 2021”

Daar komt nog bij dat de WOZ-waarde op fabrieken en kantoren de afgelopen tien jaar veel minder is gestegen dan voor huizen, waardoor zich nu de vreemde situatie voordoet dat bedrijven in 2019 zelfs 9,1% minder zijn gaan betalen. Dat vindt de Algemene Waterschapspartij niet te verkopen aan de inwoners, die toch al de hoofdprijs betalen.

Belangendemocratie

De afwenteling van de waterschapslasten op de huishoudens wordt in stand gehouden door het bedrijfsleven en de landbouw, die een zware stem hebben in het waterschapsbestuur. Zowel rechtstreeks via de geborgde zetels voor de Kamer van Koophandel (KvK) en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), als indirect vanuit politieke partijen met veel oog voor het belang van bedrijven en boeren, zoals VVD en CDA. Hierdoor loopt de discussie over de modernisering van de waterschapsbelasting telkens vast op het eigen belang van hun achterban. En blijft de burger de melkkoe van Delfland.

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP Delfland

 

Haagse studenten ook recht op kwijtschelding waterschapslasten, vindt Algemene Waterschapspartij Delfland

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil waterschapslasten studenten kwijtschelden 21 feb. 2020 – Studenten met studieschuld hebben recht op kwijtscheldi...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 13 feb. 2020

Nieuws De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Verenigde Vergadering van 13 februari waren de centralisatie van de onderzoekslaboratoria van de Wat...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 19 dec. 2019

Nieuws Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de Verenigde Vergadering van 19 december was de Watervisie, een belangrijk document om duidelijk te make...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 21 nov. 2019

Nieuws Op 21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ingeb...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...

Veel vissterfte in Delfland door 'roekeloos maaien'

Nieuws Vissenmishandeling eenvoudig te voorkomen 12 nov. 2019 – Steeds weer zijn er incidenten met vissterfte in de regio Delfland. Vaak is ‘roekelo...